Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích và sử lý số liệu bằng phần mềm SPSS

Được đăng lên bởi koong-hong
Số trang: 62 trang   |   Lượt xem: 4196 lần   |   Lượt tải: 9 lần
http://www.ebook.edu.vn
  !"#$

 
 !"#$%


!" #$! "%&'
#%""%%()&
*!+%,-
*%
*% "
*%#"(
*% &
$,!!$.! .
++/ "&
0%##!
!1#,!#&*%
#"," .!
 $. 2 
3"2#,,"+,
*% " &4 
1"
""! !+%" ,#
,!+% " 
+%3(5&6"
$!$, 3
""2"
&0%% 5
1!&4.
 11$ 
 ,!1
7%#"(&4 
81$%"#!/
1 1 " +    
"%
Phân tích và sử lý số liệu bằng phần mềm SPSS - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích và sử lý số liệu bằng phần mềm SPSS - Người đăng: koong-hong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
62 Vietnamese
Phân tích và sử lý số liệu bằng phần mềm SPSS 9 10 551