Ktl-icon-tai-lieu

Quản lý chi tiêu công

Được đăng lên bởi Xuan Lam
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 171 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG II: MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ QUẢN LÝ CHI TIÊU CÔNG
I. Chi tiêu công
1. Các cách hiểu về chi tiêu công Chi tiêu công phản ánh những lựa chọn chính sách của Chính
phủ trong việc quyết định cung cấp những loại hàng hoá, dịch vụ nào; với khối lượng, chất lượng
bao nhiêu và trong thời gian bao lâu. Hiểu rộng hơn, chi tiêu công phản ánh định hướng, chiến
lược phát triển kinh tế- xã hội của Chính phủ trong từng giai đoạn. Nếu tiếp cận từ góc độ này,
hiện tại có 2 cách hiểu khác nhau về chi tiêu công:
- Thứ nhất, hiểu chi tiêu công theo nghĩa hẹp hay còn gọi là chi tiêu Chính phủ. Khi đó, chi tiêu
công là toàn bộ những chi phí cho việc cung cấp hàng hoá, dịch vụ thông qua ngân sách công,
tức là lượng tiền mà Chính phủ trích ra từ ngân sách để đáp ứng các khoản chi tiêu này. Ví dụ:
Chính phủ trích ngân sách để chi cho giáo dục, quốc phòng…
- Thứ hai, hiểu chi tiêu công theo nghĩa rộng, tức là phải tính toán toàn bộ những chi phí phát
sinh khi đưa ra bất kỳ quyết định hay chính sách ngân sách nào. Cách tính này sẽ giúp phản ánh
được hết những tác động của một quyết định công đối với toàn bộ nền kinh tế quốc dân, vì hầu
hết các quyết định hay chính sách của Chính phủ đều trực tiếp hoặc gián tiếp tác động đến chi
tiêu của khu vực tư nhân, do vậy sẽ ảnh hưởng đến sự phân bổ nguồn lực chung của nền kinh tế.
Ví dụ: khi chính phủ thông qua quy định buộc tất cả các doanh nghiệp phải lắp đặt hệ thống xử
lý nước thải để bảo vệ môi trường thì quyết định đó cũng sẽ buộc khu vực tư nhân phải bỏ ra một
chi phí đáng kể để chấp hành quy định của Nhà nước. Hoặc khi Chính phủ ấn định lãi suất ưu đãi
cho các DNNN thì thực chất đây là một hình thức trợ cấp ngầm, nhưng khoản trợ cấp này lại
không được phản ánh trực tiếp qua ngân sách. Hiểu một cách khái quát nhất, chi tiêu công là
tổng hợp các khoản chi của chính quyền trung ương, chính quyền địa phương; các doanh nghiệp
nhà nước và toàn dân khi cùng trang trải kinh phí cho các hoạt động do Chính phủ quản lý. Khái
niệm trên phản ánh đầy đủ hơn “các chi phí xã hội của hoạt động của Chính phủ”. Tuy nhiên, do
những khó khăn rất lớn trong việc tính toán các chi phí này nên thông thường người ta chỉ đề cập
đến chi tiêu theo nghĩa hẹp. Khi đó, chi tiêu công là các khoản chi tiêu của các cấp chính quyền,
các đơn vị quản lý hành chính, các đơn vị sự nghiệp công được Chính phủ tài trợ và kiềm soát.
Theo cách hiểu này, trừ các khoản chi của các quỹ ngoài ngân sách, về cơ bản chi tiêu công thể
hiện các khoản chi NSNN hàng năm đã được Quốc hội th...
