Ktl-icon-tai-lieu

Nguyên lý kế toán - c.2

Được đăng lên bởi Văn Minh
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 1072 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Học phần
Nguyên lý kế toán
Giảng viên: Ths. Nguyễn Hữu Cường,
Khoa Kế toán, Trường Đại học Kinh tế
(Đại học Đà Nẵng)
Email: cuong.nh@due.edu.vn
PowerPoint Presentation by Nguyễn Hữu Cường
Master of Advanced Accounting with Distinction, Lecturer of Accounting
Faculty, Danang University of Economics

© Copyright 2008 Nguyen Huu Cuong. All
rights reserved.
No part of this work is to be reproduced
without the written permission of the author.

Chương 2
Đối tượng kế toán
Học phần: Nguyên lý kế toán

Giảng viên: Ths. Nguyễn Hữu Cường
PowerPoint Presentation by Nguyễn Hữu Cường
Master of Advanced Accounting with Distinction, Lecturer of Accounting
Faculty, Danang University of Economics

© Copyright 2008 Nguyen Huu Cuong. All
rights reserved.
No part of this work is to be reproduced
without the written permission of the author.

1

Mục tiêu
1.
2.
3.
4.
5.

Hiểu rõ đối tượng kế toán là gì?
Tài sản và các loại tài sản của đơn vị
Nguồn vốn và các loại nguồn vốn
Phương trình kế toán của doanh nghiệp
Sự vận động của tài sản gắn liền với các
phạm trù doanh thu, chi phí và lợi nhuận.

PowerPoint Presentation by Nguyễn Hữu Cường
Master of Advanced Accounting with Distinction, Lecturer of Accounting
Faculty, Danang University of Economics

© Copyright 2008 Nguyen Huu Cuong. All
rights reserved.
No part of this work is to be reproduced
without the written permission of the author.

Khái quát về đối tượng kế toán
Tài sản (vốn): Giá trị các nguồn lực
đơn vị đang sử dụng.
Nguồn vốn: Nguồn hình thành của các
nguồn lực đơn vị đang sử dụng.
Sự vận động (quá trình sử dụng) các
nguồn lực trong đơn vị.
Các quan hệ kinh tế pháp lý: Các quan
hệ kinh tế ngoài tài sản của đơn vị.

PowerPoint Presentation by Nguyễn Hữu Cường
Master of Advanced Accounting with Distinction, Lecturer of Accounting
Faculty, Danang University of Economics

© Copyright 2008 Nguyen Huu Cuong. All
rights reserved.
No part of this work is to be reproduced
without the written permission of the author.

2

Tài sản của đơn vị
Định nghĩa
Là những nguồn lực do đơn vị kiểm
soát và có thể mang lại lợi ích kinh tế
trong tương lai.
Lợi ích kinh tế trong tương lai: tiềm
năng làm tăng nguồn tiền và các
khoản tương đương tiền của đơn vị
hoặc làm giảm bớt các khoản tiền mà
đơn vị phải chi ra.

PowerPoint Presentation by Nguyễn Hữu Cường
Master of Advanced Accounting with Distinction, Lecturer of Accounting
Faculty, Danang University of Economics

© Copyright 2008 Nguyen Huu Cuong. All
rights reserved.
No part of this work ...
1
PowerPoint Presentation by Nguyn Hu Cường
Master of Advanced Accounting with Distinction, Lecturer of Accounting
Faculty, Danang University of Economics
© Copyright 2008 Nguyen Huu Cuong. All
rights reserved.
No part of this work is to be reproduced
without the written permission of the author.
Hc phn
Nguyên lý kế toán
Ging viên: Ths. Nguyn Hu Cường,
Khoa Kế toán, Trường Đi hc Kinh tế
(Đại hc Đà Nng)
Email: cuong.nh@due.edu.vn
PowerPoint Presentation by Nguyn Hu Cường
Master of Advanced Accounting with Distinction, Lecturer of Accounting
Faculty, Danang University of Economics
© Copyright 2008 Nguyen Huu Cuong. All
rights reserved.
No part of this work is to be reproduced
without the written permission of the author.
Chương 2
Đối tượng kế toán
Hc phn: Nguyên lý kế toán
Ging viên: Ths. Nguyn Hu Cường
Nguyên lý kế toán - c.2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nguyên lý kế toán - c.2 - Người đăng: Văn Minh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Nguyên lý kế toán - c.2 9 10 395