Ktl-icon-tai-lieu

trắc nghiệm kế toán quản trị

Được đăng lên bởi meocon140187
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 734 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trắc nghiệm kế toán quản trị

1) Đối tượng phục vụ chủ yếu của kế toán quản trị
là:
a. Các chủ nợ.
b. Người điều hành tổ chức đơn vị.
c. Các khách hàng của công ty.
d. Các cơ quan nhà nước.
2) Tổng chi phí nếu được phân loại theo:
a. Chức năng hoạt động của chi phí, gồm có: định
phí và biến phí.
b. Cách ứng xử của chi phí, gồm có: chi phí trong
sản xuất và chi phí ngoài sản xuất.
c. Cả câu a và b đều sai.
d. Cả câu a và b đều đúng.
3) Biến phí hoạt động có tính chất sau:
a. Thay đổi theo mức độ hoạt động.
b. Không thay đổi theo mức độ hoạt động.
c. Cả câu a và b đều đúng.
d. Cả câu a và b đều sai.

4) Trong dự toán chi phí sản xuất chung có loại trừ
chi phí khấu hao, nguyên nhân:
a. Khấu hao không phải là chi phí trong sản xuất.
b. Khấu hao không phải là chi phí bằng tiền nên
cần loại ra để dự toán tiền.
c. Các câu trên đều sai.
d. Các câu trên đều đúng.
5) Cách phân loại chi phí nào rất quan trọng trong
kế toán quản trị:
a. Phân loại chi phí theo chức năng hoạt động.
b. Phân loại chi phí theo cách ứng xử của chi phí.
c. Phân loại chi phí trong sản xuất và ngoài sản
xuất.
d. Cả 3 câu trên đều đúng.
6) Kế toán quản trị áp dụng cho các nhóm tổ chức
nào:
a. Tổ chức kinh doanh.
b. Tổ chức nhân đạo.
c. Tổ chức chính quyền nhà nước.
d. Tất cả các câu trên đều đúng.
7) Tỷ lệ số dư đãm phí:
a. Số tương đối giữa số dư đãm phí và doanh thu.

b. Phần chênh lệch giữa doanh thu và chi phí.
c. Số tương đối giữa doanh thu và định phí.
d. Cả 3 câu trên đều sai.
8) Đặc điểm thông tin của kế toán quản trị phải:
a. Hướng về tương lai.
b. Tuân thủ các nguyên tắc kế toán.
c. Mang tính khách quan và chính xác gần như
tuyệt đối.
d. Tất cả các câu trên đều đúng.
9) Điểm hòa vốn mà điểm mà tại đó:
a. Doanh thu bù đắp được số dư đảm phí.
b. Doanh thu bù đắp đủ chi phí.
c. Doanh thu bù đắp được biến phí.
d. Doanh thu bù đắp được định phí.
10) Dự toán tổng thể của một doanh nghiệp được
xây dựng bắt đầu từ:
a. Dự toán sản xuất.
b. Dự toán tồn kho.
c. Dự toán tiêu thụ.
d. Dự toán tiền mặt.

...
Tr c nghi m k toán qu n tr ế
1) i t ng ph c v ch y u c a k toán qu n tr Đố ượ ế ế
là:
a. Các ch n .
b. Ng i i u hành t ch c n v .ườ đ đơ
c. Các khách hàng c a công ty.
d. Các c quan nhà n c.ơ ướ
2) T ng chi phí n u c phân lo i theo: ế đượ
a. Ch c n ng ho t ng c a chi phí, g m có: nh ă độ đị
phí và bi n phí.ế
b. Cách ng x c a chi phí, g m có: chi phí trong
s n xu t và chi phí ngoài s n xu t.
c. C câu a và b u sai. đề
d. C câu a và b u úng. đề đ
3) Bi n phí ho t ng có tính ch t sau:ế độ
a. Thay i theo m c ho t ng.đổ đ độ
b. Không thay i theo m c ho t ng.đổ độ độ
c. C câu a và b u úng. đề đ
d. C câu a và b u sai. đề
trắc nghiệm kế toán quản trị - Trang 2
trắc nghiệm kế toán quản trị - Người đăng: meocon140187
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
trắc nghiệm kế toán quản trị 9 10 406