Ktl-icon-tai-lieu

So sánh chuẩn mực kế toán quốc tế và Việt Nam

Được đăng lên bởi lop53ktdn3-gmail-com
Số trang: 37 trang   |   Lượt xem: 1125 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TÀI LIỆU

SO SÁNH CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM(VAS)
VÀ CHUẨN MỰC KẾ TOÁN
QUỐC TẾ(IAS)

1

Mục lục
I. MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN.....................................................3
II. BẢNG SO SÁNH DANH MỤC CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM
(VAS) VÀ CHUẨN MỰC KẾ TOÁN QUỐC TẾ (IAS/IFRS)....................3
III. BẢNG SO SÁNH SỰ KHÁC BIỆT VỀ NỘI DUNG GIỮA VAS VÀ
IAS/IFRS....................................................................................5

2

SO SÁNH CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM(VAS) VÀ
CHUẨN MỰC KẾ TOÁN QUỐC TẾ(IAS)
I. MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN
- Chuẩn mực kế toán: gồm những nguyên tắc và phương pháp kế toán cơ bản để ghi sổ kế toán
và lập báo cáo tài chính (Điều 8, Luật Kế toán năm 2003 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ
nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2003).
- Chuẩn mực kế toán Việt Nam (viết tắt là VAS): Tại Việt Nam bắt đầu từ năm 2001, Bộ Tài
chính là cơ quan ban hành Hệ thống Chuẩn mực kế toán Việt Nam bao gồm các chuẩn mực kế toán.
Cho đến thời điểm này Hệ thống Chuẩn mực kế toán Việt Nam đã ban hành được 26 Chuẩn mực.
Chuẩn mực kế tóan Việt Nam được ban hành dựa trên Chuẩn mực kế toán quốc tế và phù hợp với tình
hình thực tế của nền kinh tế tại Việt Nam.
- Chuẩn mực kế toán quốc tế (viết tắt là IAS/IFRS): là một Hệ thống chuẩn mực kế toán quốc
tế bao gồm 08 Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) và 30 chuẩn mực kế toán quốc tế (IAS) do
Hội đồng Chuẩn mực kế toán quốc tế (gọi tắt là IASB)- tiền thân là Ủy ban chuẩn mực kế toán quốc tế
(gọi tắt là IASC) ban hành.

II. BẢNG SO SÁNH DANH MỤC CHUẨN MỰC KẾ TOÁN
VIỆT NAM (VAS) VÀ CHUẨN MỰC KẾ TOÁN QUỐC TẾ
(IAS/IFRS)
IFRS/IAS
Số chuẩn
mực

Diễn giải

IFRS 7
IFRS 8

Chuẩn mực chung
Áp dụng các chuẩn mực báo cáo tài
chính quốc tế lần đầu tiên
Giao dịch thanh toán dựa trên cổ phiếu
Hợp nhất kinh doanh
Hợp đồng bảo hiểm
Tài sản dài hạn giữ để bán và hoạt động
bị ngừng lại
Thăm dò và đánh giá các tài nguyên
khoáng sản
Công cụ tài chính: Công bố
Bộ phận hoạt động

IAS 1
IAS 2
IAS 7
IAS 8

Trình bày báo cáo tài chính
Hàng tồn kho
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
Thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế

IFRS 1
IFRS 2
IFRS 3
IFRS 4
IFRS 5
IFRS 6

VAS
Số chuẩn
mực
VAS 01

VAS 11
VAS 19

Diễn giải
Chuẩn mực chung
Không có chuẩn mực tương ứng
Không có chuẩn mực tương ứng
Hợp nhất kinh doanh
Hợp đồng bảo hiểm
Không có chuẩn mực tương ứng
Không có chuẩn mực tương ứng

VAS 28
VAS 21
VAS 02
VAS 24
VAS 29

Không có chuẩn mực tương ứng
Báo cáo bộ phận (Dựa trên IAS 14báo cáo bộ phận- IAS này đã được
thay thế bằng IFRS...
TÀI LIỆU
SO SÁNH CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM(VAS)
VÀ CHUẨN MỰC KẾ TOÁN
QUỐC TẾ(IAS)
1
So sánh chuẩn mực kế toán quốc tế và Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
So sánh chuẩn mực kế toán quốc tế và Việt Nam - Người đăng: lop53ktdn3-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
37 Vietnamese
So sánh chuẩn mực kế toán quốc tế và Việt Nam 9 10 371