Ktl-icon-tai-lieu

Quy trình kiểm toán bán hàng thu tiền trong kiểm toán Báo cáo tài chính của kiểm toán nội bộ tại Công ty Cổ Phần Đầu Tư RoBot

Được đăng lên bởi Hoài Minh Lê
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 575 lần   |   Lượt tải: 2 lần
LỜI CAM ĐOAN
Chúng em xin cam đoan đây là quá trình nghiên cứu của chúng em. Các số liệu, kết
quả nêu trong đồ án là trung thực và chưa từng được ai công bố trong bất kỳ công trình
nào khác và các thông tin trích dẫn trong đồ án đã được chỉ rõ nguồn gốc.

TP. HCM , ngày ...tháng ...năm …

2

LỜI CẢM ƠN
Lời đầu tiên chúng em xin chân thành cảm ơn đến cô Phạm Thị Phụng đã tận tình chỉ
bảo và truyền đạt kiến thức để em có thể làm tốt môn đồ án này. Em cũng xin chân
thành cảm ơn sâu sắc đến Ban giám đốc, Phòng kế toán của công ty cổ phần đầu tư
Robot đã tận tình giúp đỡ chúng em để hoàn thành tốt môn học này.

TP. HCM, ngày … tháng …. Năm ….

3

DANH MỤC CÁC BẢNG
Bảng 2.1: Mẫu đề cương kiểm toán
Bảng 2.2: Phân tích doanh thu
Bảng 2.3: Bảng kiểm tra tổng quát doanh thu bán hàng
Bảng 2.4: Phân tích khoản mục Phải thu khách hàng
Bảng 2.5: Bảng kiểm tra tài khoản 131
Bảng 2.6: Phân tích khả năng thu hồi nợ
Bảng 2.7: So sánh tỷ lệ khoản phải thu trên doanh thu thuần
Bảng 3.1: Bảng câu hỏi đánh giá Hệ thống kiểm soát nội bộ đối với khoản phải thu
Bảng 3.2: Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ đối với doanh thu bán hàng
Bảng 3.3: Bảng kê chênh lệch
Bảng 3.4: Bảng kê xác minh

4

DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ, ĐỒ THỊ, SƠ ĐỒ, HÌNH ẢNH
Sơ đồ 1.1: Bộ máy tổ chức công ty cổ phần Robot
Hình 2.1: Lưu đồ quy trình bán hàng – thu tiền tại công ty Robot

MỤC LỤC
5

6

LỜI MỞ ĐẦU
Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của ngành kiểm toán nội bộ trên thế giới, kiểm toán
nội bộ ở Việt Nam cũng đang dẫn trở thành một hoạt động quen thuộc và đóng vai trò
nhất định tại các công ty, một công ty lớn và là một yêu cầu thiết yếu cần đặt ra đối
với các doanh nghiệp.
Chu trình bán hàng- thu tiền có ý nghĩa rất to lớn là một bộ phận có liên quan đến rất
nhiều chỉ tiêu trên Báo cáo tài chính, là giai đoạn cuối cùng đánh giá toàn bộ kết quả
của một chu kỳ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Đối với kiểm toán
nội bộ, việc thực hiện tốt quy trình kiểm toán này sẽ tiết kiệm được thời gian cũng như
sức lực, nâng cao hiệu quả kiểm toán, đưa ra kiến nghị hợp lý cho đơn vị và cung cấp
thông tin trung thực về tình hình kinh doanh, tiêu thụ của đơn vị cho Tổng giám đốc.
Đối với đơn vị được kiểm toán, sẽ giúp cho Ban lãnh đạo thấy được những sai sót, yếu
kém cần khắc phục về kế toán cũng như quản lý phần hành này, góp phần nâng cao
hiệu quả kinh doanh. Đối với Nhà nước, để các cơ quan hữu quan xác định đúng đắn
trách nhiệm của doanh nghiệp...

 !"
#$%&'(')*++,!-*
!&*./0$1')23$

4567 89
2
Quy trình kiểm toán bán hàng thu tiền trong kiểm toán Báo cáo tài chính của kiểm toán nội bộ tại Công ty Cổ Phần Đầu Tư RoBot - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quy trình kiểm toán bán hàng thu tiền trong kiểm toán Báo cáo tài chính của kiểm toán nội bộ tại Công ty Cổ Phần Đầu Tư RoBot - Người đăng: Hoài Minh Lê
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
Quy trình kiểm toán bán hàng thu tiền trong kiểm toán Báo cáo tài chính của kiểm toán nội bộ tại Công ty Cổ Phần Đầu Tư RoBot 9 10 738