Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu tóm tắt Hướng dẫn nội dung sửa đổi bổ sung của thông tư 156/2013/TTBTC ngày 06/11/2013 của bộ tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của luật quản lý

Được đăng lên bởi Đinh Phương Thảo
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 687 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TÀI LIỆU TÓM TẮT

HƯỚNG DẪN NỘI DUNG SỬA ĐỔI BỔ SUNG CỦA THÔNG TƯ SỐ
156/2013/TT-BTC NGÀY 06/11/2013 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN
THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT QUẢN LÝ

1. Điều 6. Giao dịch với cơ quan thuế
- Tại khoản 2 Điều 6. Quy định uỷ quyền trong giao dịch với cơ quan
thuế:
“Người đại diện theo pháp luật của người nộp thuế có thể uỷ quyền cho
cấp dưới ký thừa uỷ quyền các văn bản, hồ sơ giao dịch với cơ quan thuế.”
- TT 28/2011/TT-BTC:
“Người đại diện theo pháp luật của người nộp thuế có thể uỷ quyền cho
cán bộ phụ trách dưới mình một cấp ký thừa uỷ quyền các văn bản, hồ sơ
giao dịch với cơ quan thuế.”
2/ Bổ sung mới Điều 9 hướng dẫn về thay đổi, bổ sung thông tin đăng
ký thuế
2.1/ Đối với người nộp thuế đã được cấp đăng ký thuế nhưng chưa thông
báo thông tin về các tài khoản của người nộp thuế đã mở tại các ngân hàng
thương mại, tổ chức tín dụng với cơ quan thuế trước thời điểm Nghị định
83/2013/NĐ-CP có hiệu lực thi hành thì phải thông báo bổ sung tại Tờ khai điều
chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế theo mẫu 08-MST, thời hạn chậm nhất
ngày 31 tháng 12 năm 2013
2.2/ Người nộp thuế trong quá trình SXKD, khi có thay đổi, bổ sung số tài
khoản tại các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng thì phải thông báo cho cơ
quan Thuế trực tiếp quản lý trong thời hạn 10 (mười) ngày kể từ ngày phát sinh
sự thay đổi tại Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế theo mẫu số
08-MST
2.3/ Thay thế Tờ khai mẫu số 08-MST ban hành kèm theo Thông tư số
80/2012/TT-BTC ngày 22/5/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật
Quản lý thuế về đăng ký thuế bằng tờ khai mẫu 08-MST ban hành kèm theo
Thông tư số 156/2013/TT-BTC

3/ Bổ sung hướng dẫn rõ về khai bổ sung hồ sơ khai thuế tại khoản 5
Điều 10.
3.1/ Đối với loại thuế có kỳ quyết toán thuế năm: Trường hợp chưa nộp
hồ sơ khai quyết toán thuế năm thì NNT khai bổ sung hồ sơ khai thuế tạm nộp
của tháng, quý có sai sót, cuối năm tổng hợp số liệu khai bổ sung vào hồ sơ khai
quyết toán thuế năm. Trường hợp đã nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm thì chỉ
khai bổ sung hồ sơ khai quyết toán thuế năm. Trường hợp hồ sơ khai bổ sung hồ
sơ quyết toán thuế năm làm giảm số thuế phải nộp nếu cần xác định lại số thuế
phải nộp của tháng, quý thì khai bổ sung hồ sơ khai tháng, quý và tính lại tiền
chậm nộp (nếu có)
Thí dụ: Doanh nghiệp A năm 2014 có tờ khai tạm nộp thuế TNDN quý 1
là 100 triệu đồng, quý 2 là 200 triệu đồng, quý 3 và quý 4 không phát sinh thuế
phải nộp, tờ khai quyết toán thuế TNDN năm 2014 đã nộp phát sinh thuế phải
...
TÀI LIU TÓM TT
HƯỚNG DN NI DUNG SỬA ĐỔI B SUNG CA THÔNG TƯ SỐ
156/2013/TT-BTC NGÀY 06/11/2013 CA B TÀI CHÍNH HƯỚNG DN
THI HÀNH MT S ĐIỀU CA LUT QUN LÝ
1. Điều 6. Giao dch với cơ quan thuế
- Ti khoản 2 Điều 6. Quy định u quyn trong giao dch với quan
thuế:
“Người đại din theo pháp lut của người np thuế th u quyn cho
cấp dưới ký tha u quyền các văn bản, h sơ giao dịch với cơ quan thuế.”
- TT 28/2011/TT-BTC:
“Người đại din theo pháp lut của người np thuế th u quyn cho
cán b ph trách dưới mình mt cp tha u quyền các văn bản, h
giao dch với cơ quan thuế.
2/ B sung mi Điều 9 hướng dn v thay đổi, b sung thông tin đăng
ký thuế
2.1/ Đi với người np thuế đã được cp đăng thuế nhưng chưa thông
báo thông tin v các tài khon của người np thuế đã mở ti các ngân hàng
thương mại, t chc tín dng với quan thuế trước thời đim Ngh định
83/2013/NĐ-CP có hiu lc thi hành thì phi thông báo b sung ti T khai điu
chnh, b sung thông tin đăng thuế theo mu 08-MST, thi hn chm nht
ngày 31 tháng 12 năm 2013
2.2/ Người np thuế trong quá trình SXKD, khi có thay đổi, b sung s tài
khon tại c ngân hàng thương mại, t chc tín dng thì phải thông báo cho
quan Thuế trc tiếp qun trong thi hạn 10 (mười) ngày k t ngày phát sinh
s thay đi ti T khai điều chnh, b sung thông tin đăng thuế theo mu s
08-MST
2.3/ Thay thế T khai mu s 08-MST ban hành kèm theo Thông số
80/2012/TT-BTC ngày 22/5/2012 ca B Tài chính ng dn thc hin Lut
Qun thuế v đăng thuế bng t khai mu 08-MST ban hành kèm theo
Thông tư số 156/2013/TT-BTC
Tài liệu tóm tắt Hướng dẫn nội dung sửa đổi bổ sung của thông tư 156/2013/TTBTC ngày 06/11/2013 của bộ tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của luật quản lý - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu tóm tắt Hướng dẫn nội dung sửa đổi bổ sung của thông tư 156/2013/TTBTC ngày 06/11/2013 của bộ tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của luật quản lý - Người đăng: Đinh Phương Thảo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Tài liệu tóm tắt Hướng dẫn nội dung sửa đổi bổ sung của thông tư 156/2013/TTBTC ngày 06/11/2013 của bộ tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của luật quản lý 9 10 19