Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu học, ôn kiểm toán viên và kế toán viên hành nghề năm 2013

Được đăng lên bởi meoconluoi
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 486 lần   |   Lượt tải: 5 lần
TµI LIÖU HäC, ¤N TËP, THI
KIÓM TO¸N VI£N Vµ KÕ TO¸N VI£N HµNH NGHÒ n¨m 2013

MỤC LỤC
STT

Chuyên đề

Trang

1.

Chuyên đề 1 - Pháp luật về kinh tế và Luật doanh nghiệp

1

2.

Chuyên đề 2 - Tài chính và quản lý tài chính nâng cao

101

3.

Chuyên đề 3 - Thuế và quản lý thuế nâng cao

199

4.

Chuyên đề 4 - Kế toán tài chính, kế toán quản trị nâng cao

353

5.

Chuyên đề 7 - Tin học

527

LỜI NÓI ĐẦU
Để thuận tiện cho việc giảng dạy, học tập và ôn thi kiểm toán viên và kế toán
viên hành nghề năm 2013, thực hiện Thông tư số 129/2012/TT-BTC ngày 9/8/2012
Quy định về việc thi và cấp Chứng chỉ kiểm toán viên và Chứng chỉ hành nghề kế
toán, Bộ Tài chính tổ chức biên soạn “Tài liệu học, ôn tập, thi kiểm toán viên và kế
toán viên hành nghề”, gồm 2 quyển:
- Quyển I:

Gồm 05 chuyên đề áp dụng cho người dự thi kiểm toán viên và
kế toán viên hành nghề.

- Quyển II:

Gồm 03 chuyên đề áp dụng cho người dự thi kiểm toán viên.

Tài liệu được biên soạn, thẩm định bởi các giáo sư, tiến sỹ, chuyên gia của Bộ
Tài chính, của giảng viên các Trường Đại học lớn và đã được Bộ Tài chính phê duyệt
lưu hành sử dụng cho kỳ thi năm 2013.
Đây là tài liệu sử dụng cho việc học, ôn tập, thi kiểm toán viên và kế toán viên
hành nghề năm 2013.
Tài liệu đã được sửa đổi, bổ sung cập nhật đến 30/3/2013.
Đối với những người đã có chứng chỉ kiểm toán viên do tổ chức nước ngoài
cấp có nguyện vọng thi sát hạch để lấy chứng chỉ kiểm toán viên Việt Nam sẽ ôn tập
theo các chuyên đề tương ứng nêu trên (Tài liệu ôn thi giống như thi kiểm toán viên
trong nước).
Các học viên có thể khai thác tài liệu này từ website của Bộ Tài chính tại địa
chỉ: 
Do sự hạn chế về thời gian nên tài liệu không tránh khỏi các sai sót. Với tấm
lòng chân thành và sự cầu thị, chúng tôi đánh giá cao và tiếp thu mọi ý kiến đóng góp
của học viên và bạn đọc. Tài liệu này sẽ được tiếp tục nâng cấp, hoàn thiện để phát
hành chính thức cho các kỳ thi sau.
Xin trân trọng cảm ơn./.
TM. BAN BIÊN TẬP
Trưởng Ban

Đã ký
Đặng Thái Hùng
Vụ trưởng Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán

...
TµI LIÖU HäC, ¤N TËP, THI
KIÓM TO¸N VI£N Vµ KÕ TO¸N VI£N HµNH NGHÒ n¨m 2013
MỤC LỤC
STT Chuyên đề Trang
1. Chuyên đề 1 - Pháp luật về kinh tế và Luật doanh nghiệp 1
2. Chuyên đề 2 - Tài chính và quản lý tài chính nâng cao 101
3. Chuyên đề 3 - Thuế và quản lý thuế nâng cao 199
4. Chuyên đề 4 - Kế toán tài chính, kế toán quản trị nâng cao 353
5. Chuyên đề 7 - Tin học 527
Tài liệu học, ôn kiểm toán viên và kế toán viên hành nghề năm 2013 - Trang 2
Tài liệu học, ôn kiểm toán viên và kế toán viên hành nghề năm 2013 - Người đăng: meoconluoi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Tài liệu học, ôn kiểm toán viên và kế toán viên hành nghề năm 2013 9 10 15