Ktl-icon-tai-lieu

Phụ lục 01 Mẫu chứng từ kế toán

Được đăng lên bởi Phúc NgôKim
Số trang: 52 trang   |   Lượt xem: 1704 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHỤ LỤC SỐ 01
(Kèm theo Thông tư số 91/2010/TT-BTC ngày 17 / 6 / 2010 của Bộ Tài chính )
I- DANH MỤC CHỨNG TỪ KẾ TOÁN
Số
TT
A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
B
1
2

TÊN CHỨNG TỪ
Chứng từ kế toán nghiệp vụ thi hành án
Phiếu xác định tiền, giá trị hạch toán tài sản, tang vật
Phiếu thu (*)
Phiếu chi (*)
Phiếu nhập kho (*)
Phiếu xuất kho (*)
Chứng từ xác nhận kết quả giao, nhận thi hành án
Chứng từ kết chuyển
Giấy đề nghị tạm ứng (*)
Giấy thanh toán tạm ứng (*)
Giấy đề nghị thanh toán
Giấy đề nghị chi
Giấy đề nghị nhập kho tài sản, tang vật
Giấy đề nghị xuất kho tài sản, tang vật
Giấy đề nghị trích tài khoản tạm giữ chuyển trả tiền thi
hành án
Giấy đề nghị rút tiền mặt từ tài khoản tạm giữ để thi
hành án
Giấy đề nghị KBNN bảo quản vàng, bạc, đá quý
Bảng kê mua hàng (*)
Bảng thanh toán tiền thuê ngoài (*)
Bảng kê chi tiền cho người tham gia cưỡng chế THA
Bảng kê các khoản tiền nộp NSNN
Bảng kê các khoản tiền mặt nhập quỹ
Bảng kê các khoản tiền mặt xuất quỹ
Bảng kê vàng bạc, đá quý
Bảng kê phân phối tiền bán tài sản để thi hành án
Biên bản kiểm kê tài sản, tang vật
Biên bản kiểm kê quỹ tiền mặt (*)
Biên bản kiểm kê quỹ ngoại tệ, vàng, bạc, đá quý (*)
Biên lai thu tiền
Biên lai thu tạm ứng án phí, lệ phí tòa án
Biên lai thu tiền nộp NSNN
Biên lai thu tiền thi hành án (theo đơn yêu cầu)
Chứng từ ban hành ở các văn bản khác
Giấy nộp tiền vào NSNN bằng tiền mặt
Giấy nộp tiền vào NSNN bằng chuyển khoản

SỐ HIỆU
Mẫu C01-THA
Mẫu C02-THA
Mẫu C03-THA
Mẫu C04-THA
Mẫu C05-THA
Mẫu C06-THA
Mẫu C07-THA
Mẫu C08-THA
Mẫu C09-THA
Mẫu C10-THA
Mẫu C11-THA
Mẫu C12-THA
Mẫu C13-THA
Mẫu C14-THA
Mẫu C15-THA
Mẫu C16-THA
Mẫu C17-THA
Mẫu C18-THA
Mẫu C19-THA
Mẫu C20-THA
Mẫu C21-THA
Mẫu C22-THA
Mẫu C23-THA
Mẫu C24-THA
Mẫu C25-THA
Mẫu C26-THA
Mẫu C27-THA
Mẫu C28-THA
Mẫu C29-THA
Mẫu C30-THA
Mẫu C31-THA

1

3
4
5
6
7
9

Giấy nộp tiền vào NSNN bằng ngoại tệ tiền mặt
Giấy nộp tiền vào NSNN bằng ngoại tệ chuyển khoản
Giấy nộp tiền vào tài khoản
Ủy nhiệm thu
Ủy nhiệm chi
Hóa đơn, vé các loại (theo quy định về hóa đơn bán
hàng, cung ứng dịch vụ)
Hợp đồng kinh tế, biên bản thanh lý hợp đồng...

