Ktl-icon-tai-lieu

Sự khác biệt giữa QĐ 48 và QĐ 15

Được đăng lên bởi Phan Thành Nam
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 1085 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Sự khác biệt QĐ48 Và QĐ15
1. Dấu hiệu nhận biết thế nào là doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp lớn
a. Doanh nghiệp nhỏ và vừa: dấu hiệu nhận biết doanh nghiệp nhỏ và vừa như sau:
+ Vốn: < 10 tỷ
+ Lao động: < 300 người
b. Doanh nghiệp lớn: dấu hiệu nhận biết doanh nghiệp lớn như sau
+ Vốn: > 10 Tỷ
+ Lao động: > 300 người
Xét về khía cạnh dấu hiệu nhận biết như trên, không hoàn toàn chính xác và phản ánh quy mộ
doanh nghiệp lớn hay nhỏ, tuy nhiên nó cũng được xem như là cái mốc để người làm kế toán có sự
phân biệt một cách khái quát và tổng thể hơn.
2. Phạm vi áp dụng của QĐ48 và QĐ15
a. QĐ 48:
Tất cả các doanh nghiệp có qui mô nhỏ và vừa thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần KT (Công ty
TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh, cty tư nhân, HTX cũng được áp dụng)
Quyết định 48 KHÔNG áp dụng cho: Cty mẹ con, công ty TNHH nhà nước 1 thành viên, CTY CP
có niêm yết CK, HTX nông nghiệp và hợp tác xã tín dụng.
Nếu DN có quy mô nhỏ và vừa là cty con sẽ thực hiện chế độ kế toán theo quy định của cty mẹ.
Nếu Các doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa thuộc lĩnh vực đặc thù như : Điện Lực, dầu khí, bảo
hiểm, CK... được áp dụng chế đố kế toán đặc thù.
b. QĐ 15: ( Cái này đã được nói nhiều): để đơn giản chúng ta có thể hiểu QĐ 15 áp dụng cho mọi
loại hình doanh nghiệp.
Tóm lại: như vậy doanh nghiệp vừa và nhỏ, được quyền chọn cho mình chế độ kế toán để thực hiện,
hoặc QĐ48 hoặc QĐ 15.
3. Hệ thống tài khoản và cơ sở hình thành
a. Cơ sở
- QĐ48: Dựa trên nền tảng QĐ144, đơn giản hóa, và bổ sung 1 số giống QĐ15 để khi doanh nghiệp
có hướng phát triển trong tương lai sẽ chuyển từ QĐ48 thành QĐ15 được dễ dàng.
- QĐ 15: Chủ yếu dựa trên các chuẩn mực, và nền tảng của nó là QĐ1141. Đây là 1 bước đột phá để
hội nhập với thế giới và IAS.
b. hệ thống tài khoản sử dụng:
QĐ48 chủ yếu đơn giản hóa các tài khoản, các nghiệp vụ do vậy QĐ48 gôm những tài khoản cái
của QĐ15 thành tài khoản chi tiết của mình.
Ví dụ: Tài khoản 211, 212, 213 của QĐ 15 thành tài khoản 2111, 2112, 2113 theo QĐ48
Gôm tất cả các tài khoản dự phòng vào 1 tài khoản 159
Gôm 621, 622, 627 và chỉ sử dụng 154

1

4. Chuẩn mực áp dụng: Ở đây chỉ nêu ra theo QĐ48 thôi, còn QĐ 15 thì mọi người đã rõ (hầu như
áp dụng tất cả các chuẩn mực)
+ QĐ 48 các chuẩn mực áp dụng đầy đủ: 7 chuẩn mực
CM số 01- chuẩn mực chung
CM Số 05 - Bất động sản đầu tư
CM số 14 - Doanh thu và thu nhập khác.
CM Số 16- Chi phí đi vay
CM số 18- các khoản dự phong
CM Số 26- thông tin về các bên liên quan
CM số 23- Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc k...
Sự khác biệt QĐ48 Và QĐ15
1. Dấu hiệu nhận biết thế nào là doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp lớn
a. Doanh nghiệp nhỏ và vừa: dấu hiệu nhận biết doanh nghiệp nhỏ và vừa như sau:
+ Vốn: < 10 tỷ
+ Lao động: < 300 người
b. Doanh nghiệp lớn: dấu hiệu nhận biết doanh nghiệp lớn như sau
+ Vốn: > 10 Tỷ
+ Lao động: > 300 người
Xét về khía cạnh dấu hiệu nhận biết như trên, không hoàn toàn chính xác và phản ánh quy mộ
doanh nghiệp lớn hay nhỏ, tuy nhiên nó cũng được xem như là cái mốc để người làm kế toán có sự
phân biệt một cách khái quát và tổng thể hơn.
2. Phạm vi áp dụng của QĐ48 và QĐ15
a. QĐ 48:
Tất cả các doanh nghiệp có qui mô nhỏ và vừa thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần KT (Công ty
TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh, cty tư nhân, HTX cũng được áp dụng)
Quyết định 48 KHÔNG áp dụng cho: Cty mẹ con, công ty TNHH nhà nước 1 thành viên, CTY CP
có niêm yết CK, HTX nông nghiệp và hợp tác xã tín dụng.
Nếu DN có quy mô nhỏ và vừa là cty con sẽ thực hiện chế độ kế toán theo quy định của cty mẹ.
Nếu Các doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa thuộc lĩnh vực đặc thù như : Điện Lực, dầu khí, bảo
hiểm, CK... được áp dụng chế đố kế toán đặc thù.
b. QĐ 15: ( Cái này đã được nói nhiều): để đơn giản chúng ta có thể hiểu QĐ 15 áp dụng cho mọi
loại hình doanh nghiệp.
Tóm lại: như vậy doanh nghiệp vừa và nhỏ, được quyền chọn cho mình chế độ kế toán để thực hiện,
hoặc QĐ48 hoặc QĐ 15.
3. Hệ thống tài khoản và cơ sở hình thành
a. Cơ sở
- QĐ48: Dựa trên nền tảng QĐ144, đơn giản hóa, và bổ sung 1 số giống QĐ15 để khi doanh nghiệp
có hướng phát triển trong tương lai sẽ chuyển từ QĐ48 thành QĐ15 được dễ dàng.
- QĐ 15: Chủ yếu dựa trên các chuẩn mực, và nền tảng của nó là QĐ1141. Đây là 1 bước đột phá để
hội nhập với thế giới và IAS.
b. hệ thống tài khoản sử dụng:
QĐ48 chủ yếu đơn giản hóa các tài khoản, các nghiệp vụ do vậy QĐ48 gôm những tài khoản cái
của QĐ15 thành tài khoản chi tiết của mình.
Ví dụ: Tài khoản 211, 212, 213 của QĐ 15 thành tài khoản 2111, 2112, 2113 theo QĐ48
Gôm tất cả các tài khoản dự phòng vào 1 tài khoản 159
Gôm 621, 622, 627 và chỉ sử dụng 154
1
Sự khác biệt giữa QĐ 48 và QĐ 15 - Trang 2
Sự khác biệt giữa QĐ 48 và QĐ 15 - Người đăng: Phan Thành Nam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Sự khác biệt giữa QĐ 48 và QĐ 15 9 10 237