Ktl-icon-tai-lieu

Thuế khoán

Được đăng lên bởi chuductan47dn
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 1296 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1. Đối tượng nộp thuế khoán
Cá nhân kinh doanh, nhóm cá nhân kinh doanh hoặc khai thác tài
nguyên nộp thuế theo phương pháp khoán (gọi chung là Hộ nộp thuế
khoán) bao gồm: (a) Cá nhân kinh doanh, nhóm cá nhân kinh doanh
không đăng ký kinh doanh hoặc thuộc đối tượng không phải đăng ký
kinh doanh không đăng ký thuế và không thực hiện đăng ký thuế theo
thời hạn đôn đốc đăng ký thuế của cơ quan thuế; (b) Cá nhân kinh
doanh, nhóm cá nhân kinh doanh không thực hiện chế độ kế toán, hóa
đơn, chứng từ; (c) Cá nhân kinh doanh, nhóm cá nhân kinh doanh không
thực hiện đúng chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ dẫn đến không xác
định được số thuế phải nộp phù hợp với thực tế kinh doanh; và (d) Cá
nhân kinh doanh, nhóm cá nhân kinh doanh khai thác tài nguyên thủ
công, phân tán, lưu động, không thường xuyên.
2. Loại thuế áp dụng theo phương pháp khoán bao gồm: Thuế
GTGT; Thuế tiêu thụ đặc biệt; Thuế TNCN; Thuế tài nguyên; Phí bảo vệ
môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản.
3. Hồ sơ khai thuế khoán
- Hộ nộp thuế khoán khai Tờ khai mẫu số 01/THKH ban hành kèm theo
Thông tư 156.
- Trường hợp Hộ nộp thuế khoán đăng ký giảm trừ gia cảnh nộp Phụ lục
chi tiết giảm trừ gia cảnh mẫu số 01-1/THKH ban hành kèm theo Thông
tư 156.
- Trường hợp Hộ nộp thuế khoán có sử dụng hóa đơn quyển thì hàng
quý nộp Bảng kê hàng hóa dịch vụ bán ra mẫu 03/THKH ban hành kèm

theo Thông tư 156.
- Đối với Hộ nộp thuế khoán sử dụng hóa đơn bán lẻ theo từng số khai
thuế GTGT và thuế TNCN theo từng lần phát sinh đối với doanh thu
trên hóa đơn mẫu số 01A/KK-HĐ ban hành kèm theo Thông tư 156.
4. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế khoán
a) Hộ nộp thuế khoán thực hiện khai thuế theo năm (một năm khai một
lần). Từ ngày 20/11 đến ngày 5/12 của năm trước, cơ quan thuế phát Tờ
khai thuế khoán năm sau cho tất cả các hộ nộp thuế khoán. Cơ quan thuế
đôn đốc hộ nộp thuế khoán khai và nộp Tờ khai thuế mẫu số 01/THKH
cho cơ quan thuế. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế chậm nhất là ngày 15/
12 của năm trước. Trường hợp Hộ nộp thuế khoán mới ra kinh doanh
hoặc khai thác tài nguyên, khoáng sản thì thời hạn nộp hồ sơ khai thuế
khoán chậm nhất là 10 (mười) ngày kể từ ngày bắt đầu kinh doanh hoặc
khai thác tài nguyên, khoáng sản. Trường hợp Hộ nộp thuế khoán thay
đổi ngành nghề, quy mô kinh doanh hoặc quy mô, sản lượng khai thác
tài nguyên, khoáng sản thì thời hạn nộp hồ sơ khai thuế khoán chậm nhất
là 10 (mười) ngày kể từ ngày có thay đổi.
b) Trường hợp Hộ nộp thuế khoán có sử dụng hóa đơn quyển thì thời
hạn nộp Bảng kê hàng h...
1. Đối tượng nộp thuế khoán
Cá nhân kinh doanh, nhóm cá nhân kinh doanh hoặc khai thác tài
nguyên nộp thuế theo phương pháp khoán (gọi chung là Hộ nộp thuế
khoán) bao gồm: (a) Cá nhân kinh doanh, nhóm cá nhân kinh doanh
không đăng ký kinh doanh hoặc thuộc đối tượng không phải đăng ký
kinh doanh không đăng ký thuế và không thực hiện đăng ký thuế theo
thời hạn đôn đốc đăng ký thuế của cơ quan thuế; (b) Cá nhân kinh
doanh, nhóm cá nhân kinh doanh không thực hiện chế độ kế toán, hóa
đơn, chứng từ; (c) Cá nhân kinh doanh, nhóm cá nhân kinh doanh không
thực hiện đúng chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ dẫn đến không xác
định được số thuế phải nộp phù hợp với thực tế kinh doanh; và (d) Cá
nhân kinh doanh, nhóm cá nhân kinh doanh khai thác tài nguyên thủ
công, phân tán, lưu động, không thường xuyên.
2. Loại thuế áp dụng theo phương pháp khoán bao gồm: Thuế
GTGT; Thuế tiêu thụ đặc biệt; Thuế TNCN; Thuế tài nguyên; Phí bảo vệ
môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản.
3. Hồ sơ khai thuế khoán
- Hộ nộp thuế khoán khai Tờ khai mẫu số 01/THKH ban hành kèm theo
Thông tư 156.
- Trường hợp Hộ nộp thuế khoán đăng ký giảm trừ gia cảnh nộp Phụ lục
chi tiết giảm trừ gia cảnh mẫu số 01-1/THKH ban hành kèm theo Thông
tư 156.
- Trường hợp Hộ nộp thuế khoán có sử dụng hóa đơn quyển thì hàng
quý nộp Bảng kê hàng hóa dịch vụ bán ra mẫu 03/THKH ban hành kèm
Thuế khoán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thuế khoán - Người đăng: chuductan47dn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Thuế khoán 9 10 442