Ktl-icon-tai-lieu

Nguyên lý kế toán - c.3

Được đăng lên bởi Văn Minh
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 1674 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Học phần
Nguyên lý kế toán
Giảng viên: Th.s Nguyễn Hữu Cường,
Khoa kế toán, Trường Đại học kinh tế,
(Đại học Đà Nẵng)
Email: cuong.nh@due.edu.vn
PowerPoint Presentation by Nguyễn Hữu Cường
Master of Advanced Accounting with Distinction, Lecturer of Accounting
Faculty, Danang University of Economics

© Copyright 2008 Nguyen Huu Cuong. All
rights reserved.
No part of this work is to be reproduced
without the written permission of the author.

Chương 3
Phương pháp chứng từ
Học phần: Nguyên lý kế toán
Giảng viên: Ths. Nguyễn Hữu Cường
PowerPoint Presentation by Nguyễn Hữu Cường
Master of Advanced Accounting with Distinction, Lecturer of Accounting
Faculty, Danang University of Economics

© Copyright 2008 Nguyen Huu Cuong. All
rights reserved.
No part of this work is to be reproduced
without the written permission of the author.

1

Mục tiêu
1. Hiểu rõ cơ sở hình thành, nội dung và ý

nghĩa của phương pháp chứng từ.
2. Nắm vững nội dung và phân loại chứng từ
3. Các quy định của chế độ kế toán về việc
lập, kiểm tra và sử dụng chứng từ.

PowerPoint Presentation by Nguyễn Hữu Cường
Master of Advanced Accounting with Distinction, Lecturer of Accounting
Faculty, Danang University of Economics

© Copyright 2008 Nguyen Huu Cuong. All
rights reserved.
No part of this work is to be reproduced
without the written permission of the author.

Cơ sở hình thành của phương pháp
Với chức năng của kế toán là thông tin và
kiểm tra về tình hình kinh tế, tài chính
phục vụ cho quản lý, kế toán cần phải:
Quan sát và thông tin về sự biến
động của mọi đối tượng kế toán.
Phản ánh một cách trực tiếp và tức
thời sự biến động của đối tượng kế
toán, đảm bảo:
Sao chụp nguyên vẹn sự biến
động của đối tượng kế toán.
Thông tin kịp thời sự biến động
này đến các bộ phận quản lý.
PowerPoint Presentation by Nguyễn Hữu Cường
Master of Advanced Accounting with Distinction, Lecturer of Accounting
Faculty, Danang University of Economics

© Copyright 2008 Nguyen Huu Cuong. All
rights reserved.
No part of this work is to be reproduced
without the written permission of the author.

2

Nội dung và ý nghĩa của phương pháp
Nội dung
Sao chụp sự biến động của đối tượng
kế toán (các NVKTTC).
Thông tin kịp thời về sự biến động này
đáp ứng yêu cầu quản lý.

Ý nghĩa
Thích hợp nhất với tính đa dạng và sự
biến động của đối tượng kế toán.
Tạo nên căn cứ pháp lý chứng minh sự
hình thành của các NVKTTC.
PowerPoint Presentation by Nguyễn Hữu Cường
Master of Advanced Accounting with Distinction, Lecturer of Accounting
...
1
PowerPoint Presentation by Nguyn Hu Cường
Master of Advanced Accounting with Distinction, Lecturer of Accounting
Faculty, Danang University of Economics
© Copyright 2008 Nguyen Huu Cuong. All
rights reserved.
No part of this work is to be reproduced
without the written permission of the author.
Hc phn
Nguyên lý kế toán
Ging viên: Th.s Nguyn Hu Cường,
Khoa kế toán, Trường Đại hc kinh tế,
(Đại hc Đà Nng)
Email: cuong.nh@due.edu.vn
PowerPoint Presentation by Nguyn Hu Cường
Master of Advanced Accounting with Distinction, Lecturer of Accounting
Faculty, Danang University of Economics
© Copyright 2008 Nguyen Huu Cuong. All
rights reserved.
No part of this work is to be reproduced
without the written permission of the author.
Chương 3
Phương pháp chng t
Hc phn: Nguyên lý kế toán
Ging viên: Ths. Nguyn Hu Cường
Nguyên lý kế toán - c.3 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nguyên lý kế toán - c.3 - Người đăng: Văn Minh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Nguyên lý kế toán - c.3 9 10 476