Ktl-icon-tai-lieu

phân tích báo cáo tài chính công ty cổ phần Đường KOM TUM

Được đăng lên bởi nhimnala
Số trang: 108 trang   |   Lượt xem: 3657 lần   |   Lượt tải: 21 lần
Phân tích Báo cáo tài chính Công ty cổ phần Đường Kon Tum

Mục lục
Phần I : Đặt vấn đề ........................................................................... 7
1. Lý do chọn đề tài....................................................................... 7
2. Mục tiêu nghiên cứu ................................................................. 9
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu............................................ 9
4. Phương pháp nghiên cứu ....................................................... 10
5. Kết cấu đề tài .......................................................................... 10
Phần II : Nội dung , kết quả nghiên cứu ....................................... 11
1. Tổng quan về công ty.............................................................. 11
1.1 Thông tin khái quát ............................................................. 11
1.2 Lịch sử hình thành và phát triển .......................................... 12
1.3 Chức năng và nhiệm vụ của công ty .................................... 14
1.3.1

Chức năng ................................................................................... 14

1.3.2

Nhiệm vụ .................................................................................... 14

1.4 Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất của công ty ............... 17
1.4.1

Đặc điểm của công ty .................................................................. 17

1.4.2

Cơ cấu tổ chức ............................................................................ 18

1.4.3

Chế độ kế toán áp dụng ............................................................... 25

2. Phân tích BCTC của công ty .................................................. 26
2.1 Phân tích qua BCĐ Kế Toán ............................................... 26
2.1.1

Phân tích hoạt động, cơ cấu Tài Sản ........................................... 26

2.1.2

Phân tích hoạt động, cơ cấu Nguồn vốn ...................................... 32

2.2 Phân tích qua BCKQKD ..................................................... 40
2.2.1

Phân tích Biến Động BCKQKD .................................................. 40

2.2.2

Phân tích Cơ Cấu BCKQKD ....................................................... 44

Sinh viên : Trương Tất Anh Vũ

Trang 2

Phân tích Báo cáo tài chính Công ty cổ phần Đường Kon Tum

2.3 Phân tích qua Báo Cáo Lưu chuyển tiền tệ .......................... 46
2.4 Phân tích tình hình tài chính công ty qua các chỉ số ............ 51
2.4.1 Phân tích Tính thanh kho...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
phân tích báo cáo tài chính công ty cổ phần Đường KOM TUM - Người đăng: nhimnala
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
108 Vietnamese
phân tích báo cáo tài chính công ty cổ phần Đường KOM TUM 9 10 391