Ktl-icon-tai-lieu

NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN ( PHAN THỊ MINH LÝ ) - CHƯƠNG 3

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 302 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 3
Tính giá các đối tượng kế toán
Mục đích
1. Hiểu được khái niệm và vị trí của phương pháp tính giá
trong hệ thống các phương pháp kế toán
2. Hiểu rõ các nguyên tắc và qui định về tính giá các đối
tượng kế toán
3. Hiểu rõ nội dung và trình tự tính giá các đối tượng kế toán
4. Biết vận dụng tính giá các đối tượng kế toán chủ yếu

1

Bài đọc

Chương 3
Phan Thị Minh Lý. 2006. Bài giảng Nguyên lý kế
toán.

2

Khái niệm phương pháp tính giá




Khái niệm
Thông tin và kiểm tra sự hình thành và phát sinh
chi phí
Xác định giá trị ghi sổ của tài sản
Tại sao cần tính giá?
- Phản ánh và kiểm tra bằng thước đo tiền tệ
- Tính toán chi phí
- Xác định kết quả, hiệu quả kinh doanh

3

Phương pháp tính giá trong hệ thống các phương
pháp kế toán

Chứng từ 

Tính giá

Tài khoản 

TH­CĐ

4

Nguyên tắc của phương pháp tính giá




Yêu cầu của tính giá
- Chính xác
- Thống nhất
Nguyên tắc tính giá
- Xác định đối tượng tính giá phù hợp
- Phân loại chi phí hợp lý
- Lựa chọn tiêu thức phân bổ chi phí thích hợp

5

Bài tập 3.5
Tính giá xuất kho vật liệu
Sinh viên tự làm







Tçnh hçnh nháûp xuáút nguyãn liãûu A taûi cäng ty
Âäng laûnh S äng Hæ ång thaïng 1 năm 2006 nhæ
s au :
1. 1.1.06Täön kho 2 500kg, âån giaï 4 400â
2. 15.1.06
Xuáút kho 500kg chp PX 1
3.
16.1.06
Nháûp kho 2 200kg, âån giaï âaî
coï thuãú GTGT 4 620â, thuãú GTGT 10%, âaî traí
toaìn bäü tiãön mua vật liãûu bàòng chuyãøn khoaín
4. 29.1.01
Xuáút kho 600kg cho PXSX 1
Yêu cầu: Tính giá xuất kho vật liệu A và giá trị tồn kho
vật liệu A theo 4 phương pháp
38

Tóm tắt chương 3

1.
2.

3.

Sự cần thiết phải tính giá
Khái niệm và vị trí của phương pháp tính giá
trong hệ thống các phương pháp kế toán
Nguyên tắc và trình tự tính giá một số đối tượng
kế toán: tài sản mua vào (vật liệu, công cụ, hàng
hoá, TSCĐ mua vào), tài sản tự sản xuất và tài
sản bán ra (sản phẩm, dịch vụ, hàng hoá)

39

...
1
Ch ng 3ươ
Tính g các đ i t ng k toán ượ ế
M c đích
1. Hi u đ c khái ni m v t c a ph ng phápnh giá ượ ươ
trong h th ngc ph ng pháp k toán ươ ế
2. Hi uc nguyên t c qui đ nh v tính gc đ i
t ng k tn ượ ế
3. Hi u n i dung trình t nh giá các đ i t ng k toán ượ ế
4. Bi t v n d ng tính giá các đ i t ng k toán ch y uế ượ ế ế
NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN ( PHAN THỊ MINH LÝ ) - CHƯƠNG 3 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN ( PHAN THỊ MINH LÝ ) - CHƯƠNG 3 - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN ( PHAN THỊ MINH LÝ ) - CHƯƠNG 3 9 10 371