Ktl-icon-tai-lieu

Thuế xuất nhập khẩu

Được đăng lên bởi 13363362
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 609 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài tập Thuế
G.v : Khúc Đình Nam
Nhóm 3, thứ 3, tiết 012
Chương 2
Bài 1:
1.Do nhận gia công cho đối tác Hàn Quốc nên không tính thuế đối với 80000kg
nguyên liệu X, nhưng do bên Hà Quốc xuất trả 4.000 sản phẩm Y, vậy phải tiêu thụ
trong nước => Phải tính thuế nhập khẩu.
Ta có : 1sp->4kg
4.000sp->16.000kg
=> thuế nhập khẩu đối với 16.000kg nguyên liệu này là :
16.000*(1+0,2%)*10%*20.000 = 32,064trđ
2.+ lô hàng A : Giá mua theo FOB : 30.000*20.000=600trđ
Giá CIF : 600tr+600tr*2%=612trđ
Thuế nhập khẩu sản phẩm A là : 612tr*5%=30,6đ
+lô hàng B : Giá mua theo FOB : 10.000*5*20.000=1000trđ
Giá CIF : 1000tr+1000tr*2%=1020trđ
Thuế nhập khẩu sản phẩm B là : 1020tr*10%=102trđ
+lô hàng C : Giá mua theo FOB : 3.000*60*20.000=3600trđ
Giá CIF : 3600tr+3600tr*2%=3672trđ
Thuế nhập khẩu sản phẩm C là : 3672tr*12%=440,64trđ
+lô hàng D : Giá mua theo FOB : 20.000*8*20.000=3200đ
Giá CIF : 3200tr+3200tr*2%=3264trđ
Thuế nhập khẩu sản phẩm C là : 3264tr*15%=489,6đ
Bài 2:
1. Ta có : CIF=FOB+(I+F) => FOB=CIIF-(I+F) =22-22*3%=21,34USD/sp
Thuế xuất khẩu phải nộp là : 30.000*21,34*20.000*2%=256,08trđ
2. Do có 2.000sp bị hỏng nhưng có giấy giám định nên không tính thuế đối với 2.000sp
này.
Thuế nhập khẩu phải nộp là : (15.000-2000)*50.000*10%=65trđ
3. Lô hàng sản phẩm Z qua kiểm tra đã được hải quan xác nhận thiếu 300sp, do đó sẽ
được giảm thuế tương ứng với phần sản phẩm bị thiếu.
Giá CIF=FOB/(1-2%)=3.43*1/(1-2%)=3,5USD/sp
Thuế nhập khẩu là : (6.000-300)*3,5*20.000*15%=59,85đ
4. Xuất khẩu sản phầm W
Giá FOB : 6tr+400.000=6,4trđ/tấn
Thuế xuất khẩu phải nộp là: 400*6,4tr*4%=102,4trđ
Vậy công ty xuất nhập khẩu Hòa Phát phải nộp:
Thuế nhập khẩu : 65tr+59,85tr=124,85trđ
Thuế xuất khẩu: 256,08tr+102,4tr=358,48trđ
Bài 3:
1. NK nguyên liệu X
Thuế NK=600tr* 10% = 60 trđ

2. XK sản phẩm A
Thuế XK sản phẩm A
Trị giá sản phẩm A. Trị giá FOB= CIF* (1-2%)= 4000*(1-2%)= 3920trđ
Thuế XK phải nộp = 3920tr . 2% =78,4trđ
_ Thuế NK hoàn lại
Trị giá tính thuế NL X để SX sp A = 600tr/40 =15trđ
Trị giá NL để sản xuất sp A XK = 10*15tr = 150trđ
Vì sp A sx đc xuất toàn bộ . Do đó:
- Trị giá NL để sx sp A XK = Tổng giá NL sx sp thu đc = 150trđ
Thuế NK của NL = 15tr*10*10% = 15trđ
Do đó: số tiền thuế đc hoàn lại : ( 150:150) . 15 = 15 (trđ)
3. XK hạt điều sang Trung Quốc
-Thuế XK hạt điều
Trị giá XK = 800* 80 + 40 = 64040 (trđ)
Thuế XK phải nộp = 6040 * 3% = 1921,2 (trđ)
- Thuế NK hoàn lại
100 tấn hạt điều do TQ ko đảm bảo chất lượng trong hợp đồng ngoại thương đã kí
kết,công ty đã phải NK trở lại 100 tấn sau ...
Bài tập Thuế
G.v : Khúc Đình Nam
Nhóm 3, thứ 3, tiết 012
Chương 2
Bài 1:
1.Do nhận gia công cho đối tác Hàn Quốc nên không tính thuế đối với 80000kg
nguyên liệu X, nhưng do bên Hà Quốc xuất trả 4.000 sản phẩm Y, vậy phải tiêu thụ
trong nước => Phải tính thuế nhập khẩu.
Ta có : 1sp->4kg
4.000sp->16.000kg
=> thuế nhập khẩu đối với 16.000kg nguyên liệu này là :
16.000*(1+0,2%)*10%*20.000 = 32,064trđ
2.+ lô hàng A : Giá mua theo FOB : 30.000*20.000=600trđ
Giá CIF : 600tr+600tr*2%=612trđ
Thuế nhập khẩu sản phẩm A là : 612tr*5%=30,6đ
+lô hàng B : Giá mua theo FOB : 10.000*5*20.000=1000trđ
Giá CIF : 1000tr+1000tr*2%=1020trđ
Thuế nhập khẩu sản phẩm B là : 1020tr*10%=102trđ
+lô hàng C : Giá mua theo FOB : 3.000*60*20.000=3600trđ
Giá CIF : 3600tr+3600tr*2%=3672trđ
Thuế nhập khẩu sản phẩm C là : 3672tr*12%=440,64trđ
+lô hàng D : Giá mua theo FOB : 20.000*8*20.000=3200đ
Giá CIF : 3200tr+3200tr*2%=3264trđ
Thuế nhập khẩu sản phẩm C là : 3264tr*15%=489,6đ
Bài 2:
1. Ta có : CIF=FOB+(I+F) => FOB=CIIF-(I+F) =22-22*3%=21,34USD/sp
Thuế xuất khẩu phải nộp là : 30.000*21,34*20.000*2%=256,08trđ
2. Do có 2.000sp bị hỏng nhưng có giấy giám định nên không tính thuế đối với 2.000sp
này.
Thuế nhập khẩu phải nộp là : (15.000-2000)*50.000*10%=65trđ
3. Lô hàng sản phẩm Z qua kiểm tra đã được hải quan xác nhận thiếu 300sp, do đó sẽ
được giảm thuế tương ứng với phần sản phẩm bị thiếu.
Giá CIF=FOB/(1-2%)=3.43*1/(1-2%)=3,5USD/sp
Thuế nhập khẩu là : (6.000-300)*3,5*20.000*15%=59,85đ
4. Xuất khẩu sản phầm W
Giá FOB : 6tr+400.000=6,4trđ/tấn
Thuế xuất khẩu phải nộp là: 400*6,4tr*4%=102,4trđ
Vậy công ty xuất nhập khẩu Hòa Phát phải nộp:
Thuế nhập khẩu : 65tr+59,85tr=124,85trđ
Thuế xuất khẩu: 256,08tr+102,4tr=358,48trđ
Bài 3:
1. NK nguyên liệu X
Thuế NK=600tr* 10% = 60 trđ
Thuế xuất nhập khẩu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thuế xuất nhập khẩu - Người đăng: 13363362
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Thuế xuất nhập khẩu 9 10 13