Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận kiểm toán 1

Được đăng lên bởi linhthuy512
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 369 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐỀ TÀI: Trình bày sự khác biệt giữa kiểm toán độc lập, KT nhà nước và
KT nội bộ.

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN
1/ Khái niệm ( NGÂN + PHƯƠNG)
2/ Chức năng và nhiệm vụ của kiểm toán. ( NGÂN + PHƯƠNG)
3/ Mục đích và phạm vi của kiểm toán ( SƠN + THỐNG)
4/ Phân loại kiểm toán ( SƠN + THỐNG)
CHƯƠNG 2 : THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH VỀ KIỂM TOÁN
1/ Lịch sử và quá trình hình thành của Kiểm toán ( QUYÊN + LỰU)
( từng loại kiểm toán)
2/ Sự khác biệt giữa kiểm toán độc lập, KT nội bộ và KT nhà nước.
a/ Kiểm toán độc lập ( hoạt động hiện tại, công cụ sử dụng ) ( THẢO)
b/ Kiểm toán nội bộ ( hoạt động hiện tại, công cụ sử dụng ) ( YẾN)
c/ Kiểm toán nhà nước ( hoạt động hiện tại, công cụ sử dụng ) ( HỌC)
CHƯƠNG 3: KIẾN NGHỊ VÀ ĐỊNH HƯỚNG CHO TƯƠNG LAI
( LINH )...
ĐỀ TÀI: Trình bày sự khác biệt giữa kiểm toán độc lập, KT nhà nước và
KT nội bộ.
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN
1/ Khái niệm ( NGÂN + PHƯƠNG)
2/ Chức năng và nhiệm vụ của kiểm toán. ( NGÂN + PHƯƠNG)
3/ Mục đích và phạm vi của kiểm toán ( SƠN + THỐNG)
4/ Phân loại kiểm toán ( SƠN + THỐNG)
CHƯƠNG 2 : THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH VỀ KIỂM TOÁN
1/ Lịch sử và quá trình hình thành của Kiểm toán ( QUYÊN + LỰU)
( từng loại kiểm toán)
2/ Sự khác biệt giữa kiểm toán độc lập, KT nội bộ và KT nhà nước.
a/ Kiểm toán độc lập ( hoạt động hiện tại, công cụ sử dụng ) ( THẢO)
b/ Kiểm toán nội bộ ( hoạt động hiện tại, công cụ sử dụng ) ( YẾN)
c/ Kiểm toán nhà nước ( hoạt động hiện tại, công cụ sử dụng ) ( HỌC)
CHƯƠNG 3: KIẾN NGHỊ VÀ ĐỊNH HƯỚNG CHO TƯƠNG LAI
( LINH )
http://www.sav.gov.vn/148-1-ndt/moi-quan-he-giua-kiem-toan-nha-nuoc-va-kiem-
toan-doc-lap-trong-dieu-kien-thuc-hien-luat-kiem-toan-nha-nuoc.sav
Tiểu luận kiểm toán 1 - Người đăng: linhthuy512
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Tiểu luận kiểm toán 1 9 10 923