C

Các chứng từ nghiệp vụ thi hành án khác

1

Các Quyết định về thi hành án dân sự

2

Các Biên bản về thi hành án dân sự

8

Thực hiện
theo hướng
dẫn của Bộ
Tư pháp về
biểu mẫu giấy
tờ trong thi
hành án

(*) Mẫu chứng từ được vận dụng từ mẫu chứng từ ban hành theo Quyết định
19/2006/QĐ-BTC ngày 30 tháng 03 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, đã
được chi t...
PHỤ LỤC SỐ 01
(Kèm theo Thông tư số 91/2010/TT-BTC ngày 17 / 6 / 2010 của Bộ Tài chính )
I- DANH MỤC CHỨNG TỪ KẾ TOÁN
Số
TT
TÊN CHỨNG TỪ SỐ HIỆU
A Chứng từ kế toán nghiệp vụ thi hành án
1 Phiếu xác định tiền, giá trị hạch toán tài sản, tang vật
Mẫu C01-THA
2 Phiếu thu (*)
Mẫu C02-THA
3 Phiếu chi (*)
Mẫu C03-THA
4 Phiếu nhập kho (*)
Mẫu C04-THA
5 Phiếu xuất kho (*)
Mẫu C05-THA
6 Chứng từ xác nhận kết quả giao, nhận thi hành án
Mẫu C06-THA
7 Chứng từ kết chuyển
Mẫu C07-THA
8 Giấy đề nghị tạm ứng (*)
Mẫu C08-THA
9 Giấy thanh toán tạm ứng (*)
Mẫu C09-THA
10 Giấy đề nghị thanh toán
Mẫu C10-THA
11 Giấy đề nghị chi
Mẫu C11-THA
12 Giấy đề nghị nhập kho tài sản, tang vật
Mẫu C12-THA
13 Giấy đề nghị xuất kho tài sản, tang vật
Mẫu C13-THA
14
Giấy đề nghị trích tài khoản tạm giữ chuyển trả tiền thi
hành án
Mẫu C14-THA
15
Giấy đề nghị rút tiền mặt từ tài khoản tạm giữ để thi
hành án
Mẫu C15-THA
16 Giấy đề nghị KBNN bảo quản vàng, bạc, đá quý
Mẫu C16-THA
17 Bảng kê mua hàng (*)
Mẫu C17-THA
18 Bảng thanh toán tiền thuê ngoài (*)
Mẫu C18-THA
19 Bảng kê chi tiền cho người tham gia cưỡng chế THA
Mẫu C19-THA
20 Bảng kê các khoản tiền nộp NSNN
Mẫu C20-THA
21 Bảng kê các khoản tiền mặt nhập quỹ
Mẫu C21-THA
22 Bảng kê các khoản tiền mặt xuất quỹ
Mẫu C22-THA
23 Bảng kê vàng bạc, đá quý
Mẫu C23-THA
24 Bảng kê phân phối tiền bán tài sản để thi hành án
Mẫu C24-THA
25 Biên bản kiểm kê tài sản, tang vật
Mu C25-THA
26 Biên bản kiểm kê quỹ tiền mặt (*)
Mu C26-THA
27 Biên bản kiểm kê quỹ ngoại tệ, vàng, bạc, đá quý (*)
Mu C27-THA
28 Biên lai thu tiền
Mu C28-THA
29 Biên lai thu tạm ứng án phí, lệ phí tòa án
Mu C29-THA
30 Biên lai thu tiền nộp NSNN
Mu C30-THA
31 Biên lai thu tiền thi hành án (theo đơn yêu cầu)
Mu C31-THA
B Chứng từ ban hành ở các văn bản khác
1 Giấy nộp tiền vào NSNN bằng tiền mặt
2 Giấy nộp tiền vào NSNN bằng chuyển khoản
1
Phụ lục 01 Mẫu chứng từ kế toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phụ lục 01 Mẫu chứng từ kế toán - Người đăng: Phúc NgôKim
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
52 Vietnamese
Phụ lục 01 Mẫu chứng từ kế toán 9 10 757