Ktl-icon-tai-lieu

THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

Được đăng lên bởi thuydung66
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 864 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 7
KẾ TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

Mục tiêu
Khái niệm, nguyên tắc, phương pháp tính và
hạch toán về thuế thu nhập doanh nghiệp.
Cơ sở tính thuế, đối tượng chịu thuế TNDN hiện
hành và thuế TNDN hoãn lại.
Phương pháp kết chuyển doanh thu, thu nhập
và chi phí để xác định kết quả kinh doanh của
một kỳ kế toán.

2

14.1. KẾ TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH
NGHIỆP HIỆN HÀNH
14.1.1. Khái niệm, phương pháp tính
14.1.1.1.
Khái
niệm:
Thuế thu
nhập
hiện hành là số thuế thu nhập
doanh nghiệp phải nộp (hoặc thu hồi được) tính
trên thu nhập chịu thuế và thuế suất thuế thu
nhập doanh nghiệp của năm hiện hành.
14.1.1.2. Phương pháp tính:
Thuế thu nhập hiện hành=Thu nhập chịu thuế
(theo Luật thuế TNDN)xThuế suất thuế thu nhập
doanh nghiệp hiện hành
3

14.1.2. Chöùng töø keá toaùn
14.1.3. Soå keá toaùn vaø hình thöùc ghi soå
14.1.4. Taøi khoaûn söû duïng
Tài khoản 8211 – Chi phí thuế thu nhập
doanh nghiệp hiện hành

4

14.1.4. Phöông phaùp haïch toaùn moät soá nghieäp
vuï phaùt sinh chuû yeáu
Sơ đồ 14.1: Một số nghiệp vụ chủ yếu liên quan chi phí
thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành:
3334

8211

3334
(1a), (1b), (1c)

911
(1d)

(2a), (2b)

(2c)

911

5

14.2. KẾ TOÁN TÀI SẢN THUẾ THU NHẬP HOÃN LẠI
14.2.1. Các khái niệm, cở sở và phương pháp tính
tài sản thuế TNDN hoãn lại
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại là thuế thu nhập
doanh nghiệp sẽ được hoàn lại trong tương lai tính
trên các khoản.
một là Chênh lệch tạm thời được khấu trừ, hai là
Giá trị được khấu trừ chuyển sang các năm sau của
các khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng và ba là Giá trị
được khấu trừ chuyển sang các năm sau của các
khoản ưu đãi thuế chưa sử dụng.

6

14.2.1.1. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại phát sinh từ
chênh lệch tạm thời được khấu trừ
a. Khái niệm:
Chênh lệch tạm thời là khoản chênh lệch giữa giá trị
ghi sổ của các khoản mục tài sản hay nợ phải trả
trong Bảng cân đối kế toán với cơ sở tính thuế thu
nhập của các khoản mục này.
Chênh lệch tạm thời được khấu trừ hoặc chênh lệch
tạm thời phải chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

7

b. Cơ sở xác định chênh lệch tạm thời được khấu trừ
(1) Chi phí trích trước:
- Trích trước chi phí sửa chữa lớn TSCĐ;
- Trích trước chi phí lãi vay trả sau - dài hạn (gồm cả
lãi trái phiếu trả).
(2) Chi phí khấu hao TSCĐ theo kế toán lớn hơn theo
thuế:
(3) Các khoản dự phòng phải trả:
- Bảo hành sản phẩm;
- Tái cơ cấu doanh nghiệp;
- Các hợp đồng có rủi ro lớn;
- Khác.
8

c. Phương pháp xác định tài sản thuế thu nhập
hoãn lại từ chênh lệch tạm thời được khấu trừ:
Taøi saûn thue...
Chương 7
KẾ TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP
THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP - Người đăng: thuydung66
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP 9 10 230