Ktl-icon-tai-lieu

So sánh 3 loại kiểm toán theo mục đích và loại hình tổ chức

Được đăng lên bởi Kun Diep Nhok
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 7757 lần   |   Lượt tải: 23 lần
I/ TRÌNH BÀY VÀ SO SÁNH CÁC LOẠI HÌNH KIỂM TOÁN THEO 
CHỨC NĂNG VÀ THEO CHỦ THỂ. 
1/ Theo chức năng kiểm toán 
1.1 /  Kiểm toán (báo cáo)tài chính: 
a.   Khái niệm: 
 Kiểm toán tài chính là quá trình một hoặc vài kiểm toán viên tiến hành 
kiểm tra và bày tỏ ý kiến nhận xét của mình về tính trung thực, hợp lý, tính 
hợp  thức  và  tính  hợp  pháp  của  báo  cáo  tài  chính  trong  một  đơn  vị,  m
ột  tổ 
chức bằng phương pháp kiểm toán của mình. 
b.    Các đặc trưng cơ bản của kiểm toán tài chính 
­  Về  mục  tiêu  kiểm  toán:  xác  định  tính  tuân  thủ  pháp  luật  và  tính  trun
g 
thực và hợp lý tình hình tài chính trên các khía cạnh trọng yếu hay không? 
Tìm hiểu các thuật ngữ: Tính trung thực, tính hợp lý, tính hợp thức, tính 
hợp pháp 
­  Về  đối  tượng  kiểm toán:  chủ  yếu  là  các  bản khai tài  chính  theo  chuẩn 
mực kiểm toán VN số 200 bản khai tài chính bao gồm: Bảng cân đối kế toán, 
Báo  cáo  kết  quả  hoạt  động  kinh  doanh,  Báo  cáo  lưu  chuyển  tiền  tệ  và  
Bản 
thuyết minh báo cáo tài chính 
­ Về chủ thể kiểm toán: được thưc hiện bởi kiểm toán viên độc lập, kiểm 
toán nhà nước, kiểm toán nội bộ nhưng chủ yếu là KTV độc lập. 
­ Về khách thể kiểm toán: là các doanh nghiệp cơ quan hoặc tổ chức có 
bản khai cần xác minh, cá nhân có tài khoản, bản khai cần được kiểm toán. 
­  Về  cơ  sở  pháp  lý:  căn  cứ  vào  các  nguyên  tắc  kế  toán  được  thừa  nhậ
n 
chung. 
­ Về trình tự kiểm toán: có trình tự ngược với trình tự kế toán. 
­ Báo cáo kiểm toán: tuân theo mẫu chuẩn. 
Đối  tượng  phục  vụ:  rất  đa  dạng,  bởi  BCTC  có  tầm  quan  trọng  đối  với 
người sử dụng thông tin nên kết quả kiểm toán BCTC được phổ biến rộng rãi 
1.2/   Kiểm toán tuân thủ : 
a.   Khái niệm: 
Kiểm toán tuân thủ là loại kiểm toán nhằm xem xét tính tuân thủ các thủ 
tục, các quy tắc, quy chế mà cơ quan có thẩm quyền hoặc cơ quan chức năng 
của nhà nước đề ra hoặc những nội quy quy định trong đơn vị. 
b.   Các đặc trưng cơ bản của kiểm toán tuân thủ: 
­ Về mục tiêu: đánh giá tình hình tuân thủ các thể lệ, chế độ có liên quan. 
­ Về đối tượng kiểm toán: các chuẩn mực, các quy chế các chính sách thể 
lệ, chế độ…được thực hiện tại khách thể kểm toán. 
­Về  chủ  thể  kiểm  toán:  các  kiểm  toán  viên  nội  bộ,  kiểm  toán  viên  nhà 
nước hay kiểm toán độc lập nhưng chủ yếu là KTV nhà nước. 

­ Khách thể kiểm toán: các đơn vị, doanh nghiệp sử dụng ngân sách nhà 
nước, các loại hình doanh nghiệp khác(như các doanh nghiệp tư nhân, công ty 
cổ phần, công ty trách n...
I/ TRÌNH BÀY VÀ SO SÁNH CÁC LO I HÌNH KI M TOÁN THEO
CH C NĂNG VÀ THEO CH TH .
1/ Theo ch c năng ki m toán
1.1 / Ki m toán (báo cáo)tài chính:
a. Khái ni m:
Ki m toán tài chính là quá trình m t ho c vài ki m toán viên ti nế hành
ki m tra và bày t ý ki nế nh n xét c a mình v tính trung th c, h p lý, tính
h p th c và tính h p pháp c a báo cáo tài chính trong m t đ nơ v , m
t t
ch c b ng ph ngươ pháp ki m toán c a mình.
b. Các đ c tr ng cư ơ b n c a ki m toán tài chính
- V m c tiêu ki m toán: xác đ nh tính tuân th pháp lu t và tính trun
g
th c và h p lý tình hình tài chính trên các khía c nh tr ng y uế hay không?
Tìm hi u các thu t ng : Tính trung th c, tính h p lý, tính h p th c, tính
h p pháp
- V đ i t ngượ ki m toán: ch y uế là các b n khai tài chính theo chu n
m c ki m toán VN s 200 b n khai tài chính bao g m: B ng cân đ i kế toán,
Báo cáo k tế qu ho t đ ng kinh doanh, Báo cáo l uư chuy n ti n t và
B n
thuy tế minh báo cáo tài chính
- V ch th ki m toán: đ cư th cư hi n b i ki m toán viên đ c l p, ki m
toán nhà n c,ướ ki m toán n i b nh ngư ch y uế là KTV đ c l p.
- V khách th ki m toán: là các doanh nghi p cơ quan ho c t ch c có
b n khai c n xác minh, cá nhân có tài kho n, b n khai c n đ c ki mượ toán.
- V cơ s pháp lý: căn c vào các nguyên t c kế toán đ cượ th a nh
n
chung.
- V trình t ki m toán: có trình t ng c v iượ trình t kế toán.
- Báo cáo ki m toán: tuân theo m u chu n.
Đ i t ngượ ph c v : r t đa d ng, b i BCTC có t m quan tr ng đ i v i
ng iườ s d ng thông tin nên k tế qu ki m toán BCTC đ cượ ph bi nế r ng rãi
1.2/ Ki m toán tuân th :
a. Khái ni m:
Ki m toán tuân th là lo i ki m toán nh m xem xét tính tuân th các th
t c, các quy t c, quy chế mà cơ quan có th m quy n ho c cơ quan ch c năng
c a nhà n cướ đ ra ho c nh ng n i quy quy đ nh trong đ nơ v .
b. Các đ c tr ng cư ơ b n c a ki m toán tuân th :
- V m c tiêu: đánh giá tình hình tuân th các th l , chế đ có liên quan.
- V đ i t ngượ ki m toán: các chu n m c, các quy chế các chính sách th
l , chế đ đ c th c hi n ượ t i khách th k m toán.
-V ch th ki m toán: các ki m toán viên n i b , ki m toán viên nhà
n c hayướ ki m toán đ c l p nh ngư ch y uế là KTV nhà n c.ướ
So sánh 3 loại kiểm toán theo mục đích và loại hình tổ chức - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
So sánh 3 loại kiểm toán theo mục đích và loại hình tổ chức - Người đăng: Kun Diep Nhok
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
So sánh 3 loại kiểm toán theo mục đích và loại hình tổ chức 9 10 215