Ktl-icon-tai-lieu

SỔ CHI TIẾT VẬT LIỆU, DỤNG CỤ (SẢN PHẨM, HÀNG HÓA) Năm 2012

Được đăng lên bởi nguyenvancuong305-gmail-com
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 296 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đơn vị: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI AN PHÁT
Địa chỉ:P308, nhà 17T10, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Mẫu số S10-DN
(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính)

SỔ CHI TIẾT VẬT LIỆU, DỤNG CỤ (SẢN PHẨM, HÀNG HÓA)
Năm 2012
Tài khoản: 156
Tên kho …………
Tên, quy cách nhãn hiệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ (sản phẩm, hàng hóa): Thép D6
Đơn vị tính: đ
Chứng từ
Số hiệu

Nhập

Ngày
tháng

Diễn giải

A

D

Tài
khoản
Đơn giá
Số
đối
Thành tiền
lượng
ứng
1

2

Số dư đầu kỳ

Cộng tháng

Xuất
Số lượng

Tồn

Thành tiền

Số lượng

3

4
32,450

16,925

x

Thành tiền
5
549,216,250

x

- Sổ này có ……..trang, đánh số từ trang 01 đến trang ……..
- Ngày mở sổ:
Ngày
Người ghi sổ
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

tháng
năm
Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

-BTC
i chính)

VỀ SƠ ĐỒ

Đơn vị tính: đ
Ghi
chú

năm

ốc
óng dấu)

Đơn vị: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI AN PHÁT
Địa chỉ:P308, nhà 17T10, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Mẫu số
(Ban hành theo QĐ
ngày 20/03/2006 của B

SỔ CHI TIẾT VẬT LIỆU, DỤNG CỤ (SẢN PHẨM, HÀNG

Năm 2012
Tài khoản: 156
Tên kho …………
Tên, quy cách nhãn hiệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ (sản phẩm, hàng hóa): Thé
Chứng từ
Số hiệu

Ngày
tháng

Diễn giải

A

D

Nhập
Tài
khoản
Đơn giá
Số
đối
Thành tiền
lượng
ứng
1

2

Số dư đầu kỳ

Cộng tháng

3

16,925

x

x

- Sổ này có ……..trang, đánh số từ trang 01 đến trang ……..
- Ngày mở sổ:
Người ghi sổ
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Xuất
Số lượng

Mẫu số S10-DN
(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính)

PHẨM, HÀNG HÓA)

……
hẩm, hàng hóa): Thép D8

VỀ SƠ ĐỒVỀ SƠ ĐỒ

Đơn vị tính: đ
Xuất

Tồn

Thành tiền

Số lượng
4
32,825

Ngày

Thành tiền
5
557,204,375

tháng
năm
Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Ghi
chú

Đơn vị: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI AN PHÁT
Địa chỉ:P308, nhà 17T10, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Mẫu số
(Ban hành theo QĐ
ngày 20/03/2006 của B

SỔ CHI TIẾT VẬT LIỆU, DỤNG CỤ (SẢN PHẨM, HÀNG

Năm 2012
Tài khoản: 156
Tên kho …………
Tên, quy cách nhãn hiệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ (sản phẩm, hàng hóa): Thé
Chứng từ
Số hiệu

Ngày
tháng

Diễn giải

A

D

Nhập
Tài
khoản
Đơn giá
Số
đối
Thành tiền
lượng
ứng
1

2

Số dư đầu kỳ

Cộng tháng

3

17,100

x

x

- Sổ này có ……..trang, đánh số từ trang 01 đến trang ……..
- Ngày mở sổ:
Người ghi sổ
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Xuất
Số lượng

Mẫu số S10-DN
(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính)

PHẨM, HÀNG HÓA)

……
hẩm, ...
Đơn vị: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI AN PHÁT
Mẫu số S10-DN
Địa chỉ:
P308, nhà 17T10, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính)
SỔ CHI TIẾT VẬT LIỆU, DỤNG CỤ (SẢN PHẨM, HÀNG HÓA)
Năm 2012
Tài khoản: 156 Tên kho ………
Tên, quy cách nhãn hiệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ (sản phẩm, hàng hóa): Thép D6
Đơn vị tính: đ
Chứng từ
Diễn giải Đơn giá
Nhập Xuất Tồn
Số hiệu Thành tiền Số lượng Thành tiền Số lượng Thành tiền
A D 1 2 3 4 5
Số dư đầu kỳ 16,925 32,450 549,216,250
Cộng tháng x x
- Sổ này có ……..trang, đánh số từ trang 01 đến trang ……..
- Ngày mở sổ:
Ngày tháng năm
Người ghi sổ Kế toán trưởng
Giám đốc
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
(Ký, họ tên, đóng dấu)
Tài
khoản
đối
ứng
Ngày
tháng
Số
lượng
SỔ CHI TIẾT VẬT LIỆU, DỤNG CỤ (SẢN PHẨM, HÀNG HÓA) Năm 2012 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
SỔ CHI TIẾT VẬT LIỆU, DỤNG CỤ (SẢN PHẨM, HÀNG HÓA) Năm 2012 - Người đăng: nguyenvancuong305-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
SỔ CHI TIẾT VẬT LIỆU, DỤNG CỤ (SẢN PHẨM, HÀNG HÓA) Năm 2012 9 10 724