Ktl-icon-tai-lieu

Quy chế thực hiện nâng bậc lương

Được đăng lên bởi Duong Vit Coi
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 1092 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ TƯ PHÁP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY CHẾ THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ NÂNG BẬC LƯƠNG
TRƯỚC THỜI HẠN ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC BỘ TƯ PHÁP
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1295 /QĐ-BTP ngày 01 tháng 8 năm 2011
của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
1. Quy chế này quy định đối tượng, tiêu chuẩn, cấp độ thành tích xuất
sắc trong thực hiện nhiệm vụ, thời gian được nâng bậc lương trước thời hạn
tương ứng với từng cấp độ thành tích, trình tự, thủ tục nâng bậc lương trước
thời hạn đối với công chức, viên chức Bộ Tư pháp.
2. Trên cơ sở quy định của pháp luật và những quy định tại Quy chế
này, Tổng cục Thi hành án dân sự phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ và Công
đoàn Bộ xây dựng văn bản hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương trước
thời hạn đối với công chức các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương trình
Bộ trưởng ban hành.
3. Đối với các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ được phân cấp quyết định
nâng bậc lương thường xuyên cho công chức, viên chức của đơn vị mình, căn
cứ các quy định tại Quy chế này và thẩm quyền được phân cấp cũng như đặc
thù riêng của đơn vị, Thủ trưởng đơn vị phối hợp với Cấp ủy, Công đoàn quy
định tiêu chuẩn, cấp độ thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ và thời
gian được nâng bậc lương trước thời hạn tương ứng với từng cấp độ thành tích
của công chức, viên chức thuộc quyền quản lý.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Công chức, viên chức trong chỉ tiêu biên chế và được xếp lương
theo bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ, thừa hành, phục vụ trong các tổ chức,
đơn vị hành chính, sự nghiệp thuộc Bộ;
2. Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động không xác định thời
hạn quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 của
Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan
hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp.
1

Điều 3. Nguyên tắc xét nâng bậc lương trước thời hạn
Việc xét nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức
của Bộ Tư pháp được thực hiện theo các nguyên tắc sau:
1. Đảm bảo dân chủ, công bằng, công khai, khách quan và đoàn kết.
2. Việc nâng bậc lương trước thời hạn được xét theo thứ tự từ người
có thành tích cao hơn đến người có thành tích thấp hơn.
3. Không thực hiện hai lần nâng bậc lương trước thời hạn trở lên trong
thời gian giữ một bậc lương.
4. Đảm bảo số người được nâng bậc lương trước thời hạn không vượt
quá tỷ lệ 5% biên chế trả lương của đơn vị.
Tỷ lệ này không bao gồm các trường hợp nâng bậc lương trước thời...
BỘ TƯ PHÁP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
QUY CHẾ THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ NÂNG BẬC LƯƠNG
TRƯỚC THỜI HẠN ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC BỘ TƯ PHÁP
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1295 /QĐ-BTP ngày 01 tháng 8 năm 2011
của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
1. Quy chế này quy định đối tượng, tiêu chuẩn, cấp độ thành tích xuất
sắc trong thực hiện nhiệm vụ, thời gian được nâng bậc lương trước thời hạn
tương ứng với từng cấp đ thành tích, trình tự, thủ tục nâng bậc lương trước
thời hạn đối với công chức, viên chức Bộ Tư pháp.
2. Trên sở quy định của pháp luật những quy định tại Quy chế
này, Tổng cục Thi hành án dân sự phối hợp với Vụ T chức cán bộ ng
đoàn Bộ xây dựng văn bản hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương trước
thời hạn đối với công chức các quan Thi hành án dân s địa phương trình
Bộ trưởng ban hành.
3. Đối với các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ được phân cấp quyết định
nâng bậc lương thường xuyên cho công chức, viên chức của đơn v mình, căn
cứ các quy định tại Quy chế này thẩm quyền được phân cấp cũng n đặc
thù riêng của đơn vị, Thủ trưởng đơn vị phối hợp với Cấp ủy, Công đoàn quy
định tiêu chuẩn, cấp đ thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ thời
gian được nâng bậc lương trước thời hạn tương ứng với từng cấp độ thành tích
của công chức, viên chức thuộc quyền quản lý.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Công chức, viên chức trong chỉ tiêu biên chế được xếp lương
theo bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ, thừa hành, phục vụ trong các tổ chức,
đơn vị hành chính, sự nghiệp thuộc Bộ;
2. Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động không xác định thời
hạn quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 của
Chính phủ v thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong quan
hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp.
1
Quy chế thực hiện nâng bậc lương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quy chế thực hiện nâng bậc lương - Người đăng: Duong Vit Coi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Quy chế thực hiện nâng bậc lương 9 10 25