Ktl-icon-tai-lieu

tư tưởng Hồ Chí Minh

Được đăng lên bởi Moon Bá ĐẠo
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 571 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
CHƯƠNG 4:
CÂU 1: Xây dựng Đảng – quy luật tồn tại và phát triển
của Đảng.Vận dụng
+ Xd Đảng là 1nhiệm vụ tất yếu cấp bách thường và lâu dài bởi
vậy HCM chủ trương xd Đảng khi cách mạng gặp khó khăn để
cán bộ Đảng viên bình tĩnh sáng suốt
+ Xd Đảng khi cách mạng thắng lợi để ngăn chặn bệnh chủ
quan bệnh kiêu ngạo của Đảng
-Tính tất yếu khách quan được HCM lí giải hết sức thuyết phục
theo các căn cứ sau:







Xd Đảng bị chế định bởi quá trình phát triển liên tục của
sự nghiệp cách mạng do Đảng lãnh đạo.Bản thân Đảng
phải tự chỉnh đốn tự đổi mới để vươn lên làm tròn trọng
trách trước giai cấp và dân tộc
Đảng sống trong xã hội là một bộ phận cấu thành xã hội
nên phải tự rèn luyện tự chỉnh đốn
Xd Đảng là cơ hội để mỗi Đảng viên tự tu dưỡng tự rèn
luyện mình
Trong điều kiện Đảng cầm quyền,xd Đảng phải được tiến
hành thường xuyên
Ý nghĩa: (tự suy nghĩ)

CÂU 2: Quan niệm Hcm về sự ra đời của Đảng CSVN
Sự ra đời của Đảng CSVN do chủ nghĩa Mác Lênin,phog trào
công nhân,phong trào yêu nước VN


CN mác lênin:

-Hcm
khẳng định CN mác lênin có ý nghĩa rất to lớn đối với
cách mạng VN và đối với quá trình hình thành đảng cộng sản
việt nam.
-Hcm khẳng định vai trò của giai cấp công nhân VN:

Số lượng giai cấp công nhân Việt nam tuy ít,nhưng theo HCM
vai trò lãnh đạo của lực lượng cách mạng không phải do số
lượng của lực lượng đó quyết định. Đặc điểm của giai cấp công
nhân VN là kiên quyết , triệt để, tập thể, có kỉ luật,có tổ chức.
Giai cấp công nhân VN giữ vai trò lãnh đạo của cách mạngVN vì
giai cấp công nhân có chủ nghĩa Mác, họ xây dựng nên đảng
theo chủ nghĩa Mác. Đề ra những chủ trương đường lối khẩu
hiệu cách mạng , lôi cuốn giai cấp nông dân và tiếu tư sản vào
đấu tranh bồi dưỡng họ thành những phần tử tiên tiến.
-Hcm nhấn mạnh vai trò của phong trào yêu nước VN:








phong trào yêu nước có vị trí và vai trò cực kì to lớn trong
quá trình phát triển của dân tộc VN:
-CN yêu nước là giá trị tinh thần trường tồn trong lịch sự
VN là nhân tố chủ động quyết định sự nghiệp chống ngoại
xâm của dt ta
-PT yêu nước VN là pt rộng lớn nhất có trước pt công nhân
từ nghìn năm lịch sử . nó cuốn hút mọi tầng lớp nhân dân
và toàn dân tộc đứng lên chống kẻ thù
ptrào công nhân kết hợp với ptrào yêu nước vì 2 ptrào đều
có mục tiêu chung:
-giải phóng dân tộc làm cho nc VN hoàn toàn độc lập , xd
đn giàu mạnh. Khác vs những người cộng sản phương tây
HCM và n~ người CSVN đã đi lên từ CNYN đến vs CN mác
từ giác ngộ dt đến giác ngộ giai cấp
ptrào nhân dân ...
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
CHƯƠNG 4:
U 1: Xây dựng Đảng – quy luật tồn tại và phát triển
của Đảng.Vận dụng
+ Xd Đảng là 1nhiệm vụ tất yếu cấp bách thường và lâu dài bởi
vậy HCM chủ trương xd Đảng khi cách mạng gặp khó khăn để
cán bộ Đảng viên bình tĩnh sáng suốt
+ Xd Đảng khi cách mạng thắng lợi để ngăn chặn bệnh chủ
quan bệnh kiêu ngạo của Đảng
-Tính tất yếu khách quan được HCM lí giải hết sức thuyết phục
theo các căn cứ sau:
Xd Đảng bị chế định bởi quá trình phát triển liên tục của
sự nghiệp cách mạng do Đảng lãnh đạo.Bản thân Đảng
phải tự chỉnh đốn tự đổi mới để vươn lên làm tròn trọng
trách trước giai cấp và dân tộc
Đảng sống trong xã hội là một bộ phận cấu thành xã hội
nên phải tự rèn luyện tự chỉnh đốn
Xd Đảng là cơ hội để mỗi Đảng viên tự tu dưỡng tự rèn
luyện mình
Trong điều kiện Đảng cầm quyền,xd Đảng phải được tiến
hành thường xuyên
Ý nghĩa: (tự suy nghĩ)
U 2: Quan niệm Hcm về sự ra đời của Đảng CSVN
Sự ra đời của Đảng CSVN do chủ nghĩa Mác Lênin,phog trào
công nhân,phong trào yêu nước VN
CN mác lênin:
-Hcm khẳng định CN mác lênin có ý nghĩa rất to lớn đối với
cách mạng VN và đối với quá trình hình thành đảng cộng sản
việt nam.
-Hcm khẳng định vai trò của giai cấp công nhân VN:
tư tưởng Hồ Chí Minh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tư tưởng Hồ Chí Minh - Người đăng: Moon Bá ĐẠo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
tư tưởng Hồ Chí Minh 9 10 454