Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận toán kinh tế

Được đăng lên bởi Jun Love Boo
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 2701 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP
THỰC PHẨM TP.HỒ CHÍ MINH
KHOA TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN

CHUYÊN ĐỀ:
MÔ HÌNH CÂN BẰNG THỊ TRƯỜNG
Giảng viên hướng dẫn:
Đinh Vinh Hiển
TP.HCM, Ngày 5/10/2012

NỘI DUNG
Đặt vấn đề
Mô hình hóa
Mô hình thị trường riêng
Phân tích so sánh tĩnh

I. Đặt vấn đề:

II. Mô hình hóa:


Hàm cung thị trường

S = S ( p , a , b, K )
∂
S
>
0
∂
p

• Hàm cầu thị trường

D = D ( p, pi , M , α , β ,K )
∂
D
<0
∂
p

• Trong đó:
p: giá hàng hóa đang xét
pi: giá các hàng hóa khác có liên quan
M: thu nhập
a, b, α , β ,K: các biến ngoại sinh

Ngoài  ra,  hàm  cung  hàm  cầu  còn  được 
cho dưới dạng hàm ngược:

p S = p ( S , a , b, K )

: Giá cung

(mức giá người sản xuất yêu cầu để cung khối lượng S)

pD = p ( D, pi , M , α , β ,K ) : Giá cầu
(mức giá người tiêu dùng trả để mua khối lượng D)

III. Mô hình thị trường riêng 
S = S ( p, a, b,K )

( I ) D = D ( p, α, β ,K )
S = D



∂D
< 0,
∂p

∂S
>0
∂p

Với p là giá cả hàng hóa,

a, b, αβ
, K :là các biến ngoại sinh

Giải pt (I) ta được:
p
Q

:giá cân bằng
:lượng cân bằng

p , Q

Đều phụ thuộc vào các biến ngoại sinh
có trong S và D

Ví dụ:


Giả sử cho hàm cung, hàm cầu có dạng:

S =−a +bp
D =α −β p

a, b >
0

αβ
,
>
0

 Ta có:
Mức giá tối thiểu người sản xuất chấp nhận được
là : pmin = a / b
 Mức giá tối đa người tiêu dùng có th ể ch ấp nh ận
được là : pmax = α / β




Mặc khác ta có điều kiện cân bằng thị trường :
S =D

⇔ −
a +bp =α−βp

α
+a

=
 p
β+b

⇔ 
α
b +βa

Q
=

b +β


Ví dụ:


Mức cầu một loại hàng hóa (D) phụ thuộc vào giá
của hàng hóa đó (p) và thu nhập của người tiêu
dùng (M) có dạng như sau:
D=2M2p-1

Mức cung loại hàng trên (S) có dạng: S=1,5p3
a) Xác định hệ số co giãn của cầu theo giá và theo thu
nhập
b) Hãy xem xét tác động của thu nhập M tới mức giá
cân bằng

Giải:
a) Do hàm cầu có dạng Cobb-Douglas nên

ta có:

ε =−1
D
p

ε

D
M

=2

trình cân bằng
S =D
3
2 −1
⇔ 1, 5 p = 2 M p

b) Ta có phương

 Để phân tích tác động của thu nhập M tới giá cân bằng ta cần 
tính 

∂p
∂M



Ta có:

1, 5 p = 2 M p
3

2

−1
−1

∂p
2 × 2M × p
⇒
=
2
2
−2
∂ M ( 3 × 1,5 ) p + 2M × p

M,

pnên
>0

∂
p
:
>0
∂M



Do



Khi thu nhập tăng thì mức giá cân bằng tăng
Khi thu nhập giảm thì mức giá cân bằng giảm



IV.Phân tích so sánh tĩnh:
+ Phân tích quan hệ mức cầu- thu nhập:
- Nếu tất cả các pi đều cố định, thì:
D = D( M )

dD
>
0 bình thường
Nếu
hàng
dM
(hàng thông thường, hàng cấp cao)
dD
Nếu
hàng
<0 cấp thấp

dM

Đối với hàng bình thường
Khi tăng thu nhập, các hàng hóa khác nhau sẽ...
CHUYÊN Đ :
MÔ HÌNH CÂN B NG TH TR NG ƯỜ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP
THỰC PHẨM TP.HỒ CHÍ MINH
KHOA TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN
Giảng viên hướng dẫn:
Đinh Vinh Hiển
TP.HCM, Ngày 5/10/2012
Tiểu luận toán kinh tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận toán kinh tế - Người đăng: Jun Love Boo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Tiểu luận toán kinh tế 9 10 207