Ktl-icon-tai-lieu

slide kế toán tài chính

Được đăng lên bởi hoangphuongmai96
Số trang: 163 trang   |   Lượt xem: 622 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

BÀI GIẢNG MÔN

KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 1

Giảng viên

: Th.S Đinh Xuân Dũng

Điện thoại/E-mail

: 0912023880/dung76h@yahoo.com.vn

Khoa

: Tài chính Kế toán 1

Học kỳ/Năm biên soạn: 2011

BÀI GIẢNG MÔN

KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 1
NỘI DUNG

1.1. Nhiệm vụ kế toán tài chính trong doanh
nghiệp.
1.2. Nội dung và yêu cầu của kế toán tài chính
trong doanh nghiệp.
1.3. Tổ chức công tác kế toán tài chính trong
doanh nghiệp.GIẢNG VIÊN: Th.S ĐINH XUÂN DŨNG
KHOA TC-KT 1

BÀI GIẢNG MÔN

KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 1
1.1. Nhiệm vụ kế toán tài chính trong doanh nghiệp.

Kế toán là gì?
Theo NLKT: KÕ to¸n lµ khoa häc thu nhËn, xö lý vµ cung cÊp th«ng tin
vÒ tµi s¶n vµ sù vËn ®éng cña tµi s¶n trong c¸c ®¬n vÞ nh»m kiÓm tra,
gi¸m s¸t toµn bé tµi s¶n vµ c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ tµi chÝnh cña ®¬n vÞ
®ã.
Theo luật Kế toán ban hành ngày 17/06/2003:
“ Kế toán là việc thu thập, xử lý, kiểm tra phân tích và cung cấp
thông tin kinh tế, tài chính dưới hình thức giá trị, hiên vật và thời
gian lao động”.
Theo liên đoàn Kế toán Quốc tế (IFAC) : “Kế toán là
nghệ thuật ghi chép, phân loại, tổng hợp theo một
cách riêng có bằng những khoản tiền, các nghiệp vụ
và các sự kiện mà chúng có ít nhất một phần tính chất
tài chính và trình bày kết quả của nó”.


GIẢNG VIÊN: Th.S ĐINH XUÂN DŨNG
KHOA TC-KT 1

BÀI GIẢNG MÔN

KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 1
1.1. Nhiệm vụ kế toán tài chính trong doanh nghiệp.

Phân loại Kế toán?
Tại khoản 1 của Điều 10 quy định: “Kế toán ở đơn vị kế
toán bao gồm: Kế toán tài chính và Kế toán quản trị”.
- Kế toán tài chính là việc thu thập, xử lý, kiểm tra,
phân tích và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính bằng báo
cáo tài chính cho đối tượng sử dụng thông tin của đơn vị
kế toán.
- Kế toán quản trị là việc thu thập, xử lý, phân tích và
cung cấp thông tin kinh tế, tài chính theo yêu cầu quản trị
và quyết định kinh tế, tài chính trong nội bộ đơn vị kế toán.


GIẢNG VIÊN: Th.S ĐINH XUÂN DŨNG
KHOA TC-KT 1

BÀI GIẢNG MÔN

KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 1GIẢNG VIÊN: Th.S ĐINH XUÂN DŨNG
KHOA TC-KT 1

BÀI GIẢNG MÔN

KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 1
1.1. Nhiệm vụ kế toán tài chính trong doanh nghiệp.

Phân loại Kế toán?

Điều 10, khoản 2 của Luật có quy định: “Khi thực hiện công việc
kế toán tài chính và kế toán quản trị đơn vị kế toán phải thực
hiện kế toán tổng hợp và kế toán chi tiết”.
- Kế toán tổng hợp phải thu thập, xử lý, ghi chép và cung
cấp thông tin tổng quát về hoạt động kinh tế tài chính của đơn vị.
Kế toán tổng hợp sử...
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
BÀI GIẢNG MÔN
KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 1
Giảng viên : Th.S Đinh Xuân Dũng
Điện thoại/E-mail : 0912023880/dung76h@yahoo.com.vn
Khoa : Tài chính Kế toán 1
Học kỳ/Năm biên soạn: 2011
slide kế toán tài chính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
slide kế toán tài chính - Người đăng: hoangphuongmai96
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
163 Vietnamese
slide kế toán tài chính 9 10 883