Ktl-icon-tai-lieu

phân loại bằng chứng kiểm toán

Được đăng lên bởi Thùy Linh
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 499 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phân loại bằng chứng kiểm toán

Phân loại bằng chứng kiểm
toán
Bởi:
Đại Học Kinh Tế Quốc Dân
Mỗi loại bằng chứng có độ tin cây khác nhau, mức độ tin cậy của bằng chứng là yếu
tố tin cậy để thu thập bằng chứng sử dụng chúng một cách tốt nhất và hợp lý nhất. Độ
tin cậy có thể phụ thuộc vào nguồn gốc ( ở bên trong hay ngoài doanh nghiệp ); hình
thức ( hình ảnh, tài liệu hoặc lời nói ) và từng trường hợp cụ thể. Để giúp kiểm toán viên
xác định độ tin cây một cách hợp lý nhằm thu thập sử dụng bằng chứng thuận lợi. Thì
việc phân loại bằng chứng là hết sức quan trọng, nó giúp kiểm toán viên có thể tìm được
những bằng chứng có độ tin cậy cao nhằm giảm bớt những rủi ro kiểm toán cũng như
giảm bớt chi phí kiểm toán. Việc phân loại có thể tiến hành theo các cách sau:

Phân loại bằng chứng theo nguồn gốc hình thành
Phân loại dựa theo nguồn gốc của thông tin, tài liệu có liên quan đến Báo cáo tài chính
mà kiểm toán viên thu thập được trong quá trình kiểm toán. Trong cách phân loại này
bằng chứng được chia thành các loại:
• Bằng chứng do khách thể kiểm toán phát hành và luân chuyển nội bộ như: bảng
chấm công, sổ thanh toán tiền lương, sổ tổng hợp, sổ số dư, sổ chi tiết, phiếu
kiểm tra sản phẩm, vận đơn…Nguồn gốc bằng chứng này chiếm một số lượng
lớn, khá phổ biến vì nó vì nó cung cấp với tốc độ nhanh chi phí thấp. Do bằng
chứng này có nguồn gốc từ nội bộ doanh nghiệp, nên chúng chỉ thực sự có độ
tin cậy khi hệ thống kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp có hiệu lực thực sự, do
vậy tính thuyết phục của chúng không cao.
• Bằng chứng do các đôi tượng khác phát hành lưu trữ tại doanh nghiệp: hoá
đơn bán hàng, hoá dơn mua hàng biên bản bàn giao tài sản cố định… Bằng
chứng có độ thuyết phuc cao bởi nó được tạo từ bên ngoài tuy nhiên loại bằng
chứng này vẩn có khả năng, tẩy soá thêm bớt ảnh hưởng đến độ tin cậy của
kiểm toán đối với với hoạt động kiểm soát trong doanh nghiệp.
• Bằng chứng do đơn vị phát hành nhưng lại lưu chuyển ở bên ngoài: như uỷ
nhiệm chi hoá, đơn bán hàng… Đây là dạng bằng chứng có tính thuyết phục
cao vì nó được cung cập bởi bên thứ ba ( tuy nhiên nó cần phải dảm bảo đươc
tính độc lập của người cung cấp với doanh nghiệp)
1/3

Phân loại bằng chứng kiểm toán

• Bằng chứng do đơn vị bên ngoài phát hành và lưu trữ: loại bằng chứng này
thường thu thập bằng phương pháp gửi thư xác nhận, mang tính thuyết phục
cao vì nó được thu thập trực tiếp bởi kiểm toán viên ( tính thuyết phục sẽ không
còn nếu kiểm toán viên không kiểm soát được quá trình gửi thư xác nhận ). Nó
...
Phân loại bằng chứng kiểm
toán
Bởi:
Đại Học Kinh Tế Quốc Dân
Mỗi loại bằng chứng độ tin cây khác nhau, mức độ tin cậy của bằng chứng yếu
tố tin cậy để thu thập bằng chứng sử dụng chúng một cách tốt nhất hợp lý nhất. Độ
tin cậy thể phụ thuộc vào nguồn gốc ( bên trong hay ngoài doanh nghiệp ); hình
thức ( hình ảnh, tài liệu hoặc lời nói ) và từng trường hợp cụ thể. Để giúp kiểm toán viên
xác định độ tin cây một cách hợp nhằm thu thập sử dụng bằng chứng thuận lợi. Thì
việc phân loại bằng chứng là hết sức quan trọng, nó giúp kiểm toán viên có thể tìm được
những bằng chứng độ tin cậy cao nhằm giảm bớt những rủi ro kiểm toán cũng như
giảm bớt chi phí kiểm toán. Việc phân loại có thể tiến hành theo các cách sau:
Phân loại bằng chứng theo nguồn gốc hình thành
Phân loại dựa theo nguồn gốc của thông tin, tài liệu có liên quan đến Báo cáo tài chính
kiểm toán viên thu thập được trong quá trình kiểm toán. Trong cách phân loại này
bằng chứng được chia thành các loại:
Bằng chứng do khách thể kiểm toán phát hành và luân chuyển nội bộ như: bảng
chấm công, sổ thanh toán tiền lương, sổ tổng hợp, sổ số dư, sổ chi tiết, phiếu
kiểm tra sản phẩm, vận đơn…Nguồn gốc bằng chứng này chiếm một số lượng
lớn, khá phổ biến vì nó vì nó cung cấp với tốc độ nhanh chi phí thấp. Do bằng
chứng này có nguồn gốc từ nội bộ doanh nghiệp, nên chúng chỉ thực sự có độ
tin cậy khi hệ thống kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp có hiệu lực thực sự, do
vậy tính thuyết phục của chúng không cao.
Bằng chứng do các đôi tượng khác phát hành lưu trữ tại doanh nghiệp: hoá
đơn bán hàng, hoá dơn mua hàng biên bản bàn giao tài sản cố định… Bằng
chứng có độ thuyết phuc cao bởi nó được tạo từ bên ngoài tuy nhiên loại bằng
chứng này vẩn có khả năng, tẩy soá thêm bớt ảnh hưởng đến độ tin cậy của
kiểm toán đối với với hoạt động kiểm soát trong doanh nghiệp.
Bằng chứng do đơn vị phát hành nhưng lại lưu chuyển ở bên ngoài: như uỷ
nhiệm chi hoá, đơn bán hàng… Đây là dạng bằng chứng có tính thuyết phục
cao vì nó được cung cập bởi bên thứ ba ( tuy nhiên nó cần phải dảm bảo đươc
tính độc lập của người cung cấp với doanh nghiệp)
Phân loại bằng chứng kiểm toán
1/3
phân loại bằng chứng kiểm toán - Trang 2
phân loại bằng chứng kiểm toán - Người đăng: Thùy Linh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
phân loại bằng chứng kiểm toán 9 10 579