Ktl-icon-tai-lieu

trắc nghiệm môn bảo hiểm có đáp án

Được đăng lên bởi Tiêu Nguyen
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 4034 lần   |   Lượt tải: 15 lần
Tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm
bảo hiểm trong kinh doanh
Hãy khoanh tròn câu trả lời đúng. Chú ý: Mỗi câu chỉ có một câu trả lời đúng duy
nhất.
Phần 1: Khái quát chung về bảo hiểm
1. Bảo hiểm là cách thức con người:
a. Ngăn ngừa rủi ro
b. Tránh rủi ro

c. Loại trừ rủi ro
d. Đối phó với rủi ro

3. Người được bảo hiểm có thể thu được một khoản tiền bồi thường lớn hơn giá trị
bảo hiểm của đối tượng bảo hiểm khi:
a. Bảo hiểm trùng
b. Tái bảo hiểm
c. Mua bảo hiểm với A>V
d. Không câu nào đúng
6. Trong bảo hiểm hàng hải, để được bồi thường, người được bảo hiểm phải có lợi ích
bảo hiểm vào thời điểm:
a. Ký kết hợp đồng bảo hiểm.
b. Xảy ra tổn thất
c. a và b
d. Không câu nào đúng
8. Hạn mức trách nhiệm của người bảo hiểm có thể lấy từ:
a. Luật định
b. Thoả thuận của hai bên
c. Công ước
d. Cả ba nguồn trên
Đáp án: d
9. Nguyên tắc góp phần và thế quyền không được áp dụng cho loại hình bảo hiểm:
a. Tài sản
b. Trách nhiệm dân sự
c. Con người
d. Không có câu nào đúng
11. Giá trị bảo hiểm (V) là khái niệm áp dung cho loại hình:
a. Bảo hiểm tài sản
b. Bảo nhiểm nhân thọ
c. Bảo hiểm TNDS
d. Cả ba loại hình trên
12. Chức năng chính của bảo hiểm là:
a. Thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp
b. Giúp giải quyết các vấn đề xã hội
c. Kinh doanh và xuất khẩu vô hình
d. Bồi thường tổn thất
14. Loại bảo hiểm nào là bắt buộc theo Luật kinh doanh bảo hiểm của Việt nam?
a. Bảo hiểm cháy nổ
b. Bảo hiểm TNDS chủ xe cơ giới
c. Bảo hiểm TNDS của người vận chuyển hàng không đối với hành khách

d. Tất cả các loại hình bảo hiểm trên
15. Khi người được bảo hiểm vi phạm nguyên tắc trung thực tuyệt đối, hợp đồng bảo
hiểm có thể vẫn có hiệu lực nếu người được bảo hiểm:
a. Vô tình không kê khai
b. Giấu thông tin
c. Cố ý kê khai sai
d. Không câu nào đúng
18. Một lô hàng chuyên chở bằng đường biển được bảo hiểm với số tiền 10.000USD.
Đến cảng đích, do không có cầu làm hàng, tàu phải đậu ngoài biển. Trong thời gian
chờ đợi, tàu bị hoả hoạn và hàng bị tổn thất 100%. Vậy chủ hàng sẽ được bồi thường
bao nhiêu?
a. 10.000USD
b. 11.000USD
c. 11.000USD + chi phí chữa cháy
d. Không bồi thường vì chậm trễ là rủi ro loại trừ
Phần 2: Bảo hiểm hàng hải
1. Khi mua hàng theo điều kiện CIF Incoterms 2000, người có lợi ích bảo hiểm là:
a. Người xuất khẩu
b. Người nhập khẩu
c. Tuỳ từng thời điểm
d. Không câu nào đúng
2. Bảo hiểm hàng hoá XNK là loại hình bảo hiểm
a. Xã hội
c. Hàng hải

b Kinh tế
d. Nhân thọ

7. Giá trị bảo hiểm hàng hoá chuyên chở bằng đường biển có thể gồm hoặc không
gồm:
a. C
b. I
c. F
d....
Tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm
bảo hiểm trong kinh doanh
Hãy khoanh tròn câu trả lời đúng. Chú ý: Mỗi câu chỉ có một câu trả lời đúng duy
nhất.
Phần 1: Khái quát chung về bảo hiểm
1. Bảo hiểm là cách thức con người:
a. Ngăn ngừa rủi ro c. Loại trừ rủi ro
b. Tránh rủi ro d. Đối phó với rủi ro
3. Người được bảo hiểm có thể thu được một khoản tiền bồi thường lớn hơn giá trị
bảo hiểm của đối tượng bảo hiểm khi:
a. Bảo hiểm trùng b. Tái bảo hiểm
c. Mua bảo hiểm với A>V d. Không câu nào đúng
6. Trong bảo hiểm hàng hải, để được bồi thường, người được bảo hiểm phải có lợi ích
bảo hiểm vào thời điểm:
a. Ký kết hợp đồng bảo hiểm.
b. Xảy ra tổn thất
c. a và b
d. Không câu nào đúng
8. Hạn mức trách nhiệm của người bảo hiểm có thể lấy từ:
a. Luật định b. Thoả thuận của hai bên
c. Công ước d. Cả ba nguồn trên
Đáp án: d
9. Nguyên tắc góp phần và thế quyền không được áp dụng cho loại hình bảo hiểm:
a. Tài sản b. Trách nhiệm dân sự
c. Con người d. Không có câu nào đúng
11. Giá trị bảo hiểm (V) là khái niệm áp dung cho loại hình:
a. Bảo hiểm tài sản
b. Bảo nhiểm nhân thọ
c. Bảo hiểm TNDS
d. Cả ba loại hình trên
12. Chức năng chính của bảo hiểm là:
a. Thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp
b. Giúp giải quyết các vấn đề xã hội
c. Kinh doanh và xuất khẩu vô hình
d. Bồi thường tổn thất
14. Loại bảo hiểm nào là bắt buộc theo Luật kinh doanh bảo hiểm của Việt nam?
a. Bảo hiểm cháy nổ
b. Bảo hiểm TNDS chủ xe cơ giới
c. Bảo hiểm TNDS của người vận chuyển hàng không đối với hành khách
trắc nghiệm môn bảo hiểm có đáp án - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
trắc nghiệm môn bảo hiểm có đáp án - Người đăng: Tiêu Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
trắc nghiệm môn bảo hiểm có đáp án 9 10 338