Ktl-icon-tai-lieu

Pháp luật đại cương

Được đăng lên bởi Minh Le
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 757 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tiêṕ sức mua
̀ thi

ĐỀ KIỂM TRA PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG

Đề số 01

Thời gian: 35 phút / 40 câu trắc nghiệm

Câu hoỉ

ệệ

Câu 1: Nguyên nhân côt́ loĩ cua
̉ sư ra đời nhà nươc la:̀
a. Kết quả của 03 lần phân công lao động trong lịch sử.
b. Kết quả của nền sản xuất hàng hoá cùng những hoạt động thương nghiệp.
c. Nhu cầu về sự cần thiết phải có một tổ chức để dập tắt xung đột giai cấp.
d. Nhu cầu về sự cần thiết phải có một tổ chức thay thế thị tộc - bộ lạc.
Câu 2: Tinh
́ giai câp
́ cua
̉ nhà nươc thể hiên
̣ ơ chỗ :
a. Nhà nước là một bộ máy trấn áp giai cấp.
b. Nhà nước là một bộ máy của giai cấp này thống trị giai cấp khác.
c. Nhà nước ra đời là sản phẩm của xã hội có giai cấp.
d. Cả a,b,c.
Câu 3: Chủ quyên
̀ quôć gia la:̀
a. Quyền độc lập tự quyết của quốc gia trong lĩnh vực đối nội.
b. Quyền độc lập tự quyết của quốc gia trong lĩnh vực đối ngoại.
c. Quyền ban hành văn bản pháp luật.
d. Cả a,b,c.
Câu 4. Chính sách nào sau đây thuộc về chức năng đối nội của nhà nươc:
a. Tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại.
b. Tương trợ tư pháp giữa các quốc gia.
c. Tăng cường các mặt hàng xuất khẩu công nghệ cao.
d. Cả a,b,c.
Câu 5: Lich
̣ sư xã hôị loaì người đã tôn
̀ taị ...... kiêu
̉ nhà nươc, bao gôm
̀ cać kiêu
̉ nhà nươc là .............
a. 4 – chủ nô – phong kiêń – tư hữu – XHCN
b. 4 – chủ nô – phong kiêń – tư san̉ – XHCN
c. 4 – chủ nô – chiêm
́ hưu nô lệ – tư ban
̉ - XHCN
d. 4 – điạ chủ – nông nô, phong kiên
́ – tư ban̉ – XHCN
Câu 6: Tinh
́ giai câp
́ cuả phap
́ luâṭ thể hiên
̣ ơ chỗ
a. Pháp luật là sản phẩm của xã hội có giai cấp.
b. Pháp luật là ý chí của giai cấp thống trị.
c. Pháp luật là công cụ để điều chỉnh các mối quan hệ giai cấp.
d. Cả a,b,c.
Câu 7: Nhà nươc là:
a. Một tổ chức xã hội có giai cấp.
b. Một tổ chức xã hội có chủ quyền quốc gia.
c. Một tổ chức xã hội có luật lệ
d. Cả a,b,c.
Câu 8: Hinh
̀ thức nhà nươc là cach
́ tổ chức bộ maý quyên
̀ lưc nhà nươc và phương phap
́ thưc hiên
̣
quyên
̀ lưc nhà nươc. Hinh
̀ thức nhà nươc đươc thể hiên
̣ chủ yêu
́ ơ ............ khia
́ canh;
̣
đó là ...................
a. 3 – hinh
̀ thức chinh
́ thê,̉ hinh
̀ thức câú truć nhà nước và chế độ KT – XH
b. 3 – hinh
̀ thức chinh
́ thê,̉ hinh
̀ thức câu
́ truć nhà nươc và chế độ chinh
́ trị
c. 3 – hinh
̀ thức chuyên chinh,
́ hinh
̀ thức câú truć nhà nước và chế độ KT – XH
d. 3 – hinh
̀ thức chuyên chinh,
́ hinh
̀ thức câú truć nhà nước và chế độ chinh
́ trị
Câu 9: Để đam
̉ bao
̉ nguyên tăć thông
́ nhât́ tro...
Tiêp s c mua thí ứ ̀ Đê sô 01̀ ́
Đ KI M TRA PHÁP LU T Đ I C NG 
Th i gian: 35 phút / 40 câu tr c nghi m
