Ktl-icon-tai-lieu

Quyết định 90 0608

Được đăng lên bởi Trang Hà
Số trang: 418 trang   |   Lượt xem: 6991 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ NỘI VỤ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TÀI LIỆU
CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 900/QĐ-BNV ngày 06 tháng 8 năm 2013
của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)
Phần I
KIẾN THỨC CHUNG
Chuyên đề 1
NHÀ NƯỚC TRONG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ
1. TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ
1.1. Quyền lực và quyền lực chính trị
1.1.1. Khái niệm quyền lực
Quyền lực là một vấn đề được nghiên cứu từ xa xưa trong lịch sử phát
triển của loài người nhưng cho tới nay vẫn còn là một vấn đề đang được tranh
cãi. Có thể nhận thấy sự có mặt của quyền lực trong tất cả các mối quan hệ xã
hội. Theo nghĩa chung nhất, quyền lực được hiểu là khả năng tác động, chi phối
của một chủ thể đối với một đối tượng nhất định, buộc hành vi của đối tượng
này tuân thủ, phụ thuộc vào ý chí của chủ thể. Như vậy, bản thân quyền lực
xuất hiện trong mọi mối quan hệ giữa những cá nhân hay những nhóm người
khác nhau.
Nắm được quyền lực trong xã hội là nắm được khả năng chi phối những
người khác, bảo vệ và thực hiện được lợi ích của mình trong mối quan hệ với
lợi ích của những người khác. Chính vì vậy, xung đột quyền lực trong xã hội là
một hiện tượng khách quan và phổ biến. Không phải mọi xung đột quyền lực
trong xã hội đều mang ý nghĩa tiêu cực đối với sự phát triển. Chẳng hạn, đấu
tranh giai cấp là một hiện tượng xung đột quyền lực phổ biến trong xã hội có
giai cấp. Sự xung đột quyền lực này lại đóng vai trò quan trọng trong việc thúc
đẩy sự phát triển của xã hội và do đó mang ý nghĩa tích cực.
1.1.2. Khái niệm quyền lực chính trị
Quyền lực chính trị là một dạng của quyền lực trong xã hội có giai cấp.
Đó là quyền lực của một giai cấp, một tập đoàn xã hội hay của nhân dân trong
điều kiện của chủ nghĩa xã hội thể hiện “khả năng của một giai cấp thực hiện
2

lợi ích khách quan của mình”. Các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác-Lênin
quan niệm rằng, “quyền lực chính trị là bạo lực có tổ chức của giai cấp để đàn
áp một giai cấp khác”.1 Như vậy, quyền lực chính trị luôn gắn liền với quyền
lực nhà nước, phản ánh mức độ giành, giữ và sử dụng quyền lực nhà nước của
những tập đoàn người trong xã hội để bảo vệ lợi ích của mình, chi phối các tập
đoàn khác. Nói cách khác, quyền lực chính trị phản ánh mức độ thực hiện lợi
ích của một giai cấp, một nhóm người nhất định trong mối quan hệ với các giai
cấp hay nhóm người khác thông qua mức độ chi phối quyền lực nhà nước.2
Là một bộ phận của quyền lực trong xã hội có giai cấp, quyền lực chính
trị có những đặc điểm chủ yếu sau:
- Q...
BỘ NỘI VỤ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TÀI LIỆU
CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 900/QĐ-BNV ngày 06 tháng 8 năm 2013
của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)
Phần I
KIẾN THỨC CHUNG
Chuyên đề 1
NHÀ NƯỚC TRONG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ
1. TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ
1.1. Quyền lực và quyền lực chính trị
1.1.1. Khái niệm quyền lực
Quyền lực là một vấn đề được nghiên cứu từ xa a trong lịch sử phát
triển của loài người nhưng cho tới nay vẫn còn một vấn đề đang được tranh
cãi.thể nhận thấy sự có mặt của quyền lực trong tất cả các mối quan hệ xã
hội. Theo nghĩa chung nhất, quyền lực được hiểu là khả năng tác động, chi phối
của một chủ thể đối với một đối tượng nhất định, buộc hành vi của đối tượng
này tuân thủ, phụ thuộc vào ý chí của chủ thể. Như vậy, bản thân quyền lực
xuất hiện trong mọi mối quan hệ giữa những nhân hay những nhóm người
khác nhau.
Nắm được quyền lực trong xã hội là nắm được khả năng chi phối những
người khác, bảo vệ và thực hiện được lợi ích của nh trong mối quan hệ với
lợi ích của những người khác. Chính vì vậy, xung đột quyền lực trong xã hội là
một hiện tượng khách quan và phổ biến. Không phải mọi xung đột quyền lực
trong hội đều mang ý nghĩa tiêu cực đối với s phát triển. Chẳng hạn, đấu
tranh giai cấp một hiện tượng xung đột quyền lực ph biến trong hội có
giai cấp. S xung đột quyền lực này lại đóng vai trò quan trọng trong việc thúc
đẩy sự phát triển của xã hội và do đó mang ý nghĩa tích cực.
1.1.2. Khái niệm quyền lực chính trị
Quyền lực chính trị một dạng của quyền lực trong hội giai cấp.
Đóquyền lực của một giai cấp, một tập đoàn xã hội hay của nhân dân trong
điều kiện của chủ nghĩa xã hội thể hiện “khả năng của một giai cấp thực hiện
2
Quyết định 90 0608 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quyết định 90 0608 - Người đăng: Trang Hà
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
418 Vietnamese
Quyết định 90 0608 9 10 767