Ktl-icon-tai-lieu

Phân phối chuẩn

Được đăng lên bởi Chim Cánh cụt
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 712 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHÂN PHỐI CHUẨN
Phân phối chuẩn (Normal distribution) được nêu ra bởi một người Anh gốc
Pháp tên là Abraham de Moivre (1733). Sau đó Gauss, một nhà toán học ngưới
Đức, đã dùng luật phân phối chuẩn để nghiên cứu các dữ liệu về thiên văn học
(1809) và do vậy cũng được gọi là phân phối Gauss. Theo từ điển bách khoa về
khoa học thống kê, có lẻ người đầu tiên dùng từ “normal” là ông C.S Pierce (1780)
vì vào thời đó người ta cho rằng mọi hiện tượng tự nhiên được coi như có phân
phối chuẩn nhưng thật ra còn có những luật phân phối khác. Tuy vậy hầu hết lý
thuyết thống kê được xây dựng trên nền tảng của phân phối chuẩn.
Như vậy từ “normal” được dùng theo thói quen nhưng thực ra không đúng, vì
vậy trong tiếng Việt ta không thể dịch là phân phối “bình thường” mà gọi là phân
phối chuẩn.
Hai thông số quan trọng trong một phân phối là giá trị trung tâm hay gọi là
trung bình µ và phương sai 2 (hoặc độ lệch chuẩn ) và thường biểu thị bằng X ~ N
(µ,2) (N viết tắt từ normal).
Nếu phân phối chuẩn được chuẩn hóa với trung bình =0 và độ lệch chuẩn
=1, được viết tắt là: Z ~ N (=0, =1), được gọi là phân phối chuẩn chuẩn hóa
(standardized normal distribution) nghe có vẽ không được xuôi tai như tiếng Anh vì
chữ normal được dịch là chuẩn rồi, do vậy dùng từ phân phối chuẩn tắc có vẽ ổn
hơn !
Nói chung các đặc tính sinh trắc học của người khỏe mạnh (cân nặng, chiều
cao, trị số mạch, huyết áp, đường máu, số lượng hồng cầu), thường tuân theo luật
phân phối chuẩn. Ví dụ: xét nghiệm đường máu 100 người lớn khỏe mạnh các kết
quả thu thập trong bảng 10.1.
Bảng 10.1 Kết quả đường máu (mg%) 100 người lớn khỏe mạnh
97
88
82
94
94
100
97
106
84
105

100
108
114
89
114
111
116
106
108
97

94
95
88
102
106
101
118
95
104
87

106
101
85
98
109
88
117
103
98
111

103
124
79
93
103
80
95
96
98
107

108
95
90
102
90
91
92
89
97
115

97
119
104
102
93
103
123
94
105
96

92
99
104
102
83
91
81
122
109
94

113
84
109
110
104
91
102
110
98
79

112
93
98
109
106
119
95
104
86
107

TS Nguyen Ngoc Rang; Email: rangbvag@yahoo.com; Website: bvag.com.vn; trang:1

Bảng 10.2 Biểu đồ cuống-lá của đường máu:

Nhìn vào biểu đồ cuống-lá ta thấy có:
2 người có trị đường máu <80mg%: 2%
14 người có trị đường máu 80-89mg%: 14%
33 người có trị đường máu 90-99mg%:33%
34 người có trị đường máu 100-109mg%: 34%
14 người có trị đường máu 110-119mg%: 13%
3 người có trị đường máu >120 mg%: 3%
Và biểu đồ tần suất (histogram) của phân phối đường máu (Biểu đồ 10.1):

Biểu đồ 10.1 Phân phối đường máu của 100 người lớn kh...
TS Nguyen Ngoc Rang; Email: rangbvag@yahoo.com; Website: bvag.com.vn; trang:1
PHÂN PHỐI CHUẨN
Phân phối chuẩn (Normal distribution) được nêu ra bởi một người Anh gốc
Pháp tên Abraham de Moivre (1733). Sau đó Gauss, một nhà toán học ngưới
Đức, đã dùng luật phân phối chuẩn để nghiên cứu c dữ liệu về thiên văn học
(1809) do vậy cũng được gọi phân phối Gauss. Theo từ điển bách khoa về
khoa học thống , lẻ người đầu tiên dùng từ “normal” ông C.S Pierce (1780)
vào thời đó người ta cho rằng mọi hiện tượng tự nhiên được coi n phân
phối chuẩn nhưng thật ra còn những luật phân phối khác. Tuy vậy hầu hết
thuyết thống kê được xây dựng trên nền tảng của phân phối chuẩn.
Như vậy từ “normal” được dùng theo thói quen nhưng thực ra không đúng,
vậy trong tiếng Việt ta không thể dịch phân phối “bình thường” gọi phân
phối chuẩn.
Hai thông số quan trọng trong một phân phối giá trị trung m hay gọi
trung bình µ và phương sai
2
(hoặc độ lệch chuẩn ) và thường biểu thị bằng X ~ N
(µ,
2
) (N viết tắt từ normal).
Nếu phân phối chuẩn được chuẩn hóa với trung bình =0 độ lệch chuẩn
=1, được viết tắt là: Z ~ N (=0, =1), được gọi phân phối chuẩn chuẩn hóa
(standardized normal distribution) nghe vẽ không được xuôi tai như tiếng Anh
chữ normal được dịch chuẩn rồi, do vy dùng từ phân phối chuẩn tắc vẽ n
hơn !
Nói chung các đặc nh sinh trắc học của người khỏe mạnh (cân nặng, chiều
cao, trị số mạch, huyết áp, đường máu, số lượng hồng cầu), thường tuân theo luật
phân phối chuẩn. dụ: xét nghiệm đường máu 100 người lớn khỏe mạnh các kết
quả thu thập trong bảng 10.1.
Bảng 10.1 Kết quả đường máu (mg%) 100 người lớn khỏe mạnh
97
100
94
106
103
108
97
92
113
112
88
108
95
101
124
95
119
99
84
93
82
114
88
85
79
90
104
104
109
98
94
89
102
98
93
102
102
102
110
109
94
114
106
109
103
90
93
83
104
106
100
111
101
88
80
91
103
91
91
119
97
116
118
117
95
92
123
81
102
95
106
106
95
103
96
89
94
122
110
104
84
108
104
98
98
97
105
109
98
86
105
97
87
111
107
115
96
94
79
107
Phân phối chuẩn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân phối chuẩn - Người đăng: Chim Cánh cụt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Phân phối chuẩn 9 10 747