Ktl-icon-tai-lieu

Nguyen Lý Kế Toán - c.4

Được đăng lên bởi Văn Minh
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 1735 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Học phần
Nguyên lý kế toán
Giảng viên: Ths. Nguyễn Hữu Cường,
Khoa Kế toán, Trường Đại học kinh tế,
Đại học Đà Nẵng.
Email: cuong.nh@due.edu.vn
PowerPoint Presentation by Nguyễn Hữu Cường
Master of Advanced Accounting with Distinction, Lecturer of Accounting
Faculty, Danang University of Economics

© Copyright 2008 Nguyen Huu Cuong. All
rights reserved.
No part of this work is to be reproduced
without the written permission of the author.

Chương 4
Phương pháp tài khoản và
ghi kép
Học phần: Nguyên lý kế toán
Giảng viên: Ths.Nguyễn Hữu Cường
PowerPoint Presentation by Nguyễn Hữu Cường
Master of Advanced Accounting with Distinction, Lecturer of Accounting
Faculty, Danang University of Economics

© Copyright 2008 Nguyen Huu Cuong. All
rights reserved.
No part of this work is to be reproduced
without the written permission of the author.

1

Mục tiêu
1. Hiểu rõ sự cần thiết của phương pháp tài

khoản và ghi kép.
2. Hiểu được những vấn đề cơ bản về tài
khoản kế toán
3. Hiểu rõ các loại quan hệ đối ứng kế toán.
4. Nắm vững việc sử dụng tài khoản để xử lý
thông tin kế toán thông qua phương pháp
ghi kép.
PowerPoint Presentation by Nguyễn Hữu Cường
Master of Advanced Accounting with Distinction, Lecturer of Accounting
Faculty, Danang University of Economics

© Copyright 2008 Nguyen Huu Cuong. All
rights reserved.
No part of this work is to be reproduced
without the written permission of the author.

Cơ sở hình thành của phương pháp
Quản lý cần những thông tin tổng hợp
theo từng loại đối tượng kế toán.
Tuy nhiên phương pháp chứng từ chỉ
mới dừng lại ở việc cung cấp những
thông tin ban đầu được sao chụp một
cách riêng lẻ.

Quản lý cần những thông tin về mối
quan hệ giữa các đối tượng kế toán
trong quá trình biến động.
Tuy nhiên phương pháp chứng từ chỉ
mới chưa phản ánh được mối quan
hệ giữa các đối tượng
© Copyright 2008 Nguyen Huu Cuong. All
PowerPoint Presentation by Nguyễn Hữu Cường
Master of Advanced Accounting with Distinction, Lecturer of Accounting
Faculty, Danang University of Economics

rights reserved.
No part of this work is to be reproduced
without the written permission of the author.

2

Cơ sở hình thành của phương pháp
Cần hình thành nên một phương pháp
khoa học khác với phương pháp chứng
từ để:
Phản ánh một cách tổng hợp về tình
hình và sự biến động của các đối
tượng kế toán.
Phản ánh được mối quan hệ giữa các
đối tượng kế toán trong quá trình
biến động

PowerPoint Presentation by Nguyễn Hữu Cường
Master of Advanced Accounting with Distinction, Lec...
1
PowerPoint Presentation by Nguyn Hu Cường
Master of Advanced Accounting with Distinction, Lecturer of Accounting
Faculty, Danang University of Economics
© Copyright 2008 Nguyen Huu Cuong. All
rights reserved.
No part of this work is to be reproduced
without the written permission of the author.
Hc phn
Nguyên lý kế toán
Ging viên: Ths. Nguyn Hu Cường,
Khoa Kế toán, Trường Đi hc kinh tế,
Đại hc Đà Nng.
Email: cuong.nh@due.edu.vn
PowerPoint Presentation by Nguyn Hu Cường
Master of Advanced Accounting with Distinction, Lecturer of Accounting
Faculty, Danang University of Economics
© Copyright 2008 Nguyen Huu Cuong. All
rights reserved.
No part of this work is to be reproduced
without the written permission of the author.
Chương 4
Phương pháp tài khon và
ghi kép
Hc phn: Nguyên lý kế toán
Ging viên: Ths.Nguyn Hu Cường
Nguyen Lý Kế Toán - c.4 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nguyen Lý Kế Toán - c.4 - Người đăng: Văn Minh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Nguyen Lý Kế Toán - c.4 9 10 360