CHƯƠNG II: MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ QUẢN LÝ CHI TIÊU CÔNG
I. Chi tiêu công
1. Các cách hiểu về chi tiêu công Chi tiêu công phản ánh những lựa chọn chính sách của Chính
phủ trong việc quyết định cung cấp những loại hàng hoá, dịch vụ nào; với khối lượng, chất lượng
bao nhiêu trong thời gian bao lâu. Hiểu rộng hơn, chi tiêu công phản ánh định hướng, chiến
lược phát triển kinh tế- hội của Chính phủ trong từng giai đoạn. Nếu tiếp cận từ góc độ này,
hiện tại có 2 cách hiểu khác nhau về chi tiêu công:
- Thứ nhất, hiểu chi tiêu công theo nghĩa hẹp hay còn gọichi tiêu Chính phủ. Khi đó, chi tiêu
công toàn bộ những chi phí cho việc cung cấp hàng hoá, dịch vụ thông qua ngân sách công,
tức lượng tiền Chính phủ trích ra từ ngân sách để đáp ứng các khoản chi tiêu này. dụ:
Chính phủ trích ngân sách để chi cho giáo dục, quốc phòng…
- Thứ hai, hiểu chi tiêu công theo nghĩa rộng, tức phải tính toán toàn bộ những chi phí phát
sinh khi đưa ra bất kỳ quyết định hay chính sách ngân sách nào.ch tính này sẽ giúp phản ánh
được hết những tác động của một quyết định công đối với toàn bộ nền kinh tế quốc dân, hầu
hết các quyết định hay chính sách của Chính phủ đều trực tiếp hoặc gián tiếp tác động đến chi
tiêu của khu vực nhân, do vậy sẽ ảnh hưởng đến sự phân bổ nguồn lực chung của nền kinh tế.
dụ: khi chính phủ thông qua quy định buộc tất cả các doanh nghiệp phải lắp đặt hệ thống xử
lý nước thải để bảo vệ môi trường thì quyết định đó cũng sẽ buộc khu vực tư nhân phải bỏ ra một
chi phí đáng kể để chấp hành quy định của Nhà nước. Hoặc khi Chính phủ ấn định lãi suất ưu đãi
cho các DNNN thì thực chất đây một hình thức trợ cấp ngầm, nhưng khoản trợ cấp này lại
không được phản ánh trực tiếp qua ngân sách. Hiểu một cách khái quát nhất, chi tiêu công
tổng hợp các khoản chi của chính quyền trung ương, chính quyền địa phương; các doanh nghiệp
nhà nước và toàn dân khi cùng trang trải kinh phí cho các hoạt động do Chính phủ quản lý. Khái
niệm trên phản ánh đầy đủ hơn “các chi phí xã hội của hoạt động của Chính phủ”. Tuy nhiên, do
những khó khăn rất lớn trong việc tính toán các chi phí này nên thông thường người ta chỉ đề cập
đến chi tiêu theo nghĩa hẹp. Khi đó, chi tiêu công các khoản chi tiêu của các cấp chính quyền,
các đơn vị quản hành chính, các đơn vị sự nghiệp công được Chính phủ tài trợ kiềm soát.
Theo cách hiểu này, trừ các khoản chi của các quỹ ngoài ngân sách, về bản chi tiêu công thể
hiện các khoản chi NSNN hàng năm đã được Quốc hội thông qua. Chi tiêu công phản ánh giá trị
của các loại hàng hoá, dịch vụ Chính phủ mua vào để cung cấp cho hội nhằm thực hiện
các chức năng của Nhà nước. Theo quan điểm của các nhà kinh tế học cổ điển, chi tiêu công
những khoản chi tính chất tiêu dùng. vậy, cần phải giới hạn tối đa mọi khoản chi tiêu của
chính phủ để tránh lãng phí nguồn lực của đất nước. Trong nền kinh tế thị trường hiện đại, Nhà
nước đóng vai trò trung tâm của quá trình tái phân phối thu nhập trong hội. Thông qua các
khoản chi tiêu công, Nhà ớc cung ứng lại cho hội những khoản thu nhập đã lấy đi của
hội từ các khoản nộp thuế bằng cách cung cấp những hàng hoá, dịch vụ công cần thiết khu
vực nhân không khả năng cung cấp hoặc cung cấp không hiệu quả. Với chế này, N
nước thực hiện tái phân phối thu nhập của xã hội theo hướng đảm bảo công bằng hơn, khắc phục
những khuyết tật của cơ chế thị trường và đảm bảo kinh tế tăng trưởng ổn định, bền vững.
Quản lý chi tiêu công - Người đăng: Xuan Lam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Quản lý chi tiêu công 9 10 403