Ktl-icon-tai-lieu

Thực hành kê khai thuế TNDN

Được đăng lên bởi Tran Linkp
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 150 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI TẬP CHƯƠNG 4: THỰC HÀNH KÊ KHAI THUẾ THU NHẬP
DOANH NGHIỆP
Bài tập 1
A. Thông tin doanh nghiệp:
-

Tên đơn vị: Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Hải An

-

Địa chỉ: 34 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

-

MST: 0100110140

-

Ngày thành lập: 1/1/2009

-

Giám đốc: Nguyễn Quảng

-

KTT: Phạm Hà Trang

-

Ngày bắt đầu niên độ kế toán: 01/01

-

Đồng tiền hạch toán: VNĐ

-

Ngành nghề lĩnh vực kinh doanh: ……………

B. Số liệu kế toán của công ty trong quý III năm 2014 như sau:
-

Tổng doanh thu bán hàng hóa là 13,5 tỷ đồng.

-

Tổng chi phí kinh doanh trong quý là 12,7 tỷ đồng, trong đó có 1 số khoản chi sau:
+ Chi phí không có hóa đơn là 100 triệu đồng.
+ Công ty chi trả tiền lãi vay cá nhân là 50 triệu đồng . Biết giá trị khoản vay là
500 triệu đồng, lãi suất cơ bản do NH NN Việt Nam công bố tại thời điểm vay là
7%.
+ Chi mua bảo hiểm nhân thọ cho cán bộ: 10 triệu đồng.
+ Trích khấu hao TSCĐ đã hết giá trị và khấu hao nhà ở cá nhân cho nhân viên 20
triệu đồng.
+ Công ty tài trợ cho đội bóng đá là 30 triệu đồng.

C. Yêu cầu: Xác định nghĩa vụ thuế TNDN (kê khai, nộp thuế, các thủ tục hành chính
liên quan) của công ty đối với kỳ kế toán trên (giả sử doanh thu bán hàng hóa,

cung ứng dịch vụ và doanh thu hoạt động tài chính của năm trước liền kề là 19 tỷ
đồng)
Bài tập 2
A. Thông tin doanh nghiệp:
-

Tên đơn vị: Công ty CP SX KD Tổng hợp Hà An

-

Địa chỉ: ...............

-

Mã số thuế: 0101632365

-

Ngày thành lập : 1/1/2010

-

Giám đốc:.........

-

KTT:.....................

-

Ngày bắt đầu niên độ kế toán: 01/01

-

Đồng tiền hạch toán: VND

-

Ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh:....................................

B. Trích các thông tin kế toán liên quan:

1. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2014
ĐVT: đồng VN
Thuyết

Chỉ tiêu

Mã số

1

2

3
VI.1

1.

Doanh thu bán hàng và cung cấp DV

01

2.

Các khoản giảm trừ doanh thu

03

3.

Doanh thu thuần bán hàng và CC DV

10

Năm 2012

minh

4
2,700,494,400

-

2,700,494,400
(10 = 01 - 03)
4.

Giá vốn hàng bán

11

5.

Lợi nhuận gộp về bán hàng và CC DV

20

VI.2

1,548,444,000
1,152,050,400

(20 = 10 - 11)

6.

Doanh thu hoạt động tài chính

21

7.

Chi phí tài chính

22

278,493,849

Trong đó: Chi phí lãi vay

23

278,493,849

8.

Chi phí bán hàng

24

64,793,399

9.

Chi phí quản lý doanh nghiệp

25

48,853,561

10.

Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD

30

796,283,440

VI.3

36,373,849

{30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)}

11.

Thu nhập khác

31

48,383,939

12.

Chi ph...
BÀI TP CHƯƠNG 4: THC HÀNH KÊ KHAI THU THU NHP
DOANH NGHIP
Bài tp 1
A. Thông tin doanh nghip:
- Tên đơn v: Công ty TNHH Thương mi và dch v Hi An
- Địa ch: 34 Nguyn Trãi, Thanh Xuân, Hà Ni.
- MST: 0100110140
- Ngày thành lp: 1/1/2009
- Giám đốc: Nguyn Qung
- KTT: Phm Hà Trang
- Ngày bt đầu niên độ kế toán: 01/01
- Đồng tin hch toán: VNĐ
- Ngành ngh lĩnh vc kinh doanh: ……………
B. S liu kế toán ca công ty trong quý III năm 2014 như sau:
- Tng doanh thu bán hàng hóa là 13,5 t đồng.
- Tng chi phí kinh doanh trong quý là 12,7 t đồng, trong đó có 1 s khon chi sau:
+ Chi phí không có hóa đơn là 100 triu đồng.
+ Công ty chi tr tin lãi vay nhân 50 triu đồng . Biết giá tr khon vay
500 triu đồng, lãi sut cơ bn do NH NN Vit Nam công b ti thi đim vay
7%.
+ Chi mua bo him nhân th cho cán b: 10 triu đồng.
+ Trích khu hao TSCĐ đã hết giá tr khu hao nhà nhân cho nhân viên 20
triu đồng.
+ Công ty tài tr cho đi bóng đá là 30 triu đồng.
C. Yêu cu: Xác định nghĩa v thuế TNDN (kê khai, np thuế, các th tc hành chính
liên quan) ca công ty đối vi k kế toán trên (gi s doanh thu bán hàng hóa,
Thực hành kê khai thuế TNDN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thực hành kê khai thuế TNDN - Người đăng: Tran Linkp
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Thực hành kê khai thuế TNDN 9 10 675