Ktl-icon-tai-lieu

tin hoc ke toan

Được đăng lên bởi dai-tien-vuong
Số trang: 185 trang   |   Lượt xem: 4490 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HỆ THỐNG TÀI KHOẢN CẤP 1
TK1
111
112
113
121
128
129
131
133
136
138
139
141
142
144
151
152
153
154
155
156
157
158
159
161
211
212
213
214
217
221
222
223
228
229
241
242
243
244
311
315
331
333
334
335
336
337

TENTK1
Tiền mặt
Tiền gửi ngân hàng
Tiền đang chuyển
Đầu tư chứng khoán ngắn hạn
Đầu tư ngắn hạn khác
Dự phòng giảm giá ĐT ngắn hạn
Phải thu của khách hàng
Thuế GTGT được khấu trừ
Phải thu nội bộ
Phải thu khác
Dự phòng phải thu khó đòi
Tạm ứng
Chi phí trả trước ngắn hạn
Thế chấp, ký cược, ký quỹ ngắn hạn
Hàng mua đang đi trên đường
Nguyên liệu, vật liệu
Công cụ, dụng cụ
Chi phí Sản xuất, kinh doanh dở dang
Thành phẩm
Hàng Hóa
Hàng gởi bán
Hàng hóa kho bảo thuế
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
Chi sự nghiệp
Tài sản cố định hữu hình
Tài sản cố định thuê tài chính
Tài sản cố định vô hình
Hao mòn TSCĐ
Bất động sản đầu tư
Đầu tư chứng khoán dài hạn
Vốn góp liên doanh
Đầu tư vào công ty liên kết
Đầu tư dài hạn khác
Dự phòng giảm giá ĐTDH
Xây dựng cơ bản dở dang
Chi phí trả trước dài hạn
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
Ký quỹ, ký cược dài hạn
Vay ngắn hạn
Nợ dài hạn đến hạn trả
Phải trả cho người bán
Thuế và các khoản phải nộp nhà nước
Phải trả người lao động
Chi phí phải trả
Phải trả nội bộ
Thanh toán theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

338
341
342
343
344
347
351
352
353
356
411
412
413
414
415
417
418
419
421
441
461
466
511
512
515
521
531
532
611
621
622
623
627
631
632
635
641
642
711
811
821
911

Phải trả, phải nộp khác
Vay dài hạn
Nợ dài hạn
Trái phiếu phát hành
Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn
Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
Dự phòng phải trả
Quỹ khen thưởng, phúc lợi
Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
Nguồn vốn kinh doanh
Chênh lệch đánh giá lại tài sản
Chênh lệch tỷ giá hối đoái
Quỹ đầu tư phát triển
Quỹ dự phòng tài chính
Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
Cổ phiếu quỹ
Lợi nhuận chưa phân phối
Nguồn vốn đầu tư XDCB
Nguồn kinh phí sự nghiệp
Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
Doanh thu nội bộ
Doanh thu hoạt động tài chính
Chiết khấu thương mại
Hàng bán bị trả lại
Giảm giá hàng bán
Mua hàng
Chi phí NVL trực tiếp
Chi phí nhân công trực tiếp
Chi phí sử dụng máy thi công
Chi phí sản xuất chung
Giá thành sản xuất
Giá vốn hàng bán
Chi phí tài chính
Chi phí bán hàng
Chi phí quản lý doanh nghiệp
Thu nhập khác
Chi phí khác
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp
Xác định kết quả kinh doanh

HỆ THỐNG TÀI KHOẢN CẤP 2
TK2
1111
1112
1121
1122
113
1211
1212
12...
HỆ THỐNG TÀI KHOẢN CẤP 1
TK1 TENTK1
111 Tiền mặt
112 Tiền gửi ngân hàng
113 Tiền đang chuyển
121 Đầu tư chứng khoán ngắn hạn
128 Đầu tư ngắn hạn khác
129 Dự phòng giảm giá ĐT ngắn hạn
131 Phải thu của khách hàng
133 Thuế GTGT được khấu trừ
136 Phải thu nội bộ
138 Phải thu khác
139 Dự phòng phải thu khó đòi
141 Tạm ứng
142 Chi phí trả trước ngắn hạn
144 Thế chấp, ký cược, ký quỹ ngắn hạn
151 Hàng mua đang đi trên đường
152 Nguyên liệu, vật liệu
153 Công cụ, dụng cụ
154 Chi phí Sản xuất, kinh doanh dở dang
155 Thành phẩm
156 Hàng Hóa
157 Hàng gởi bán
158 Hàng hóa kho bảo thuế
159 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
161 Chi sự nghiệp
211 Tài sản cố định hữu hình
212 Tài sản cố định thuê tài chính
213 Tài sản cố định vô hình
214 Hao mòn TSCĐ
217 Bất động sản đầu tư
221 Đầu tư chứng khoán dài hạn
222 Vốn góp liên doanh
223 Đầu tư vào công ty liên kết
228 Đầu tư dài hạn khác
229 Dự phòng giảm giá ĐTDH
241 Xây dựng cơ bản dở dang
242 Chi phí trả trước dài hạn
243 Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
244 Ký quỹ, ký cược dài hạn
311 Vay ngắn hạn
315 Nợ dài hạn đến hạn trả
331 Phải trả cho người bán
333 Thuế và các khoản phải nộp nhà nước
334 Phải trả người lao động
335 Chi phí phải trả
336 Phải trả nội bộ
337 Thanh toán theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
tin hoc ke toan - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tin hoc ke toan - Người đăng: dai-tien-vuong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
185 Vietnamese
tin hoc ke toan 9 10 673