Ktl-icon-tai-lieu

Tài chính công

Được đăng lên bởi phamhuyentrang180592-gmail-com
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 1953 lần   |   Lượt tải: 6 lần
TÀI CHÍNH CÔNG ©.
Câu 1: Đặc điểm của tài chính công là?
A.Sở hữu công
B. Quản lí theo luật công
C. Phục vụ lợi ích công công
Câu 2: “ Công” trong tài chính công có nghĩa là?
A. Công nghiệp
B. Công ty
C. Công việc
D. Công công
Câu 3: Cùng xuất hiện và tồn tại đồng thời với nhà nước là?
A. Tài chính
B. Tài chính Nhà Nước
C. Thuế
D. Tiền tệ
Câu 4: Tài chính nhà nước là?
A. Một khu vực tài chính
B. Một lĩnh vực tài chính
C. Một hệ thống tài chính
D. Một khâu tài chính
Câu 5: Điều kiện cơ bản để tài chính Nhà nước xuất hiện và tồn tại là có nhà n ước cùng
với một yêu cầu nữa là?
A. Quân đội
B. Luật pháp
C. Tiền tệ
D. Toà án
Câu 6: Tài chính Nhà nước xuất hiện đầu tiên trong lịch sử ở chế độ?
A. Cộng sản nguyên thuỷ
B. Nô lệ
C. Phong kiến
D. Tư bản
Câu 7: Tài chính Nhà nước xuất hiện ở Việt Nam từ thời ?
A. Các vua Hùng
B. Nhà Lý
C. Pháp đô hộ Việt Nam
D. Sau cách mạng Tháng 8/1945
Câu 8: Chủ thể của Tài chính Nhà nước là ?

A. Các cơ quan công quyền Nhà nước
B. Các cơ quan đơn vị thuộc khu vực Nhà nước ngoài bộ máy Nhà n ước
C. Cả A & B
Câu 9: Các quỹ tiền tệ thuộc Tài chính Nhà nước là:
A. Các quỹ tiền tệ tập trung
B. Các quỹ tiền tệ không tập trung
C. Cả A & B
Câu 10: Có mấy loại quan hệ tiền tệ thuộc Tài Chính Nhà n ước
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
Câu 11: Xét theo quá trình hình thành và phát triển, thứ t ự xu ất hiện các bộ ph ận c ủa Tài
Chính Nhà nước là ?
A. (i) Tài chính của các công quyền; (ii) Tài chính c ủa các c ơ quan đơn v ị thu ộc khu v ực Nhà n ước;
(iii) Tài chính Nhà nước tổng hợp
B. Ba bộ phận trên cùng xuất hiện một lúc
C. Tài chính nhà nước tổng hợp xuất hiện đầu tiên; Hai bộ phận còn l ại xu ất hi ện đồng thời sau
D. Không xác định được
Câu 12: Trong điều kiện kinh tế thị trường, bộ phận Tài chính của các cơ quan đơn vị
thuộc khu vực Nhà nước có xu hướng:
A. Ổn định
B. Giảm
C. Mở rộng
D. Không còn nữa
Câu 13: Tài chính Nhà nước tổng hợp là bộ phận:
A. Xuất hiện đầu tiên trong Tài chính Nhà nước
B. Phát huy tác dụng ở tầm vĩ mô
C. Gắn với các quỹ tiền tệ tập trung của Nhà nước
D. Cả B & C
Câu 14: Tài chính Nhà nước có… vai trò cơ bản ?
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
Câu 15: Vai trò truyền thống của Tài chính Nhà nước là đàm bảo điều kiện vật ch ất để
duy trì sự tồn tại và hoạt động bình thường của:
a. Các cơ quan đơn vị thuộc khu vực Nhà nước

b. Bộ máy nhà nước
c. Hệ thống chính trị
d. Quân đội
Câu 16: Trong lịch sử, Ngân sách Nhà nước xuất hiện đầu tiên ở chế độ:
a. Quân chủ tập quyền
b. Quân chủ lập hiến
c. Tư bản chủ nghĩa
d. Xã hội chủ nghĩa
Câu 17: T...
TÀI CHÍNH CÔNG ©.
Câu 1: c i m c a tài chính công là?Đặ đ
A.S h u công
B. Qu n lí theo lu t công
C. Ph c v l i ích công công
Câu 2: “ Công” trong tài chính công có ngh a là?ĩ
A. Công nghi p
B. Công ty
C. Công vi c
D. Công công
Câu 3: Cùng xu t hi n và t n t i ng th i v i nhà n c là? đồ ướ
A. Tài chính
B. Tài chính Nhà N cướ
C. Thuế
D. Ti n t
Câu 4: Tài chính nhà n c là?ướ
A. M t khu v c tài chính
B. M t l nh v c tài chính ĩ
C. M t h th ng tài chính
D. M t khâu tài chính
Câu 5: i u ki n c b n tài chính N n c xu t hi n và t n t i là có nhà n c cùng Đ ơ để ướ ướ
v i m t yêu c u n a là?
A. Quân iđộ
B. Lu t pháp
C. Ti n t
D. Toà án
Câu 6: Tài chính Nhà n c xu t hi n u tiên trong l ch s ch ?ướ đầ ế độ
A. C ng s n nguyên thu
B. Nô l
C. Phong ki nế
D. T b nư
Câu 7: Tài chính Nhà n c xu t hi n Vi t Nam t th i ?ướ
A. Các vua Hùng
B. Nhà Lý
C. Pháp ô h Vi t Namđ
D. Sau cách m ng Tháng 8/1945
Câu 8: Ch th c a Tài chính Nhà n c là ? ướ
Tài chính công - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài chính công - Người đăng: phamhuyentrang180592-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Tài chính công 9 10 87