Ktl-icon-tai-lieu

Thuế xuất Thuế GTGT

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 2047 lần   |   Lượt tải: 2 lần
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1857/TCT-PCCS
V/v: Thuế suất thuế GTGT

Hà nội, ngày 30 tháng 5 năm 2006

Kính gửi: Cục thuế Thành phố Cần Thơ
Trả lời công văn số 40/CT-TTHT ngày 21/02/2006 của Cục thuế Thành
phố Cần Thơ đề nghị hướng dẫn thuế suất thuế GTGT đối với ngành công nghệ
thông tin, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
1. Căn cứ điểm 3.14, 3.19, mục II, phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC
ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số
158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật
thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT, thì các
dịch vụ tư vấn lập dự án, lập báo cáo đầu tư, lập hồ sơ mời thầu, giám sát và lắp
đặt thiết bị công nghệ thông tin, thi công lắp đặt hệ thống cáp mạng công nghệ
thông tin áp dụng thuế suất thuế GTGT là 10%.
2. Về thuế suất thuế GTGT đối với thiết kế website:
Tại điểm 24, mục II, phần A Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày
12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP
ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT quy định “chuyển giao
công nghệ, phần mềm máy tính” không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT và tại
phụ lục L ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 07/2001/TTLT/BKH-TCTK
ngày 01/11/2001 của Bộ Kế hoạch Đầu tư và Tổng cục Thống kê hướng dẫn
ngành nghề kinh doanh sử dụng trong đăng ký kinh doanh thì thiết kế website
(mã ngành 7323-732300) thuộc ngành dịch vụ cung cấp phần mềm.
Căn cứ vào những quy định trên, thiết kế website không thuộc đối tượng
chịu thuế GTGT.
Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế Thành phố Cần Thơ biết và hướng dẫn
đơn vị thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế các tỉnh, thành phố trực
thuộc TW;
- Lưu: VT, PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Đã kí
Phạm Duy Khương

...
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 1857/TCT-PCCS
V/v: Thuế suất thuế GTGT
Hà nội, ngày 30 tháng 5 năm 2006
Kính gửi: Cục thuế Thành phố Cần Thơ
Trả lời công văn số 40/CT-TTHT ngày 21/02/2006 của Cục thuế Thành
phố Cần Thơ đề nghị hướng dẫn thuế suất thuế GTGT đối với ngành công nghệ
thông tin, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
1. Căn cứ điểm 3.14, 3.19, mục II, phần B Thông số 120/2003/TT-BTC
ngày 12/12/2003 của Bộ i chính hướng dẫn thi hành Nghị định số
158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật
thuế GTGT Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT, thì các
dịch vụ vấn lập dự án, lập báo cáo đầu tư, lập hồ sơ mời thầu, giám sát lắp
đặt thiết bị công nghệ thông tin, thi công lắp đặt hệ thống cáp mạng công nghệ
thông tin áp dụng thuế suất thuế GTGT là 10%.
2. Về thuế suất thuế GTGT đối với thiết kế website:
Tại điểm 24, mục II, phần A Thông số 120/2003/TT-BTC ngày
12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP
ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy đnh chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT quy định “chuyển giao
công nghệ, phần mềm máy tính không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT và tại
phụ lục L ban hành kèm theo Thông liên tịch số 07/2001/TTLT/BKH-TCTK
ngày 01/11/2001 của Bộ Kế hoạch Đầu Tổng cục Thống hướng dẫn
ngành nghề kinh doanh sử dụng trong đăng kinh doanh t thiết kế website
(mã ngành 7323-732300) thuộc ngành dịch vụ cung cấp phần mềm.
Căn cứ vào những quy định trên, thiết kế website không thuộc đối tượng
chịu thuế GTGT.
Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế Thành phố Cần Thơ biết và hướng dẫn
đơn vị thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế các tỉnh, thành phố trực
thuộc TW;
- Lưu: VT, PCCS (2b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đã kí
Phạm Duy Khương
Thuế xuất Thuế GTGT - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Thuế xuất Thuế GTGT 9 10 467