Ktl-icon-tai-lieu

Quy trình kiểm toán ngân hàng

Được đăng lên bởi huongcommoi_hcm
Số trang: 40 trang   |   Lượt xem: 4595 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Quy trình ban hành phù hợp với các quy định của Luật kiểm toán nhà nước, Hệ thống chuẩn mực
kiểm toán nhà nước, Quy trình kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước, chế độ của Nhà nước và thực
tiễn hoạt động kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước trong lĩnh vực kiểm toán Các tổ chức tài chính –
ngân hàng.
Quy trình kiểm toán Các tổ chức tài chính – ngân hàng quy định những nội dụng cụ thể theo 4
bước:
- Chuẩn bị kiểm toán;
- Thực hiện kiểm toán;
- Lập và gửi báo cáo kiểm toán;
- Kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán.
Triển khai các bước như sau:
Trình tự, thủ tục tiến hành chuẩn bị kiểm toán BCTC của đơn vị là Các tổ chức tài chính –
ngân hàng (sau đây viết tắt là đơn vị) được thực hiện theo các quy định tại Chương 2 của Quy trình
KTNN. Quy trình này quy định cụ thể các bước sau:
Khảo sát thu thập thông tin về đơn vị được kiểm toán
Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ của đơn vị được kiểm toán
Xác định trọng yếu và rủi ro được kiểm toán
Lập kế hoạch kiểm toán của đoàn kiểm toán
I. CHUẨN BỊ KIỂM TOÁN
1. Khảo sát và thu thập thông tin về đơn vị được kiểm toán
1.1 Thu thập thông tin
1.1.1 Thông tin về tổ chức hoạt động của đơn vị
Tùy thuộc vào loại hình tổ chức đơn vị và số lần kiểm toán trước đó, các thông tin cần thu
thập phục vụ cho việc lập kế hoạch kiểm toán bao gồm:
- Quá trình hình thành và hoạt động của đơn vị:
Nhằm tìm hiểu về quá trình hình thành và những thay đổi về tổ chức, mô hình, tính chất hoạt
động của đơn vị.
- Mục tiêu hoạt động chủ yếu, chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức:
+ Tùy thuộc vào loại hình tổ chức tài chính ngân hàng (là NHTM, NHPT, NHCS, NHNN,
doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm…), mục tiêu hoạt động chủ yếu là gì? chức năng, nhiệm vụ
được quy định như thế nào? và cấp nào quyết định để xác định mục tiêu, nội dung, phạm vi của
cuộc kiểm toán phù hợp với loại hình tổ chức được kiểm toán.

+ Tìm hiểu cơ cấu tổ chức, quy mô tổ chức hoạt động để xác định thời gian, nhân lực cho
cuộc kiểm toán đảm bảo tiết kiệm và có hiệu quả nhất.
- Đặc thù và phương thức hoạt động:
Để tìm hiểu phạm vi, nhiệm vụ được phép hoạt động; những nghiệp vụ kinh doanh chính; các
dịch vụ; qui trình nghiệp vụ; chế độ kế toán và phương pháp xử lý thông tin kế toán,...; phải tìm
hiểu được những đặc thù về hoạt động của tổ chức để xác định các lợi thế hoặc bất lợi riêng có của
tổ chức, từ đó xác định phương pháp kiểm toán thích hợp trong kế hoạch kiểm toán.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động; Quy chế quản lý tài chính, tín dụng, các văn bản pháp quy
khác có liên quan đến q...
Quy trình ban hành phù hợp với các quy định của Luật kiểm toán nhà nước, Hệ thống chuẩn mực
kiểm toán nhà nước, Quy trình kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước, chế độ của Nhà nước và thực
tiễn hoạt động kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước trong lĩnh vực kiểm toán Các tổ chức tài chính –
ngân hàng.
Quy trình kiểm toán Các tổ chức tài chính – ngân hàng quy định những nội dụng cụ thể theo 4
bước:
- Chuẩn bị kiểm toán;
- Thực hiện kiểm toán;
- Lập và gửi báo cáo kiểm toán;
- Kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán.
Triển khai các bước như sau:
Trình tự, thủ tục tiến hành chuẩn bị kiểm toán BCTC của đơn vị Các tổ chức tài chính
ngân hàng (sau đây viết tắt là đơn vị) được thực hiện theo các quy định tại Chương 2 của Quy trình
KTNN. Quy trình này quy định cụ thể các bước sau:
Khảo sát thu thập thông tin về đơn vị được kiểm toán
Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ của đơn vị được kiểm toán
Xác định trọng yếu và rủi ro được kiểm toán
Lập kế hoạch kiểm toán của đoàn kiểm toán
I. CHUẨN BỊ KIỂM TOÁN
1. Khảo sát và thu thập thông tin về đơn vị được kiểm toán
1.1 Thu thập thông tin
1.1.1 Thông tin về tổ chức hoạt động của đơn vị
Tùy thuộc o loại hình t chức đơn vị s lần kiểm toán trước đó, các thông tin cần thu
thập phục vụ cho việc lập kế hoạch kiểm toán bao gồm:
- Quá trình hình thành và hoạt động của đơn vị:
Nhằm tìm hiểu về quá trình hình thành những thay đổi về tổ chức, hình, tính chất hoạt
động của đơn vị.
- Mục tiêu hoạt động chủ yếu, chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức:
+ Tùy thuộc vào loại hình tổ chức tài chính ngân hàng (là NHTM, NHPT, NHCS, NHNN,
doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm…), mục tiêu hoạt động chủ yếu là gì? chức năng, nhiệm vụ
được quy định như thế nào? cấp nào quyết định để xác định mục tiêu, nội dung, phạm vi của
cuộc kiểm toán phù hợp với loại hình tổ chức được kiểm toán.
Quy trình kiểm toán ngân hàng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quy trình kiểm toán ngân hàng - Người đăng: huongcommoi_hcm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
40 Vietnamese
Quy trình kiểm toán ngân hàng 9 10 533