Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệ ôn tập kinh tế lượng

Được đăng lên bởi tranhan778-gmail-com
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 1754 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ˆ
ˆ

ˆ

ˆ

1

1

0

ˆ

ˆ

0

tn

1

tn

1

k

Se( ˆ 1 )

k
2

ˆ

ˆ

0
;t
ˆ
Se( 1 )

t

tn

Se( ˆ 1 )

1

tn

tn

1

2

k
2

k
2

tn

k
2

ˆ
t

0,6
;t
Se( ˆ )
1

1

tn

k

k
2

Se( ˆ 1 )

tn

k
2

tn

k
2

ˆ
t

1

0

Se( ˆ 1 )

tn

;t
tn

k

k
2

ˆ

t

0
;t
ˆ
Se( 1 )

tn

1

tn

k

k
2

ˆ

t

0
;t
ˆ
Se( 1 )

tn

1

tn

k

k
2

R2

f

(k 1)
;f
(1 R )
(n k )
2

f (k

1, n k )

R2
f (k

1, n k )

f (k

ˆ
Y
0
X

tn

1, n k )

k
2

ˆ )
Se(Y
0
ˆ

Y
ˆ

tn

ˆ 2(

ˆ )
Se(Y
0

k
2

tn

1

X) 2

(X i

ˆ
Y
0

0

ˆ )
Se(Y
0

ˆ
Y
0

f .(k 1)
f .(k 1) (n k )

(X 0 X ) 2
(X i X ) 2

1
n

ˆ2
Se 2 ( ˆ 1 )

ˆ
Y
0

Se(Y0 )
ˆ 2 (1

tn

k
2

(X 0 X ) 2
(X i X ) 2

1
n

2 (1)

f (k

1, n k 1)

Se(Y0 )

k
2

ˆ )
Se(Y
0

Cov( U t , U t 1 )
Var ( U t ) . Var ( U t 1 )

ˆ

etet
e i2

Cov( U t , U t 1 )
Var ( U t )

1

ˆ
ˆ
ˆ

ˆ

h

R 12

d
n
).
2 (1 n ).Var ( ˆ )

(1

R 12

R 12

f

ˆ

(RSS 2 RSS1 ) / 1
;f
RSS1 /(n k 1)

2 (1)

f (1,n

k 1)

U2
2

U *t

Yt*

*
0

*
1

X 1*t ...
ˆ* ˆ*
0

ˆ

ˆ
0

ˆ
Y

*
0

ˆ

*
k 1

X *k

U *t

1, t

ˆ*

1

k 1

ˆ*

j

j

(1 )
ˆ
ˆ X ... ˆ X
0
1 1
k 1 k

1

ˆ

ˆ

ˆ
ˆ

ˆ

0

ˆ
ˆ

ˆ
1

ˆ

ˆ

ˆ
Y

2

e 2t

e 2t

ˆˆ

e 2t 1

t

ˆˆ
ˆ

0

ˆ

1

ˆ

2

ˆ
Y

ˆ

ˆ
Y

ˆ2 Y
ˆ3
ˆm
Y
Y
ˆ2 Y
ˆ3
ˆm
Y
Y
ˆ2
ˆ3
Y
Y
i

R 22
2 ( m 1)

R 22
ˆ2
Y

ˆ
Y

ˆ

i

ˆm
Y
i

ˆ2
Y
i

(R 32
f

(1 R 32 )

R 12 )

1

;f

f (1,n

k 1)

(n k 1)

2 ( 2)

n

2
i

(k 3) 2
24

2 (1)

a.X bji

e i2

e i2

S2
6

2
i

a.X bji .e vi

ln e i2

ln a

ei

0

1

.

ei

0

1

. X ji

ei

0

1

.

e i2

0

1

b. ln X ji

1
X ji

Vi

Vi

1

Vi

X ji

X 1i

R

Vi

2

X 2i

3

X 1i X 2i

2
w

R 2w

2 ( k w 1)

4

X 12i

5

X 22i

Vi

ˆ2
Y
i
2
RD ˆ1

e i2

ˆ1
2 (1)

R 2D

ˆ1
Se( ˆ 1)

f

2

;f

f (1, n 2)

2
i

2
i
2
i

2

2
i

.X ji

X ji

ˆ
Y
i

ˆ
Y
i

R *2
R *2
R *2

f

ˆ2

(k * 1)
;f
(1 R )
(n k * )

ˆ
Se( ˆ 1

ˆ )
2

1, n k * )

e i2
(n k )

RSS
(n k )

t

f ( k*

2
*

1

ˆ

Se( ˆ 1

2

0
ˆ )
2

;t

tn

k

Se 2 ( ˆ 1 ) Se 2 ( ˆ 2 ) 2Cov( ˆ 1 , ˆ 2 )

R2

f

(k 1)
;f
(1 R )
(n k )
2

(R 12
f

(1 R 12 )

(R
f

R 22 )

2
nb

R ib2 )
2
nb

(1 R )

RSS1

(RSS ib
f

ˆ
Y
0

ˆ

ˆ
Y
0

tn

k
2

ˆ
Y
0

ˆ )
Se(Y
0

f ( m ,n

k)

m ;f

f ( m ,n

k)

(n k )
RSS1 )

m ;f

(n k )
RSS nb )

RSS nb

ˆ X0
1
1

0

1, n k )

(n k )

(RSS 2
f

m ;f

f (k

f ( m ,n

m ;f

k)

f ( m ,n

k)

(n k )

ˆ X0
2
1

X 10 X 02

ˆ / X0 )
Var (Y
0

ˆ

k 1

X 0k

X 0k

1

1

ˆ
Y
0

tn

k
2

ˆ )
Se(Y
0

ˆ / X0 )
Var (Y
0
ˆ2

R2

X 0 . ˆ 2 (X'.X) 1 .X 0 X 0 .Cov( ˆ ).X 0

RSS
n k
1 (1 R 2 ).(n 1)
(n k )

ˆ

ˆ
Y
i

2

ˆ1
Se( ˆ 1 )

...
 󵌵
 󽝤󽝤





0
ˆ
󽝣

1
ˆ
󽝣
1
ˆ
󽝣

0
ˆ
󽝣



  󽝢
 󽝣

󽝣
󽞴
1
ˆ
󽝣
kn
t
󽜮
󽝢
)
ˆ
(Se
1
󽝣
󽝣
󽞴
 



 󽝢
 󽝣

1
ˆ
󽝣
kn
2
t
󽜮
󽝢
)
ˆ
(Se
1
󽝣
󽝣

1
ˆ
󽝣

kn
2
t
󽜮
󽝢
)
ˆ
(Se
1
󽝣
 󽝣

 
 



󽝣

󽝣
󽞺

󽝢

kn
2
1
1
tt;
)
ˆ
(Se
0
ˆ
t
󽜮
󽝢
󽜿
󽝣
󽜮󽝣
󽜾

 
kn
2
t
󽜮
󽝢




kn
2
t
󽜮
󽝢
󽟏󽝢



󽝣

󽝣
󽞺

󽝢

Tài liệ ôn tập kinh tế lượng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệ ôn tập kinh tế lượng - Người đăng: tranhan778-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Tài liệ ôn tập kinh tế lượng 9 10 355