Ktl-icon-tai-lieu

Tổ chức bộ máy kiểm toán

Được đăng lên bởi hant-tfac-gmail-com
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 2419 lần   |   Lượt tải: 8 lần
LOGO

Tổ chức bộ máy kiểm toán
GV: Hà Hồng Hạnh
Lớp: kiểm toán căn bản _1

Nhóm 9.1

Thành viên nhóm
1.Hoàng Thị Thùy
2.Võ Thị Phương Trinh
3.Hoàng Tú Anh
4.Nguyễn Thu Hà
5.Nguyễn Thị Quỳnh Trang
6.Dương Thị Hằng
7.Trần Thu Trang
8.Nguyễn Thị Hồng
9.Đoàn Thị Lanh
10.Nông Thu Huệ

Nhóm 9.1

Nôi dung chính

Phần 1: Ý nghĩa, nhiệm vụ và nguyên tắc
Bộ máy kiểm toán cũng có thể được
tổ chức theo phương thức trực tuyến
tham- mưu hoặc phương thức chức
năng và có thể lựa chọn loại hình tập
trung hay phân tán tùy quy mô và
địa bàn hoạt động, tùy khả năng và
phương tiện điều hành….

Tổ chức bộ máy kiểm
toán không chỉ mang
tính khoa học mà còn
mang tính nghệ thuật.
4

3

Ý nghĩa
Trong mối liên hệ giữa
cái chung và cái riêng,
cái riêng vẫn được tôn
trọng trong tổ chức bộ
máy kiểm toán nói
riêng cũng như trong
mọi hệ thống tổ chức
nói chung

2

1

Các yếu tố cấu thành
hệ thống phương
pháp kiểm toán trở
thành nhận thức và
cả kinh nghiệm trong
con người và trở
thành cơ chế hoạt
động các phương tiện
cấu thành bộ máy
kiểm toán.

Phần 1: Ý nghĩa, nhiệm vụ và nguyên tắc
Nhiệm vụ của tổ chức bộ máy

Nhóm 9.1

công ty E&Y Việt
Nam

Phần 1: Ý nghĩa, nhiệm vụ và nguyên tắc

Nguyên tắc

Cơ sở lý
luận

Ví dụ thực tiễn:
công ty EY Việt
Nam

Nhóm 9.1

Phần 1: Ý nghĩa, nhiệm vụ và nguyên tắc

Nhóm 9.1

Phần 1: Ý nghĩa, nhiệm vụ và nguyên tắc
NT1: Phải xây dựng đội ngũ KTV đủ về số lượng và đảm bảo yêu cầu
chất lượng phù hợp với từng bộ máy kiểm toán
Thước đo giá trị của E&Y
là yếu tố con người, đội ngũ
nhân viên chuyên nghiệp
được đào tạo có hệ thống tại
các trường đại học có danh
tiếng, có trình độ chuyên sâu
và kinh nghiệm thực tiễn trong
các lĩnh vực tài chính, kế
toán, kiểm toán
E&Y Việt Nam có hơn 900
nhân viên bao gồm các
chuyên gia từ Hoa Kỳ, Châu
Âu, Úc, Malaysia, Singapore
và Philipine

Nhóm 9.1

Phần 1: Ý nghĩa, nhiệm vụ và nguyên tắc

Nguyên
tắc 1

Nhóm 9.1

Phần 1: Ý nghĩa, nhiệm vụ và nguyên tắc
NT2: Hệ thống bộ máy kiểm toán phải bao gồm các phân hệ chứa đựng các mối
liên hệ trong – ngoài khác nhau phù hợp với nguyên tắc chung của lý thuyết tổ
chức và phù hợp với quy luật của phép biện chứng về liên hệ

Thực tiễn mối quan hệ giữa ba
phân hệ kiểm toán ở Việt Nam

NT 1
Thực trạng tổ chức kiểm toán tại
công ty TNHH Ernst & Young

NT 2
Nhóm 9.1

Phần 1: Ý nghĩa, nhiệm vụ và nguyên tắc

Nguyên
tắc 1

Nguyên
tắc 2

Nguyên
tắc 3

Nhóm 9.1

Phần 1: Ý nghĩa, nhiệ...
LOGO
Tổ chức bộ máy kiểm toán
Nhóm 9.1
GV: Hà Hồng Hạnh
Lớp: kiểm toán căn bản _1
Tổ chức bộ máy kiểm toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tổ chức bộ máy kiểm toán - Người đăng: hant-tfac-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Tổ chức bộ máy kiểm toán 9 10 607