Ktl-icon-tai-lieu

Phương pháp lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 3723 lần   |   Lượt tải: 13 lần
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là một trong các báo cáo tài chính mà các doanh nghiệp phải lập để cung cấp thông tin
cho các đối tượng sử dụng.
Trước đây báo cáo lưu chuyển tiền tệ có thể được lập hoặc không tùy theo khả năng và điều kiện của doanh
nghiệp, nhưng hiện tại, báo cáo lưu chuyển tiền tệ đã trở thành báo cáo bắt buộc phải lập để cung cấp thông tin.
.
Các vấn đề pháp lý liên quan đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ đã được quy định trong luật kế toán, chuẩn mực kế
toán (Chuẩn mực số 24) và thông tư hướng dẫn thực hiện (Thông tư 105/2003-TT-BTC ngày 04.11.2003).
Mặc dù báo cáo lưu chuyển tiền tệ có tác dụng quan trọng trong việc phân tích, đánh giá, dự báo khả năng tạo ra
tiền, khả năng đầu tư, khả năng thanh toán,… nhằm giúp các nhà quản lý, các nhà đầu tư và những ai có nhu cầu
sử dụng thông tin có những hiểu biết nhất định đối với hoạt động của doanh nghiệp nhưng nhận thức về tầm quan
trọng cũng như lượng thông tin được chuyển tải từ các báo cáo này vẫn còn thực sự chưa rõ ràng thậm chí còn rất
mơ hồ đối với nhiều người, ngay cả với những người làm công tác kế toán.
Bài viết này nhằm giải quyết một trong những thách thức đối với người đọc và người lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ,
đó là việc nhận diện các chỉ tiêu và phương pháp lập các chỉ tiêu của báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo quy định của
chế độ kế toán áp dụng cho các doanh nghiệp Việt Nam.
Như chúng ta đều biết, để lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ thì doanh nghiệp có thể lập theo một hoặc cả hai phương
pháp: phương pháp trực tiếp và phương pháp gián tiếp. Tương ứng với mỗi phương pháp có mẫu báo cáo riêng,
nhưng mẫu báo cáo của hai phương pháp chỉ khác nhau ở phần lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh.
Sau đây lần lượt đi vào tìm hiểu báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo từng phương pháp.
- Theo phương pháp trực tiếp: Đặc điểm của phương pháp này là các chỉ tiêu được xác lập theo các dòng tiền vào
hoặc ra liên quan trực tiếp đến các nghiệp vụ chủ yếu, thường xuyên phát sinh trong các loại hoạt động của doanh
nghiệp. Tần số phát sinh và độ lớn của loại nghiệp vụ kinh tế ảnh hưởng trực tiếp đến lưu chuyển tiền trong kỳ kế
toán của doanh nghiệp.
+ Đối với hoạt động kinh doanh thì dòng tiền phát sinh chủ yếu liên quan đến hoạt động bán hàng, cung cấp dịch vụ
và việc thanh toán các khoản nợ phải trả liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Do vậy các chỉ tiêu thuộc
lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh thường bao gồm: tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu
khác, tiền đã trả nợ cho người cu...
Báo cáo l u chuy n ti n t là m t trong các báo cáo tài chính mà các doanh nghi p ph i l p cung c p thông tin ư để
cho các i t ng s d ng.đố ượ
Tr c ây báo cáo l u chuy n ti n t có th c l p ho c không tùy theo kh n ng và i u ki n c a doanh ướ đ ư đượ ă đ
nghi p, nh ng hi n t i, báo cáo l u chuy n ti n t ã tr thành báo cáo b t bu c ph i l p cung c p thông tin. ư ư đ để
.
