Ktl-icon-tai-lieu

Slide bài giảng Hệ thống thông tin kế toán

Được đăng lên bởi trungminh7812
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 1397 lần   |   Lượt tải: 5 lần
KẾT CẤU MÔN HỌC
Chương 1: Tổng quan về Hệ thống thông tin kế toán
Chương 2: Cơ sở dữ liệu
Chương 3: Các chu trình kế toán
Chương 4: Kiểm soát nội bộ trong HTTT Kế toán
Chương 5: Phân tích và thiết kế hệ thống
Chương 6: Thực hiện và vận hành hệ thống

Tài liệu tham khảo

Bài giảng: Tập thể giảng viên bộ môn HTTT Kế toán, Bài giảng
Hệ thống thông tin kế toán, Trường Đại học Kinh tế & QTKD
Thái Nguyên.
Giáo trình:
 Nguyễn Thế Hưng, Giáo trình Hệ thống thông tin kế toán,
NXB Thống kê, 2008.
Thiều Thị Tâm – Nguyễn Việt Hưng – Phạm Quang Huy,
Giáo trình Hệ thống thông tin kế toán, NXB Thống kê

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ HTTT KẾ TOÁN

1.2. Hệ thống
Thông tin
Kế toán

1.1. Các khái niệm
Về hệ thống

NỘI DUNG
1.4. Các công cụ
Kỹ thuật

1.3. Phát triển
hệ thống
thông tin kế toán

1.1. Các khái niệm về hệ thống
Hệ thống là một tập hợp các phần tử (các thành
phần) có liên hệ với nhau, hoạt động để hướng tới mục
đích chung theo cách tiếp nhận các yếu tố vào, sinh ra
các yếu tố ra trong một quá trình xử lý có tổ chức.
Ví dụ:
- Hệ thống khuyếch đại âm thanh
- Hệ thống giao thông
- Hệ thống thông tin kế toán

Một hệ thống bất kỳ có ba đặc điểm sau:
• Có các thành phần bộ phận (hoặc những điểm hữu
hình).
• Tiến trình xử lý (hay phương pháp) để phối hợp các
thành phần theo cách đã quy định.
• Mục tiêu hoặc đối tượng của hệ thống.

Hệ thống cha và hệ thống con

- Hệ thống sẽ tồn tại ở nhiều cấp bậc khác nhau.
- Hệ thống con bản thân nó cũng là một hệ thống nhưng là
một thành phần của hệ thống khác.
- Khái niệm hệ thống con, hệ thống cha phụ thuộc vào cách
nhìn nhận của mỗi cá nhân khi tiếp cận hệ thống đó.

Phân loại hệ thống

- Hệ thống đóng
- Hệ thống đóng có quan hệ
- Hệ thống mở
- Hệ thống kiểm soát phản hồi

Hệ thống đóng

Là hệ thống cô lập với môi trường. Nó không có nơi
giao tiếp với bên ngoài, không tác động khỏi đường
biên và các tiến trình xử lý sẽ không bị môi trường
tác động. Khái niệm hệ thống đóng chỉ mang tính
chất lý luận bởi thực tế các hệ thống đều tác động
qua lại với môi trường theo nhiều cách khác nhau.

Hệ thống đóng có quan hệ

Là hệ thống có sự tác với môi trường,
có nơi giao tiếp với bên ngoài và có
sự kiểm soát ảnh hưởng của môi
trường lên tiến trình.

Hệ thống mở

Là hệ thống không kiểm soát sự tác động qua lại của
nó với môi trường. Ngoài việc thể hiện quan hệ qua
quá trình nhập liệu và kết xuất, hệ thống thường bị
nhiều loạn hoặc không kiểm soát được, ảnh hưởng
đến quá trình xử lý của nó. Hệ thống được thiết kế
tốt sẽ hạn chế các tác độn...
KẾT CẤU MÔN HỌC
Chương 1: Tổng quan về Hệ thống thông tin kế toán
Chương 2: Cơ sở dữ liệu
Chương 3: Các chu trình kế toán
Chương 4: Kiểm soát nội bộ trong HTTT Kế toán
Chương 5: Phân tích và thiết kế hệ thống
Chương 6: Thực hiện và vận hành hệ thống
Slide bài giảng Hệ thống thông tin kế toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Slide bài giảng Hệ thống thông tin kế toán - Người đăng: trungminh7812
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Slide bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 9 10 4