Ktl-icon-tai-lieu

nguyên lý kế toán

Được đăng lên bởi Ta Mập Ú
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 1742 lần   |   Lượt tải: 0 lần
QUẢN TRỊ KINH DOANH

TS. NGÔ THỊ VIỆT NGA
BỘ MÔN QTKD TỔNG HỢP

CHƯƠNG 1
NHẬP MÔN QUẢN TRỊ KINH DOANH
ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU CỦA MÔN HỌC QUẢN
TRỊ KINH DOANH
QUẢN TRỊ KINH DOANH VỚI TƯ CÁCH MỘT MÔN
KHOA HỌC
QUẢN TRỊ KINH DOANH VỚI TƯ CÁCH MÔN KHOA
HỌC LÝ THUYẾT VÀ ỨNG DỤNG
LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN MÔN HỌC

1.1. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU CỦA
MÔN HỌC QUẢN TRỊ KINH DOANH

Kinh tế và
nguyên tắc
kinh tế

Đối tượng
nghiên cứu

KINH TẾ VÀ NGUYÊN TẮC KINH TẾ
- Kinh tế là hoạt động của con người tạo ra các sản
phẩm/dịch vụ nhằm thoả mãn nhu cầu của mình
- Đối tượng nghiên cứu của tất cả các môn khoa
học kinh tế là nền kinh tế, là các hoạt động kinh tế,
hoạt động tạo của cải vật chất của loài người
- Tính kinh tế là khái niệm bên trong của mọi hoạt
động có kế hoạch của con người; các hoạt động
này đạt được nhờ sự chú ý nguyên tắc kinh tế
(nguyên tắc hợp lý) với mục tiêu hạn chế tính giới
hạn ít ỏi của của cải vật chất trong việc đáp ứng
các nhu cầu vô hạn của con người

ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU CỦA
MÔN HỌC QUẢN TRỊ KINH DOANH

Kinh doanh
Doanh nghiệp

Kinh doanh

- Kinh doanh: Là việc sản xuất và cung cấp sản

phẩm/dịch vụ cho nền kinh tế quốc dân thông qua hoạt
động trao đổi
- Một/một nhóm người kinh doanh đều phải trả lời 3 câu
hỏi kinh điển:
+ Sản xuất cái gì?
+ Sản xuất như thế nào?
+ Sản xuất cho ai?

Doanh nghiệp
KN: Xí nghiệp là một đơn vị kinh tế được tổ chức
một cách có kế hoạch để sản xuất và tiêu thụ SP.
- Đặc trưng của xí nghiệp:
+ Không phụ thuộc vào cơ chế
+ Phụ thuộc vào cơ chế
Trong cơ chế kế hoạch hóa tập trung: Xí nghiệp được
coi là một đơn vị kinh tế trong nền kinh tế quốc dân.
Trong cơ chế thị trường: Xí nghiệp được coi là DN.
=> “DN là một xí nghiệp hoạt động trong cơ chế thị
trường”

Đối tượng nghiên cứu của môn học

⇒ Đối tượng nghiên cứu của môn học quản
trị kinh doanh là hoạt động kinh doanh
trong các doanh nghiệp kinh doanh

1.2. Quản trị kinh doanh với tư
cách một môn khoa học
Thực chất và nhiệm
vụ của môn khoa học
quản trị kinh doanh

Vị trí của môn học
quản trị kinh doanh
trong hệ thống các
môn khoa học xã hội

• Thực chất
• Nhiệm vụ

• Là môn khoa học cầu nối
• Gắn với các môn khoa học
khác

Thực chất và nhiệm vụ
- Môn khoa học quản trị kinh doanh nghiên cứu trên cơ
sở tri thức về sự vận động hoạt động kinh doanh để
hình thành các kiến thức cụ thể về việc ra các quyết
định kinh doanh cũng như tiến hành các hoạt động
quản trị phù hợp với các tính quy luật của hoạt động
kinh doanh của các DN
- Nhiệm vụ:
+ Nghiên cứu và phát hiện các tính quy luật ...
QUẢN TRỊ KINH DOANH
TS. NGÔ THỊ VIỆT NGA
BỘ MÔN QTKD TỔNG HỢP
nguyên lý kế toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
nguyên lý kế toán - Người đăng: Ta Mập Ú
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
nguyên lý kế toán 9 10 517