Ktl-icon-tai-lieu

ÔN TẬP LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH TIỀN TỆ

Được đăng lên bởi thuydung66
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 2983 lần   |   Lượt tải: 16 lần
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN TÀI CHÍNH TIỀN TỆ
Câu hỏi:
Câu 1: Hệ thống tài chính là gì? cơ cấu của hệ thống tài chính? Anh (Chị ). Hãy phân tích chức
năng hoạt động của các chủ thể tài chính trong nền kinh tế thị trường việt nam hiện nay.
Câu 2: Trình bày chức năng của tiền tệ, phân tích vai trò của tiền tệ trong nền kinh tế thị trường
Câu 3 :các nguyên nhân chính gây ra lạm phát ? Hãy tìm các biện pháp khả thi nhằm khắc phục
lạm phát? Liên hệ tình hình thực tiễn lạm phát ở việt nam trong năm 2009.
Câu 4: Vì sao nói giám đốc tài chính là loại giám đốc toàn diện và rộng rãi?
Trả lời:
Câu 1: Hệ thống tài chính là gì? cơ cấu của hệ thống tài chính? Anh (Chị ). Hãy phân tích
chức năng hoạt động của các chủ thể tài chính trong nền kinh tế thị trường việt nam hiện
nay:
* Hệ thống tài chính là gì?
Là tổng thể các luồng vận động của các nguồn tài chính trong các lĩnh vực khác nhau của
nền kinh tế quốc dân, nhưng có quan hệ hữu cơ với nhau về việc hình thành và sử dụng các quỹ
tiền tệ ở các chủ thể kinh tế-xã hội trong các lĩnh vực đó.
Hệ thống tài chính là một hệ thống gồm có thị trường và các chủ thể tài chính thực hiện
chức năng gắn kết cung cầu về vốn lại với nhau
* Cơ cấu của hệ thống tài chính: Gồm có:
1- Thị trường tài chính:
Là tổng hòa các mqh cung cầu về vốn, diễn ra dưới hình thức vay mượn, mua bán về vốn,
tiền tệ và các chứng từ có giá nhằm chuyển dịch từ nơi cung cấp đến nơi có nhu cầu về vốn. TT
tài chính bao gồm TT tiền tệ và TT vốn.
- TT tiền tệ là TT giao dịch các loại vốn ngắn hạn(dưới 1 năm).Chứng khoán trên TT tiền tệ là
CK tiền tệ, các công cụ trên TT tiền tệ bao gồm tín phiếu kho bạc, chứng chỉ tiền gửi, thương
phiếu,…
- TT vốn là nơi diễn ra giao dịch vốn dài hạn(trên 1 năm) chứng khoán trên TT vốn gọi là CK
vốn, công cụ trên TT vốn bao gồm trái phiếu và cổ phiếu.
=>Chứng khoán trên TT tiề tệ có tính thanh khoản cao hơn CK trên TT vốn, CK trên TT vốn lại
tạo ra lợi nhuận hơn CK trên TT tiền tệ.
2- Các chủ thể tài chính, tham gia vào tìm kiếm và tạo thị trường:
Bao gồm tài chính công, tài chính DN, các định chế tài chính và tài chính các tổ chức xã
hội, hộ gia đình.
- Tài chính công được đặc trưng bằng quỹ tiền tệ của các định chế thuộc khu vực công gắn liền
với việc thực hiện các chức năng cùa nhà nước. Đặc trưng cùa tài chính công lá quá trình thu và
chi NSNN, nó có tác động đến sự hoạt động và phát triền cùa toàn bộ nền kinh tế quốc
dân.Trong trường hợp NSNN bội chi thì chính phủ phải đi vay.
- Tài chính của các DN: Được đặc trưng bằng các loại vốn...
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN TÀI CHÍNH TIỀN TỆ
Câu hỏi:
Câu 1: Hệ thống tài chính là gì? cơ cấu của hệ thống tài chính? Anh (Chị ). Hãy phân tích chức
năng hoạt động của các chủ thể tài chính trong nền kinh tế thị trường việt nam hiện nay.
