Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận kế toán

Được đăng lên bởi Hana Saki
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 1005 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Các giả định và nguyên tắc kế toán

LỚP K12402B

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ- LUẬT
KHOA KINH TẾ ĐỐI NGOẠI

BÀI TIỂU LUẬN

MÔN: KẾ TOÁN ĐẠI CƯƠNG
Đề tài:Các

giả định và nguyên tắc Kế toán được thừa nhận
GVHD: Cô Phạm Thị Huyền Quyên
Nguyễn Thị Hằng

K124020311

Lưu Thị Ngọc Hiếu

K124020314

Nguyễn Thị Kim Ngân

K124020346

Nguyễn Ngọc Cẩm Tú:

K124020405

Lớp: K12402B
Lớp: K12402B

Tp.HCM, ngày 28 tháng 03 năm 2013
1
KẾ TOÁN ĐAI CƯƠNG

Các giả định và nguyên tắc kế toán

LỚP K12402B

MỤC LỤC

CÁC GIẢ ĐỊNH VÀ NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN ĐƯỢC THỪA NHẬN
PHẦN MỞ ĐẦU
Học tập và nghiên cứu bộ môn Kế toán đại cương trong một thời gian ngắn,
chúng tôi nhận ra rằng:
Kế toán cung cấp thông tin cho các đối tượng sử dụng thông tin để ra quyết
định. Do vậy, thông tin kế toán cung cấp trên báo cáo tài chính phải phản ánh
trung thực tình hình và kết quả hoạt động kinh doanh của đơn vị để cho người sử
dụng có thể hiểu, tin cậy và so sánh các thông tin tài chính.
Để đạt được mục đích đó, cần có những quy định làm khuôn mẫu giúp đánh
giá, nhận diện những vấn đề hợp lý và không hợp lý liên quan đến việc ghi nhận
và trình bày thông tin tài chính là những chuẩn mực kế toán.
Các nguyên tắc kế toán là những tuyên bố chung như là các chuẩn mực và
những hướng dẫn cho kế toán để lập các báo cáo tài chính đạt được các mục tiêu
dễ hiểu, đáng tin cậy và có thể so sánh được. Những giả định, tiêu chuẩn phương
2
KẾ TOÁN ĐAI CƯƠNG

Các giả định và nguyên tắc kế toán

LỚP K12402B

pháp kế toán được thiết lập làm nền tảng trình bày thông tin trên các báo cáo tài
hính được gọi là các nguyên tắc được thừa nhận.
Từ những lý do trên, mà chúng tôi, nhóm kế toán đại cương của lớp
K12402B, cùng nhau nghiên cứu cụ thể về nội dung, ý nghĩa…của các giả định và
nguyên tắc kế toán được thừa nhận để được biết và hiểu hơn về các vấn đề Kế
toán căn bản.
I.CÁC GIẢ ĐỊNH
-

Giống như bất kỳ một môn khoa học nào, kế toán cũng dựa trên những định đề
hay còn gọi là những giả thuyết tiền đề nào đó.

-

Vậy thế nào là các giả thuyết của kế toán? The Libby, Short, Lafond, Lanthier
(2003), giả thuyết hay định đề kế toán được xây dựng dựa trên môi trường kinh tế
mà trong đó kế toán được thực hiện. Đó chính là những giả thuyết nền tảng tạo
nên những “cọc tiêu”hay còn gọi là “kim chỉ nam” liên quan đến việc trình bày
các báo cáo tài chính. Người ta thường nói ...
Các giả định và nguyên tắc kế toán LỚP K12402B




 !"
#$%& Cc gi đnh v nguyên tc K ton đưc tha nhn
Tp.HCM, ngy 28 thng 03 năm 2013
1
KẾ TOÁN ĐAI CƯƠNG
'( )*+,*-./#0./10
2./30*-402 567868955
:.*-2;<&=. 567868957
2./30*-&,2>0 56786897?
2./302;<@,A 56786878B
CD 56786
CD 56786
Tiểu luận kế toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận kế toán - Người đăng: Hana Saki
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Tiểu luận kế toán 9 10 809