Ktl-icon-tai-lieu

Trắc nghiệm môn Thuế

Được đăng lên bởi long1100865
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 7001 lần   |   Lượt tải: 25 lần
Câu 1

A)

B)

C)

D)

Câu 2

Trong cách phân loại thuế, nếu căn cứ vào cở sở đánh thuế sẽ gồm :

Thuế trực thu, thuế gián thu.

Thuế thu nhập, thuế tiêu dùng, thuế tài sản.

Thuế tổng hợp, thuế có lựa chọn.

Thuế trung ương, thuế địa phương.

Phí là khỏan thu:

A)

Nhằm thu hồi chi phí đầu tư cho việc cung cấp các dịch vụ công cộng không thuần túy theo
qui định của pháp luật.

B)

Gắn liền với việc cung cấp trực tiếp các dịch vụ hành chính pháp lý của Nhà nước cho các thể
nhân, pháp nhân;.

C)

Gắn liền với việc cung cấp gián tiếp các dịch vụ hành chính pháp lý của Nhà nước cho các thể
nhân, pháp nhân.

D)
Câu 3

A)

B)

C)

Giống như thuế
Thuế có vai trò tạo lập nguồn thu chủ yếu cho NSNN vì:

Thuế không có tính hoàn trả trực tiếp

Thuế có phạm vi điều tiết rộng

Thuế có phạm vi điều tiết rộng và có tính hoàn trả trực tiếp

D) Thuế có phạm vi điều tiết rộng và có tính bắt buộc
Câu 4
Vai trò của thuế là:

A)

B)

Công cụ thứ yếu huy động nguồn lực vật chất cho Nhà nước.

Công cụ chủ yếu huy động nguồn lực vật chất cho NN và điều tiết kinh tế vĩ mô trong nền

kinh tế thị trường.

C)

D)
Câu 5

A)

B)

C)

D)

Câu 6

A)

B)

C)

Công cụ thực hiện xóa đói giảm nghèo

Công cụ làm gia tăng chênh lệch giàu nghèo
Nộp thuế là:

Nghĩa vụ của các tổ chức và cá nhân đối với Nhà nước

Sự thỏa thuận giữa NN với mỗi công dân;

Tùy thuộc vào khả năng tài chính của người nộp;

Hành động tùy thuộc vào tính tự giác của người nộp;

Loại mức thuế nào sau đây có thuế suất tăng dần theo mức độ tăng của cơ sở thuế :

Mức thuế ổn định

Mức thuế tuyệt đối

Mức thuế luỹ tiến

D) Mức thuế thống nhất
Câu 7
Lệ phí là khỏan thu:

A)

Nhằm thu hồi chi phí đầu tư cung cấp các dịch vụ công cộng không thuần túy theo qui định
của pháp luật.

B)

Gắn liền với việc cung cấp trực tiếp các dịch vụ hành chính pháp lý của Nhà nước cho các thể
nhân, pháp nhân.

C)

Gắn liền với việc cung cấp gián tiếp các dịch vụ hành chính pháp lý của Nhà nước cho các thể
nhân, pháp nhân.

D)
Câu 8

A)

B)

C)

D)
Câu 9

A)

B)

C)

D)

Câu 10

A)

B)

C)

D)

Câu 11

A)

Nhằm thu hồi chi phí đầu tư cung cấp các dịch vụ công cộng thuần túy theo qui định của pháp
luật.
Vai trò của thuế là:

Công cụ chủ yếu huy động nguồn lực vật chất cho Nhà nước.

Công cụ chủ yếu huy động nguồn lực vật chất cho NN và điều tiết kinh tế vĩ mô trong nền
kinh tế thị trường.

Công cụ thực hiện xóa đói giảm nghèo

ông cụ làm gia tăng chênh lệch giàu nghèo
Thuế gián thu bao gồm các loại thuế sau :

Thuế xuất nhập khẩu, thuế TTĐB, thu...
Câu 1 Trong cách phân loại thuế, nếu căn cứ vào cở sở đánh thuế sẽ gồm :
A)
Thuế trực thu, thuế gián thu.
B)
Thuế thu nhập, thuế tiêu dùng, thuế tài sản.
C)
Thuế tổng hợp, thuế có lựa chọn.
D)
Thuế trung ương, thuế địa phương.
Câu 2 Phí là khỏan thu:
A)
Nhằm thu hồi chi phí đầu tư cho việc cung cấp các dịch vụ công cộng không thuần túy theo
qui định của pháp luật.
B)
Gắn liền với việc cung cấp trực tiếp các dịch vụ hành chính pháp lý của Nhà nước cho các thể
nhân, pháp nhân;.
C)
Gắn liền với việc cung cấp gián tiếp các dịch vụ hành chính pháp lý của Nhà nước cho các thể
nhân, pháp nhân.
D)
Giống như thuế
Câu 3 Thuế có vai trò tạo lập nguồn thu chủ yếu cho NSNN vì:
A)
Thuế không có tính hoàn trả trực tiếp
B)
Thuế có phạm vi điều tiết rộng
C)
Thuế có phạm vi điều tiết rộng và có tính hoàn trả trực tiếp
D)
Thuế có phạm vi điều tiết rộng và có tính bắt buộc
Câu 4 Vai trò của thuế là:
A)
Công cụ thứ yếu huy động nguồn lực vật chất cho Nhà nước.
B)
Công cụ chủ yếu huy động nguồn lực vật chất cho NN và điều tiết kinh tế vĩ mô trong nền
Trắc nghiệm môn Thuế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Trắc nghiệm môn Thuế - Người đăng: long1100865
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
Trắc nghiệm môn Thuế 9 10 69