Ktl-icon-tai-lieu

16 phương pháp và kỷ thuật giả nhanh hóa học

Được đăng lên bởi luumguyen19949
Số trang: 182 trang   |   Lượt xem: 1310 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BLOGHOAHOC.COM - Trang |

3

16 PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT GIẢI NHANH
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC

3

BLOGHOAHOC.COM - Trang |

4

Ph−¬ng ph¸p 1

Ph−¬ng ph¸p b¶o toµn khèi l−îng
1. Nội dung phương pháp

.co
m

- Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng (BTKL): “ Tổng khối lượng các chất tham gia phản
ứng bằng tổng khối lượng các chất sản phẩm”

Điều này giúp ta giải bài toán hóa học một cách đơn giản, nhanh chóng
Xét phản ứng: A + B → C + D
Ta luôn có: mA + mB = mC + mD (1)

* Lưu ý: Điều quan trọng nhất khi áp dụng phương pháp này đó là việc phải xác định đúng
đặc biệt là khối lượng dung dịch).

gh
oa
h

2. Các dạng bài toán thường gặp

oc

lượng chất (khối lượng) tham gia phản ứng và tạo thành (có chú ý đến các chất kết tủa, bay hơi,

Hệ quả 1: Biết tổng khối lượng chất ban đầu ↔ khối lượng chất sản phẩm
Phương pháp giải: m(đầu) = m(sau) (không phụ thuộc hiệu suất phản ứng)
Hệ quả 2: Trong phản ứng có n chất tham gia, nếu biết khối lượng của (n – 1) chất thì ta dễ
dàng tính khối lượng của chất còn lại.

Hệ quả 3: Bài toán: Kim loại + axit → muối + khí

mmuối = mkim loại + manion tạo muối
lượng muối

bl
o

- Biết khối lượng kim loại, khối lượng anion tạo muối (tính qua sản phẩm khí) → khối
- Biết khối lượng muối và khối lượng anion tạo muối → khối lượng kim loại
- Khối lượng anion tạo muối thường được tính theo số mol khí thoát ra:

tp
://

• Với axit HCl và H2SO4 loãng

+ 2HCl → H2 nên 2Cl− ↔ H2
+ H2SO4 → H2 nên SO42− ↔ H2

• Với axit H2SO4 đặc, nóng và HNO3: Sử dụng phương pháp ion – electron (xem thêm

phương pháp bảo toàn electron hoặc phương pháp bảo toàn nguyên tố)

ht

Hệ quả 3: Bài toán khử hỗn hợp oxit kim loại bởi các chất khí (H2, CO)

Sơ đồ: Oxit kim loại + (CO, H2) → rắn + hỗn hợp khí (CO2, H2O, H2, CO)
Bản chất là các phản ứng: CO + [O] → CO2
H2 + [O] → H2O
⇒ n[O] = n(CO2) = n(H2O) → mrắn = m oxit - m[O]
4

BLOGHOAHOC.COM - Trang |

5

3. Đánh giá phương pháp bảo toàn khối lượng.
Phương pháp bảo toàn khối lượng cho phép giải nhanh được nhiều bài toán khi biết quan
hệ về khối lượng của các chất trước và sau phản ứng.
Đặc biệt, khi chưa biết rõ phản ứng xảy ra hoàn toàn hay không hoàn toàn thì việc sử

.co
m

dụng phương pháp này càng giúp đơn giản hóa bài toán hơn.

Phương pháp bảo toàn khối lượng thường được sủ dụng trong các bài toán nhiều chất.
4. Các bước giải.
- lập sơ đồ biến đổi các chất trước và sau phản ứng.
- Từ giả thiết của bài toán tìm

∑ trước
m

=

∑ sau
m

(không cần biết phản ứng là hoàn toàn hay

oc

không hoàn toàn)

- Vận dụng...
3
3
16 PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUT GII NHANH
BÀI TP TRC NGHIM HÓA HC
BLOGHOAHOC.COM - Trang |
16 phương pháp và kỷ thuật giả nhanh hóa học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
16 phương pháp và kỷ thuật giả nhanh hóa học - Người đăng: luumguyen19949
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
182 Vietnamese
16 phương pháp và kỷ thuật giả nhanh hóa học 9 10 643