Ktl-icon-tai-lieu

trắc nghiệm ôn tập thi công chức kế toán

Được đăng lên bởi ochvnh
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 5814 lần   |   Lượt tải: 30 lần
CÂU HỎI ÔN TẬP THI TUYỂN CÔNG CHỨC NĂM 2013
TRẮC NGHIỆM NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN
-----

Câu 1: Theo quy định của Nghị định 60/2003/NĐ-CP của Chính
phủ, nguồn bù đắp bội chi ngân sách nhà nước là nội dung nào sau
đây?
a. Các khoản vay trong nước từ phát hành trái phiếu chính phủ
b. Các khoản Chính phủ vay nước ngoài được đưa vào cân đối
ngân sách
c. Cả a và b
Câu 2: Theo quy định của Nghị định 60/2003/NĐ-CP của Chính
phủ, cơ quan nào sau đây quyết định một số chế độ thu phí và đóng
góp của nhân dân theo quy định của pháp luật?
a. Hội đồng nhân dân tỉnh
b. Uỷ ban nhân dân tỉnh
c. Sở Tài chính
Câu 3: Theo quy định của Nghị định 60/2003/NĐ-CP của Chính
phủ, trường hợp nào sau đây thực hiện việc điều chỉnh dự toán
ngân sách?
a. Tăng các nhu cầu chi về ngân sách.
b. Có yêu cầu cấp bách về quốc phòng an ninh.
c. Hỗ trợ các đơn vị dự toán cấp trên đóng trên địa bàn.
Câu 4: Theo quy định của Nghị định 60/2003/NĐ-CP,
phương án phân bổ dự toán ngân sách cho các đơn vị sử dụng
ngân sách phải được gửi cho cơ quan nào thẩm tra?
a. Kho bạc Nhà nước.
b. Cơ quan tài chính cùng cấp.
c. Cơ quan tài chính cấp trên.

2

Câu 5: Theo quy định của Nghị định 60/2003/NĐ-CP, trong
trường hợp đầu năm dự toán ngân sách và phương án phân bổ ngân
sách chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định. Cơ
quan Tài chính và Kho bạc Nhà nước tạm cấp kinh phí cho cá
nhiệm vụ nào sau đây?
a. Chi lương, nghiệp vụ phí và công vụ phí.
b. Chi cho dự án chuyển tiếp công trình quốc gia.
c. Cả a, b.
Câu 6: Theo quy định của Nghị định 60/2003/NĐ-CP, cơ quan
nào sau đây có thẩm quyền yêu cầu Ngân hàng, Kho bạc nhà nước
trích tài khoản của tổ chức, cá nhân vi phạm chậm nộp ngân sách
để nộp ngân sách nhà nước?
a. Thuế.
b. Tài chính.
c. Cả a, b.
Câu 7: Theo quy định của Nghị định 60/2003/NĐ-CP, cơ
quan nào sau đây được tổ chức thu ngân sách Nhà nước?
a. Thuế.
b. Hải quan.
c. Cả a, b.
Câu 8: Theo quy định của Nghị định 60/2003/NĐ-CP, nguồn hình
thành quỹ dự trữ tài chính của cấp tỉnh gồm nội dung nào sau đây?
a. Một phần số tăng thu so với dự toán của ngân sách cấp tỉnh.
b. Bố trí một khoản trong dự toán chi hàng năm của ngân sách
cấp tỉnh.
c. Cả a, b.
Câu 9: Theo quy định của Nghị định 60/2003/NĐ-CP, mức
trích lập quỹ dự trữ tài chính khống chế tối đa là bao nhiêu %?
a. 20%.
b. 25%.

3

c. 30%
Câu 10: Theo quy định của Nghị định 60/2003/NĐ-CP, thẩm
quyền quyết định sử dụng quỹ dự trữ tài chính cấp tỉnh thuộc cơ
quan nào sau đây?
a. HĐND tỉnh.
b. UBND tỉnh.
c. Sở Tài chính.
Câu 11: Theo quy địn...
CÂU HỎI ÔN TẬP THI TUYỂN CÔNG CHỨC NĂM 2013
TRẮC NGHIỆM NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN
-----
Câu 1: Theo quy định của Nghị định 60/2003/NĐ-CP của Chính
phủ, nguồn đắp bội chi ngân sách nhà nước nội dung nào sau
đây?
a. Các khoản vay trong nước từ phát hành trái phiếu chính phủ
b. Các khoản Chính phủ vay nước ngoài được đưa vào cân đối
ngân sách
c. Cả a và b
Câu 2: Theo quy định của Nghị định 60/2003/NĐ-CP của Chính
phủ, quan nào sau đây quyết định một số chế độ thu phí đóng
góp của nhân dân theo quy định của pháp luật?
a. Hội đồng nhân dân tỉnh
b. Uỷ ban nhân dân tỉnh
c. Sở Tài chính
Câu 3: Theo quy định của Nghị định 60/2003/NĐ-CP của Chính
phủ, trường hợp nào sau đây thực hiện việc điều chỉnh dự toán
ngân sách?
a. Tăng các nhu cầu chi về ngân sách.
b. Có yêu cầu cấp bách về quốc phòng an ninh.
c. Hỗ trợ các đơn vị dự toán cấp trên đóng trên địa bàn.
Câu 4: Theo quy định của Nghị định 60/2003/NĐ-CP,
phương án phân bổ dự toán ngân sách cho các đơn vị sử dụng
ngân sách phải được gửi cho cơ quan nào thẩm tra?
a. Kho bạc Nhà nước.
b. Cơ quan tài chính cùng cấp.
c. Cơ quan tài chính cấp trên.
trắc nghiệm ôn tập thi công chức kế toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
trắc nghiệm ôn tập thi công chức kế toán - Người đăng: ochvnh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
trắc nghiệm ôn tập thi công chức kế toán 9 10 554