Ktl-icon-tai-lieu

Tỉ lệ các khoản trích theo lương 2015

Được đăng lên bởi phamchithien2013
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 149 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1. Bảng tỷ lệ trích nộp các khoản bảo hiểm theo lương.

Tỷ lệ trích nộp các khoản Bảo Hiểm năm 2014
Loại Bảo Hiểm tham Doanh nghiệp Người lao động
gia
(%)
(%)
Cộng
Bảo Hiểm Xã Hội
18
8
26
Bảo Hiểm Y Tế
3
1,5
4,5
Bảo Hiểm Thất
Nghiệp
1
1
2
Kinh Phí Công Đoàn
2
2
Cộng
24
10,5
34,5
Lưu ý theo quy định tại NĐ 191/2013/NĐ-CP ban hành ngày 21/11/2013
chính thức có hiệu lực ngày 10/1/2014 thì không phân biệt doanh nghiệp
có hay không có tổ chức công đoàn đều phải thực hiện nộp kinh phí
công đoàn 2%.
2. Quy định trích nộp:
2.1. Hàng tháng chậm nhất đến ngày cuối cùng của tháng, đơn vị trích tiền đóng
BHXH, BHYT, BHTN trên quỹ tiền lương, tiền công tháng của những người lao động
tham gia BHXH, BHYT, BHTN, đồng thời trích từ tiền lương, tiền công tháng đóng
BHXH, BHYT, BHTN của từng người lao động theo mức quy định, chuyển cùng một lúc
vào tài khoản chuyên thu của cơ quan BHXH.
2.2. Đơn vị có trách nhiệm tự kê khai, tự trích đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy
định hiện hành.
– Căn cứ để xác định số tiền phải nộp: là tiền lương, các khoản phụ cấp và mức đóng
theo quy định.
– Chứng từ: bảng kê trích nộp các khoản theo lương theo mẫu quy định tại Chế độ kế
toán đang áp dụng tại đơn vị.

3. Mức xử phạt vi phạm quy định đóng BHXH, BHYT, BHTN :
Các trường hợp chưa đóng, chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN là vi phạm pháp luật về
BHXH, BHYT do đó đều bị xử phạt, cụ thể:

3.1. BHXH, BHTN:
Theo NĐ 95/2013/NĐ – CP ban hành ngày 22/08/2013 và chính thức có hiệu lực ngày
10/10/2013 quy định rõ mức xử phạt vi phạm quy định về đóng BHXH, BHTN:
– Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với người lao
động có hành vi thỏa thuận với người sử dụng lao động không tham gia bảo hiểm xã

hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp.
– Phạt tiền với mức từ 12% đến 15% tổng số tiền phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc,
bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính nhưng tối đa không
quá 75.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây:
a) Chậm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp;
b) Đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp không đúng mức quy định;
c) Đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp không đủ số người thuộc diện tham gia
bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp.
–

Phạt tiền với mức từ 18% đến 20% tổng số tiền phải đóng bảo hiểm xã hội bắt

buộc, bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính nhưng tối đa
không quá 75.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động không đóng bả...
1. Bảng tỷ lệ trích nộp các khoản bảo hiểm theo lương.
Tỷ lệ trích nộp các khoản Bảo Hiểm năm 2014
Loại Bảo Hiểm tham
gia
Doanh nghiệp
(%)
Người lao động
(%)
Cộng
Bảo Hiểm Xã Hội
18 8 26
Bảo Hiểm Y Tế
3 1,5 4,5
Bảo Hiểm Thất
Nghiệp
1 1 2
Kinh Phí Công Đoàn
2 2
Cộng
24 10,5 34,5
Lưu ý theo quy định tại NĐ 191/2013/NĐ-CP ban hành ngày 21/11/2013
chính thức có hiệu lực ngày 10/1/2014 thì không phân biệt doanh nghiệp
có hay không có tổ chức công đoàn đều phải thực hiện nộp kinh phí
công đoàn 2%.
2. Quy định trích nộp:
2.1. Hàng tháng chậm nhất đến ngày cuối cùng của tháng, đơn vị trích tiền đóng
BHXH, BHYT, BHTN trên quỹ tiền lương, tiền công tháng của những người lao động
tham gia BHXH, BHYT, BHTN, đồng thời trích từ tiền lương, tiền công tháng đóng
BHXH, BHYT, BHTN của từng người lao động theo mức quy định, chuyển cùng một lúc
vào tài khoản chuyên thu của cơ quan BHXH.
2.2. Đơn vị có trách nhiệm tự kê khai, tự trích đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy
định hiện hành.
– Căn cứ để xác định số tiền phải nộp: là tiền lương, các khoản phụ cấp và mức đóng
theo quy định.
– Chứng từ: bảng kê trích nộp các khoản theo lương theo mẫu quy định tại Chế độ kế
toán đang áp dụng tại đơn vị.
3. Mức xử phạt vi phạm quy định đóng BHXH, BHYT, BHTN :
Các trường hợp chưa đóng, chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN là vi phạm pháp luật về
BHXH, BHYT do đó đều bị xử phạt, cụ thể:
3.1. BHXH, BHTN:
Theo NĐ 95/2013/NĐ – CP ban hành ngày 22/08/2013 và chính thức có hiệu lực ngày
10/10/2013 quy định rõ mức xử phạt vi phạm quy định về đóng BHXH, BHTN:
– Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với người lao
động có hành vi thỏa thuận với người sử dụng lao động không tham gia bảo hiểm xã
Tỉ lệ các khoản trích theo lương 2015 - Trang 2
Tỉ lệ các khoản trích theo lương 2015 - Người đăng: phamchithien2013
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Tỉ lệ các khoản trích theo lương 2015 9 10 374