Ktl-icon-tai-lieu

Thuế GTGT

Được đăng lên bởi Thu Thủy
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 1155 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1
TỔNG CỤC THUẾ

NỘI DUNG HƯỚNG DẪN MỚI VỀ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG TẠI THÔNG TƯ SỐ
06/2012/TT-BTC NGÀY 11/01/2012 CỦA BỘ TÀI CHÍNH

(Kèm theo công văn số: 2115../TCT-CS ngày…6./4/2012 của Tổng cục Thuế)

I. Về đối tượng không chịu thuế GTGT
1. Đối với sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thuỷ sản, hải sản nuôi trồng, đánh bắt
chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường của tổ chức,
cá nhân tự sản xuất, đánh bắt bán ra và ở khâu nhập khẩu, bỏ từ “lát” trong cụm từ
“cắt lát” để xác định sản phẩm mới qua sơ chế thông thường thuộc đối tượng không
chịu thuế GTGT .
2. Đối với sản phẩm là giống vật nuôi, giống cây trồng, bổ sung “cành giống,
củ giống” vào đối tượng không chịu thuế GTGT.
3. Đối với bảo hiểm không chịu thuế GTGT: làm rõ bảo hiểm không chịu thuế
bao gồm: bảo hiểm nhân thọ; bảo hiểm sức khoẻ, bảo hiểm tai nạn con người, bảo
hiểm người học và các dịch vụ bảo hiểm liên quan đến con người; bảo hiểm vật nuôi,
bảo hiểm cây trồng và các dịch vụ bảo hiểm nông nghiệp khác; Tái bảo hiểm.
4. Đối với các hoạt động tài chính:
a) Làm rõ dịch vụ cấp tín dụng thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT phải do
các tổ chức tín dụng cung ứng, đồng thời bổ sung thêm các hình thức:
- Phát hành thẻ tín dụng;
- Bao thanh toán trong nước; bao thanh toán quốc tế đối với các ngân hàng
được phép thực hiện thanh toán quốc tế;
Ngoài ra, hướng dẫn rõ trường hợp: Tài sản sử dụng để đảm bảo tiền vay của
người nộp thuế GTGT hoặc đã chuyển quyền sở hữu sang bên cho vay khi bán phải
chịu thuế GTGT, trừ trường hợp là hàng hoá không chịu thuế giá trị gia tăng.
b) Bổ sung vào kinh doanh chứng khoán các dịch vụ sau: cho khách hàng vay
tiền để thực hiện giao dịch ký quỹ, ứng trước tiền bán chứng khoán và các dịch vụ
khác theo quy định của Bộ Tài chính; hoạt động cung cấp thông tin, tổ chức bán đấu
giá cổ phần của các tổ chức phát hành, hỗ trợ kỹ thuật phục vụ giao dịch chứng
khoán trực tuyến của Sở Giao dịch chứng khoán.
c) Bổ sung vào đối tượng không chịu thuế đối với:

2

- Bán nợ;
- Kinh doanh ngoại tệ.
5. Đối với dịch vụ y tế, hướng dẫn rõ trường hợp trong gói dịch vụ chữa bệnh
(theo quy định của Bộ Y tế) bao gồm cả sử dụng thuốc chữa bệnh thì khoản thu từ tiền
thuốc chữa bệnh nằm trong gói dịch vụ chữa bệnh cũng thuộc đối tượng không chịu
thuế GTGT.
6. Đối với dịch vụ phục vụ công cộng về vệ sinh, thoát nước đường phố và khu
dân cư, hướng dẫn cụ thể: Nếu dịch vụ này cung cấp cho tổ chức, cá nhân bao gồm
các hoạt động thu, dọn, vận chuyển, xử lý rác và chất phế thải; th...
TỔNG CỤC THUẾ
NỘI DUNG HƯỚNG DẪN MỚI VỀ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG TẠI THÔNG TƯ SỐ
06/2012/TT-BTC NGÀY 11/01/2012 CỦA BỘ TÀI CHÍNH
(Kèm theo công văn số: 2115../TCT-CS ngày…6./4/2012 của Tổng cục Thuế)
I. Về đối tượng không chịu thuế GTGT
1. Đối với sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thuỷ sản, hải sản nuôi trồng, đánh bắt
chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường của tổ chức,
nhân tự sản xuất, đánh bắt bán ra khâu nhập khẩu, bỏ từ lát trong cụm từ
“cắt lát” để c định sản phẩm mới qua chế thông thường thuộc đối tượng không
chịu thuế GTGT .
2. Đối với sản phẩm giống vật nuôi, giống cây trồng, bổ sung cành giống,
củ giống” vào đối tượng không chịu thuế GTGT.
3. Đối với bảo hiểm không chịu thuế GTGT: làm bảo hiểm không chịu thuế
bao gồm: bảo hiểm nhân thọ; bảo hiểm sức khoẻ, bảo hiểm tai nạn con người, bảo
hiểm người học các dịch vụ bảo hiểm liên quan đến con người; bảo hiểm vật nuôi,
bảo hiểm cây trồng và các dịch vụ bảo hiểm nông nghiệp khác; Tái bảo hiểm.
4. Đối với các hoạt động tài chính:
a) Làm dịch vụ cấp tín dụng thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT phải do
các tổ chức tín dụng cung ứng, đồng thời bổ sung thêm các hình thức:
- Phát hành thẻ tín dụng;
- Bao thanh toán trong nước; bao thanh toán quốc tế đối với các ngân hàng
được phép thực hiện thanh toán quốc tế;
Ngoài ra, hướng dẫn trường hợp: Tài sản sử dụng để đảm bảo tiền vay của
người nộp thuế GTGT hoặc đã chuyển quyền sở hữu sang bên cho vay khi bán phải
chịu thuế GTGT, trừ trường hợp là hàng hoá không chịu thuế giá trị gia tăng.
b) Bổ sung vào kinh doanh chứng khoán các dịch vụ sau: cho khách hàng vay
tiền để thực hiện giao dịch quỹ, ứng trước tiền bán chứng khoán các dịch vụ
khác theo quy định của Bộ Tài chính; hoạt động cung cấp thông tin, tổ chức bán đấu
giá cổ phần của các tổ chức phát hành, hỗ trợ kỹ thuật phục vụ giao dịch chứng
khoán trực tuyến của Sở Giao dịch chứng khoán.
c) Bổ sung vào đối tượng không chịu thuế đối với:
1
Thuế GTGT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thuế GTGT - Người đăng: Thu Thủy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Thuế GTGT 9 10 660