Ktl-icon-tai-lieu

Nguyên Lý kế Toán - c.8

Được đăng lên bởi Văn Minh
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 1099 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Học phần
Nguyên lý kế toán
Giảng viên: ThS. Nguyễn Hữu Cường,
Khoa Kế toán, Trường Đại học Kinh tế,
Đại học Đà Nẵng.
Email: cuong.nh@due.edu.vn
PowerPoint Presentation by Nguyễn Hữu Cường
Master of Advanced Accounting with Distinction, Lecturer of Accounting
Faculty, Danang University of Economics

© Copyright 2008 Nguyen Huu Cuong. All
rights reserved.
No part of this work is to be reproduced
without the written permission of the author.

Chương 8
Kế toán các quá trình kinh
doanh chủ yếu
Học phần: Nguyên lý kế toán

Giảng viên: ThS. Nguyễn Hữu Cường

PowerPoint Presentation by Nguyễn Hữu Cường
Master of Advanced Accounting with Distinction, Lecturer of Accounting
Faculty, Danang University of Economics

© Copyright 2008 Nguyen Huu Cuong. All
rights reserved.
No part of this work is to be reproduced
without the written permission of the author.

1

Mục tiêu
1. Nắm vững các quá trình kinh doanh chủ

yếu và yêu cầu đối với công tác kế toán.
2. Sự vận dụng của các phương pháp kế toán

để theo dõi sự biến động của tài sản và
nguồn vốn trong các quá trình:
Quá trình cung cấp.
Quá trình sản xuất
Quá trình tiêu thụ
PowerPoint Presentation by Nguyễn Hữu Cường
Master of Advanced Accounting with Distinction, Lecturer of Accounting
Faculty, Danang University of Economics

© Copyright 2008 Nguyen Huu Cuong. All
rights reserved.
No part of this work is to be reproduced
without the written permission of the author.

Khái quát chung
Quá trình kinh doanh của các DN chính
là quá trình sử dụng tài sản của DN để đạt
được mục tiêu lợi nhuận.
Thể hiện sự vận động của TS
Sự vận động của TS khác nhau giữa
các DN tuỳ thuộc vào chức năng của
chúng

Nhiệm vụ kế toán các quá trình kinh
doanh:
Thu thập thông tin ban đầu
Xử lý thông tin
Cung cấp thông tin
PowerPoint Presentation by Nguyễn Hữu Cường
Master of Advanced Accounting with Distinction, Lecturer of Accounting
Faculty, Danang University of Economics

© Copyright 2008 Nguyen Huu Cuong. All
rights reserved.
No part of this work is to be reproduced
without the written permission of the author.

2

Kế toán quá trình cung cấp
Đặc điểm quá trình cung cấp
Mua sắm các yếu tố đầu vào
Sự vận động của TS thể hiện sự thay
đổi về mặt hình thái
Đơn vị nhận được?
Đơn vị phải thanh toán?
Đo lường giá trị các đối tượng?

Nhiệm vụ kế toán quá trình cung cấp
Phản ánh đầy đủ, kịp thời biến động vật
tư, hàng hoá về số lượng và giá trị.
Đo lường giá trị của vât tư, hàng hoá
Lập Báo cáo về vật tư, hàng hoá
PowerPoint Presentation by Nguyễn Hữu Cườ...
1
PowerPoint Presentation by Nguyn Hu Cường
Master of Advanced Accounting with Distinction, Lecturer of Accounting
Faculty, Danang University of Economics
© Copyright 2008 Nguyen Huu Cuong. All
rights reserved.
No part of this work is to be reproduced
without the written permission of the author.
Hc phn
Nguyên lý kế toán
Ging viên: ThS. Nguyn Hu Cưng,
Khoa Kế toán, Trường Đi hc Kinh tế,
Đại hc Đà Nng.
Email: cuong.nh@due.edu.vn
PowerPoint Presentation by Nguyn Hu Cường
Master of Advanced Accounting with Distinction, Lecturer of Accounting
Faculty, Danang University of Economics
© Copyright 2008 Nguyen Huu Cuong. All
rights reserved.
No part of this work is to be reproduced
without the written permission of the author.
Chương 8
Kế toán các quá trình kinh
doanh ch yếu
Hc phn: Nguyên lý kế toán
Ging viên: ThS. Nguyn Hu Cường
Nguyên Lý kế Toán - c.8 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nguyên Lý kế Toán - c.8 - Người đăng: Văn Minh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Nguyên Lý kế Toán - c.8 9 10 672