Ktl-icon-tai-lieu

Thông tư 26

Được đăng lên bởi Đặng Hoàng Tiến
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 436 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ TÀI CHÍNH
------Số: 26/2015/TT-BTC

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2015

THÔNG TƢ
HƢỚNG DẪN VỀ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ QUẢN LÝ THUẾ TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 12/2015/NĐCP NGÀY 12 THÁNG 2 NĂM 2015 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT SỬA
ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC LUẬT VỀ THUẾ VÀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU
CỦA CÁC NGHỊ ĐỊNH VỀ THUẾ VÀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƢ SỐ
39/2014/TT-BTC NGÀY 31/3/2014 CỦA BỘ TÀI CHÍNH VỀ HÓA ĐƠN BÁN HÀNG HÓA, CUNG
ỨNG DỊCH VỤ
Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 và Luật số 21/2012/QH13 sửa đổi, bổ sung một
số điều của Luật Quản lý thuế;
Căn cứ Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 và Luật số 31/2013/QH13 sửa đổi, bổ
sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng;
Căn cứ Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế;
Căn cứ Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày
17/1/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;
Căn cứ Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi
hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế;
Căn cứ Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và
hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng;
Căn cứ Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi
hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của
các Nghị định về thuế;
Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23/12/2013 của Chính phủ quy định chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế,
Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện về thuế giá trị gia tăng (GTGT), quản lý thuế và
hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ như sau:
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tƣ số 219/2013/TT-BTC ngày
31/12/2013 của Bộ Tài chính hƣớng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số
209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hƣớng dẫn thi hành một
số điều Luật Thuế giá trị gia tăng (đã đƣợc sửa đổi, bổ sung theo Thông tƣ số 119/2014/TTBTC ngày 25/8/2014 và Thông tƣ số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính) nhƣ
sau:
1. Sửa đổi khoản 1 Điều 4 nhƣ sau:
“1. Sản phẩm trồng trọt (bao gồm cả sản phẩm rừng trồng), chăn nuôi, thủy sản, hải sản nuôi
trồng, đánh bắt chưa chế...
BỘ TÀI CHÍNH
-------
-BTC
CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2015
THÔNG TƢ
NG DN V THU GIÁ TR GIA TĂNG VÀ QUN LÝ THU TI NGH ĐỊNH S 12/2015/NĐ-
CP NGÀY 12 THÁNG 2 NĂM 2015 CA CHÍNH PH QUY ĐNH CHI TIT THI HÀNH LUT SA
ĐỔI, B SUNG MT S ĐIU CA CÁC LUT V THU VÀ SỬA ĐỔI, B SUNG MT S ĐIU
CA CÁC NGH ĐỊNH V THU VÀ SA ĐỔI, B SUNG MT S ĐIU CA THÔNG TƢ SỐ
39/2014/TT-BTC NGÀY 31/3/2014 CA B TÀI CHÍNH V A ĐƠN BÁN HÀNG HÓA, CUNG
NG DCH V
Căn cứ Lut Qun thuế s 78/2006/QH11 Lut s 21/2012/QH13 sửa đổi, b sung mt
s điều ca Lut Qun lý thuế;
Căn cứ Lut thuế giá tr gia tăng số 13/2008/QH12 và Lut s 31/2013/QH13 sửa đổi, b
sung mt s điu ca Lut thuế giá tr gia tăng;
Căn cứ Lut s 71/2014/QH13 sa đổi, b sung mt s điu ca các Lut v thuế;
Căn cứ Ngh định s 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Ngh đnh s 04/2014/NĐ-CP ngày
17/1/2014 ca Chính ph quy định v hóa đơn bán hàng hóa, cung ng dch v;
Căn cứ Ngh định s 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 ca Chính ph quy định chi tiết thi
hành mt s điu ca Lut Qun lý thuế và Lut sửa đổi, b sung mt s điều ca Lut Qun lý thuế;
Căn c Ngh định s 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 ca Chính ph quy đnh chi tiết
hướng dn thi hành mt s điều ca Lut thuế giá tr gia tăng;
Căn cứ Ngh định s 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 ca Chính ph quy định chi tiết thi
hành Lut sửa đổi, b sung mt s điu ca các Lut v thuế sửa đổi, b sung mt s điu ca
các Ngh định v thuế;
Căn cứ Ngh định s 215/2013/NĐ-CP ngày 23/12/2013 ca Chính ph quy định chức năng,
nhim v, quyn hạn và cơ cấu t chc ca B Tài chính;
Theo đề ngh ca Tng cục trưởng Tng cc Thuế,
B trưởng B Tài chính ng dn thc hin v thuế giá tr gia tăng (GTGT), quản thuế
hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dch v như sau:
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông số 219/2013/TT-BTC ngày
31/12/2013 của Bộ Tài chính hƣớng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng Nghị định s
209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hƣớng dẫn thi hành một
số điều Luật Thuế giá trị gia tăng (đã đƣợc sửa đổi, bổ sung theo Thông số 119/2014/TT-
BTC ngày 25/8/2014 và Thông số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính) n
sau:
1. Sửa đổi khoản 1 Điều 4 nhƣ sau:

 

 
 



Thông tư 26 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thông tư 26 - Người đăng: Đặng Hoàng Tiến
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Thông tư 26 9 10 679