Các v n pháp lý liên quan n báo cáo l u chuy n ti n t ã c quy nh trong lu t k toán, chu n m c k đề đế ư đ đượ đị ế ế
toán (Chu n m c s 24) và thông t h ng d n th c hi n (Thông t 105/2003-TT-BTC ngày 04.11.2003). ư ướ ư
M c dù báo cáo l u chuy n ti n t có tác d ng quan tr ng trong vi c phân tích, ánh giá, d báo kh n ng t o ra ư đ ă
ti n, kh n ng u t , kh n ng thanh toán,… nh m giúp các nhà qu n lý, các nhà u t và nh ng ai có nhu c u ă đầ ư ă đầ ư
s d ng thông tin có nh ng hi u bi t nh t nh i v i ho t ng c a doanh nghi p nh ng nh n th c v t m quan ế đị đ độ ư
tr ng c ng nh l ng thông tin c chuy n t i t các báo cáo này v n còn th c s ch a rõ ràng th m chí còn r t ũ ư ượ đượ ư
m h i v i nhi u ng i, ngay c v i nh ng ng i làm công tác k toán.ơ đố ườ ườ ế
Bài vi t này nh m gi i quy t m t trong nh ng thách th c i v i ng i c và ng i l p báo cáo l u chuy n ti n t ,ế ế đố ườ đ ườ ư
ó là vi c nh n di n các ch tiêu và ph ng pháp l p các ch tiêu c a báo cáo l u chuy n ti n t theo quy nh c a đ ươ ư đ
ch k toán áp d ng cho các doanh nghi p Vi t Nam.ế độ ế
Nh chúng ta u bi t, l p báo cáo l u chuy n ti n t thì doanh nghi p có th l p theo m t ho c c hai ph ng ư đề ế để ư ươ
pháp: ph ng pháp tr c ti p và ph ng pháp gián ti p. T ng ng v i m i ph ng pháp có m u báo cáo riêng, ươ ế ươ ế ươ ươ
nh ng m u báo cáo c a hai ph ng pháp ch khác nhau ph n l u chuy n ti n t ho t ng kinh doanh.ư ươ ư độ
Sau ây l n l t i vào tìm hi u báo cáo l u chuy n ti n t theo t ng ph ng pháp.đ ượ đ ư ươ
- Theo ph ng pháp tr c ti p: c i m c a ph ng pháp này là các ch tiêu c xác l p theo các dòng ti n vào ươ ế Đ đ ươ đượ
ho c ra liên quan tr c ti p n các nghi p v ch y u, th ng xuyên phát sinh trong các lo i ho t ng c a doanh ế đế ế ườ độ
nghi p. T n s phát sinh và l n c a lo i nghi p v kinh t nh h ng tr c ti p n l u chuy n ti n trong k k độ ế ưở ế đế ư ế
toán c a doanh nghi p.
+ i v i ho t ng kinh doanh thì dòng ti n phát sinh ch y u liên quan n ho t ng bán hàng, cung c p d ch vĐố độ ế đế độ
và vi c thanh toán các kho n n ph i tr liên quan n ho t ng s n xu t kinh doanh. Do v y các ch tiêu thu c đế độ
l u chuy n ti n t ho t ng kinh doanh th ng bao g m: ti n thu t bán hàng, cung c p d ch v và doanh thu ư độ ườ
khác, ti n ã tr n cho ng i cung c p hàng hóa, d ch v , ti n tr cho ng i lao ng, ti n ã n p thu …. đ ườ ườ đ đ ế
+ i v i ho t ng u t thì dòng ti n phát sinh ch y u liên quan n vi c mua s m, thanh lý, nh ng bán Đố độ đầ ư ế đế ượ
TSC ; xây d ng c b n, ho t ng cho vay, mua bán các công c n c a n v khác, ho t ng u t vào các Đ ơ độ đơ độ đầ ư
n v khác. Do v y, các ch tiêu thu c l u chuy n ti n t ho t ng u t th ng bao g m: thu v thanh lý, đơ ư đ đầ ư ườ
nh ng bán TSC , thu n cho vay, thu h i các kho n v n u t vào n v khác, chi mua s m TSC , xây d ng cượ Đ đầ ư đơ Đ ơ
b n, chi cho vay, chi u t vào các n v khác. đầ ư đơ
+ i v i ho t ng tài chính thì dòng ti n phát sinh ch y u liên quan n các nghi p v nh n v n, rút v n t các Đố độ ế đế
ch s h u và các nghi p v i vay, tr n vay. Do v y các ch tiêu thu c l u chuy n ti n t ho t ng tài chính đ ư độ
th ng bao g m: ti n thu do ch s h u góp v n, ti n chi tr v n góp cho ch s h u, ti n vay nh n c, ti n tr ườ đượ
n vay…
Ngoài ra n u doanh nghi p có s d ng ngo i t trong giao d ch thì kho n chênh l ch t giá h i oái do ánh giá l i ế đ đ
s d cu i k c a ti n và t ng ti n b ng ngo i t khi l p báo cáo l u chuy n ti n t c ng là m t ch tiêu n m trong ư ươ ư ũ
báo cáo l u chuy n ti n t c a doanh nghi p. Có th mô t dòng ti n vào, ra t các ho t ng khác nhau qua s ư độ ơ
tài kho n t ng quát nh sau:đ ư
Qua s trên có th th y r ng dòng ti n vào ho c ra ng th i liên quan n c 3 ho t ng: ho t ng kinh ơ đ đ đế độ độ
doanh, ho t ng u t , ho t ng tài chính. Nên phân tích dòng ti n vào, ra g n v i t ng ho t ng c n thi t độ đ ư độ để độ ế
ph i phân lo i n i dung c a t ng kho n thu, chi theo t ng lo i ho t ng. ây chính là c i m c a ph ng pháp độ Đ đặ đ ươ
l p báo cáo theo ph ng pháp tr c ti p mà chúng ta ang c p. Theo chúng tôi, thu n l i và d dàng khi l p ươ ế đ đề để
Phương pháp lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ - Trang 2
Phương pháp lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Phương pháp lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ 9 10 778