Câu hoi
Câu 1: Nguyên nhân côt loi cua s ra đ i nha n c la: 
a. K t qu c a 03 l n phân công lao đ ng trong l ch s .
b. K t qu c a n n s n xu t hàng hoá cùng nh ng ho t đ ng th ng nghi p. 
c. Nhu c u v s c n thi t ph i có m t t ch c đ d p t t xung đ t giai c p.    
d. Nhu c u v s c n thi t ph i có m t t ch c thay th th t c - b l c.
Câu 2: Tinh giai câp cua nha n c thê hiên chô  :
a. Nhà n c là m t b máy tr n áp giai  c p.
b. Nhà n c là m t b máy c a giai c p này th ng tr giai c p khác.
c. Nhà n c ra đ i là s n ph m c a xã h i có giai c p.
d. C a,b,c.
Câu 3: Chu quyên quôc gia la:
a. Quy n đ c l p t quy t c a qu c gia trong lĩnh v c đ i n i.
b. Quy n đ c l p t quy t c a qu c gia trong lĩnh v c đ i ngo i.
c. Quy n ban hành văn b n pháp lu t.
d. C a,b,c.
Câu 4. Chính sách nào sau đây thu c v ch c năng đ i n i c a nhà n c: 
a. Ti p thu tinh hoa văn hoá nhân lo i.
b. T ng tr t pháp gi a các qu c gia.
c. Tăng c ng các m t hàng xu t kh u công ngh cao.
d. C a,b,c.
Câu 5: Lich s xa hôi loai ng i đa tôn tai ...... kiêu nha n c, bao gôm cac kiêu nha n c la .............   
a. 4 – chu nô – phong kiên – t h u – XHCN
b. 4 – chu nô – phong kiên – t san – XHCN
c. 4 – chu nô – chiêm h u nô lê – t ban - XHCN
d. 4 – đia chu – nông nô, phong kiên – t ban – XHCN
Câu 6: Tinh giai câp cua phap luât thê hiên chô
a. Pháp lu t là s n ph m c a xã h i có giai c p.
b. Pháp lu t là ý chí c a giai c p th ng tr .
c. Pháp lu t là công c đ đi u ch nh các m i quan h giai c p.
d. C a,b,c.
Câu 7: Nhà n c là:
a. M t t ch c xã h i có giai c p.
b. M t t ch c xã h i có ch quy n qu c gia.
c. M t t ch c xã h i có lu t l
d. C a,b,c.
Câu 8: Hinh th c nha n c la cach ch c may quyên l c nha n c va ph ng phap th c hiên  
quyên l c nha n c. Hinh th c nha n c đ c thê hiên chu yêu ............ khia canh; đo la ...................  
a. 3 – hinh th c chinh thê, hinh th c câu truc nha n c va chê đô KT – XH
b. 3 – hinh th c chinh thê, hinh th c câu truc nha n c va chê đô chinh tri
c. 3 – hinh th c chuyên chinh, hinh th c câu truc nha n c va chê đô KT – XH
d. 3 – hinh th c chuyên chinh, hinh th c câu truc nha n c va chê đô chinh tri 
Câu 9: Đê đam bao nguyên tăc thông nhât trong viêc xây d ng va ap dung phap luât thi cân phai:
a. Tôn trong tinh tôi cao cua Hiên phap va Luât
b. Đam bao tinh thông nhât cua phap luât
c. Ca hai câu trên đêu đung
d. Ca hai câu trên đêu sai
Câu 10: Câu thanh cua vi pham phap luât bao gôm:
a. Gi đ nh, quy đ nh, ch tài.
b. Ch th , khách th .
c. Măt ch quan, măt khach quan.
d. b và c.
Câu 11: Trong bô may nha n c XHCN co s : 
a. Phân quyên
b. Phân công, phân nhiêm
c. Phân công lao đông
d. Tât ca đêu đung
Pháp luật đại cương - Trang 2
Pháp luật đại cương - Người đăng: Minh Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Pháp luật đại cương 9 10 686