Câu 2: Trình bày chức năng của tiền tệ, phân tích vai trò của tiền tệ trong nền kinh tế thị trường
Câu 3 :các nguyên nhân chính gây ra lạm phát ? Hãy tìm các biện pháp khả thi nhằm khắc phục
lạm phát? Liên hệ tình hình thực tiễn lạm phát ở việt nam trong năm 2009.
Câu 4: Vì sao nói giám đốc tài chính là loại giám đốc toàn diện và rộng rãi?
Trả lời:
Câu 1: Hệ thống tài chính là gì? cơ cấu của hệ thống tài chính? Anh (Chị ). Hãy phân tích
chức năng hoạt động của các chủ thể tài chính trong nền kinh tế thị trường việt nam hiện
nay:
* Hệ thống tài chính là gì?
Là tổng thể các luồng vận động của các nguồn tài chính trong các lĩnh vực khác nhau của
nền kinh tế quốc dân, nhưng có quan hệ hữu cơ với nhau về việc hình thành và sử dụng các quỹ
tiền tệ ở các chủ thể kinh tế-xã hội trong các lĩnh vực đó.
Hệ thống tài chính là một hệ thống gồm có thị trường và các chủ thể tài chính thực hiện
chức năng gắn kết cung cầu về vốn lại với nhau
* Cơ cấu của hệ thống tài chính: Gồm có:
1- Thị trường tài chính:
Là tổng hòa các mqh cung cầu về vốn, diễn ra dưới hình thức vay mượn, mua bán về vốn,
tiền tệ và các chứng từ có giá nhằm chuyển dịch từ nơi cung cấp đến nơi có nhu cầu về vốn. TT
tài chính bao gồm TT tiền tệ và TT vốn.
- TT tiền tệ là TT giao dịch các loại vốn ngắn hạn(dưới 1 năm).Chứng khoán trên TT tiền tệ là
CK tiền tệ, các công cụ trên TT tiền tệ bao gồm tín phiếu kho bạc, chứng chỉ tiền gửi, thương
phiếu,…
- TT vốn là nơi diễn ra giao dịch vốn dài hạn(trên 1 năm) chứng khoán trên TT vốn gọi là CK
vốn, công cụ trên TT vốn bao gồm trái phiếu và cổ phiếu.
=>Chứng khoán trên TT tiề tệ có tính thanh khoản cao hơn CK trên TT vốn, CK trên TT vốn lại
tạo ra lợi nhuận hơn CK trên TT tiền tệ.
2- Các chủ thể tài chính, tham gia vào tìm kiếm và tạo thị trường:
Bao gồm tài chính công, tài chính DN, các định chế tài chính và tài chính các tổ chức xã
hội, hộ gia đình.
- Tài chính công được đặc trưng bằng quỹ tiền tệ của các định chế thuộc khu vực công gắn liền
với việc thực hiện các chức năng cùa nhà nước. Đặc trưng cùa tài chính công lá quá trình thu và
chi NSNN, nó có tác động đến sự hoạt động và phát triền cùa toàn bộ nền kinh tế quốc
dân.Trong trường hợp NSNN bội chi thì chính phủ phải đi vay.
- Tài chính của các DN: Được đặc trưng bằng các loại vốn hay các quỹ tiền tệ phục vụ cho các
quỹ đầu tư của các công ty, các đơn vị kinh tế trong việc cung cấp hàng hóa và dịch vụ.
- Các định chế tài chính: thực hiện chức năng cơ bản là chuyển vốn từ nơi thừa đến nơi thiếu
vốn. chủ thể các định ch61 tài chính bao gồm các ngân hàng, cty bảo hiểm, các quỹ đầu tư, các
ÔN TẬP LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH TIỀN TỆ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ÔN TẬP LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH TIỀN TỆ - Người đăng: thuydung66
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
ÔN TẬP LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH TIỀN TỆ 9 10 662