Ktl-icon-tai-lieu

45 Đề thi hsg toán 8

Được đăng lên bởi Trang Dang
Số trang: 45 trang   |   Lượt xem: 1971 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Bộ đề thi Học sinh giỏi Toán Lớp 8

§Ò sè 1(t0¸n 8)

Bµi 1: (3 ®iÓm)
Cho biÓu thøc A   
1
3

3   x2
1 


 : 
2
x  3 
x  3x   27  3x
2

a) Rót gän A.
b) T×m x ®Ó A < -1.
c) Víi gi¸ trÞ nµo cña x th× A nhËn gi¸ trÞ nguyªn.
Bµi 2: (2 ®iÓm)
Gi¶i ph-¬ng tr×nh:
a)

1
6y
2
 2

3 y  10 y  3 9 y  1 1  3 y
2

 6 x 1
x 3 x
1 
.

3 2

2
4
b) x 
 3
2
2

Bµi 3: (2 ®iÓm)
Mét xe ®¹p, mét xe m¸y vµ mét « t« cïng ®i tõ A ®Õn B. Khëi hµnh
lÇn l-ît lóc 5 giê, 6 giê, 7 giê vµ vËn tèc theo thø tù lµ 15 km/h; 35 km/h vµ
55 km/h. Hái lóc mÊy giê « t« c¸ch ®Òu xe ®¹p vµ xe ®¹p vµ xe m¸y.
Bµi 4: (2 ®iÓm)
Cho h×nh ch÷ nhËt ABCD tõ ®iÓm P thuéc ®-êng chÐo AC ta dùng h×nh
ch÷ nhËt AMPN ( M  AB vµ N AD). Chøng minh:
a) BD // MN.
b) BD vµ MN c¾t nhau t¹i K n»m trªn AC.
Bµi 5: (1 ®iÓm)
Cho a = 11…1 (2n ch÷ sè 1), b = 44…4 (n ch÷ sè 4).
Chøng minh r»ng: a + b + 1 lµ sè chÝnh ph-¬ng.

§Ò sè 2

Bộ đề thi Học sinh giỏi Toán Lớp 8
C©u I: (2®iÓm)
1) Ph©n tÝch ®a thøc thµnh nh©n tö
a) x 2  4 x  5
b) ab(a  b)  ac(a  c)  bc(2a  b  c)
2) Gi¶i ph-¬ng tr×nh1
1
1
1
4




x 2  x x 2  3x  2 x 2  5 x  6 x 2  7 x  12 5

C©u II: (2 ®iÓm)
1) X¸c ®Þnh a, b ®Ó da thøc f ( x)  x 3  2 x 2  ax  b chia hÕt cho ®a thøc
g ( x)  x 2  x  1 .
2) T×m d- trong phÐp chia ®a thøc P( x)  x161  x 37  x13  x 5  x  2006 cho ®a
thøc Q( x)  x 2  1.
C©u III: (2 ®iÓm)
1) Cho ba sè a, b, c kh¸c 0 vµ a + b + c = 0. TÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc:
a2
b2
c2


a2  b2  c2 b2  c2  a2 c2  a2  b2
2) Cho ba sè a, b, c tho¶ m·n a  b , b  c, c  a .
P

CMR:

a 2  bc
b 2  ac
c 2  ab


0
(a  b)(a  c) (b  a)(b  c) (c  a)(c  b)

C©u IV: (3®iÓm)
1) Cho ®o¹n th¼ng AB, M lµ ®iÓm n»m gi÷a A vµ B. Trªn cïng nöa mÆt
ph¼ng bê AB kÎ c¸c h×nh vu«ng ACDM vµ MNPB. Gäi K lµ giao ®iÓm cña
CP vµ NB.
CMR:
a) KC = KP
b) A, D, K th¼ng hµng.
c) Khi M di chuyÓn gi÷a A vµ B th× kho¶ng c¸ch tõ K ®Õn AB kh«ng
®æi.
2) Cho tamg g¸ic ABC cã ba gãc nhän, ba ®­êng cao AA”, BB’, CC’ ®ång
quy t¹i H. CMR:

HA' HB' HC'


AA' BB ' CC '

b»ng mét h»ng sè.

C©u V: (1 ®iÓm):
Cho hai sè a, b kh«ng ®ång thêi b»ng 0. T×m gi¸ trÞ lín nhÊt, nhá nhÊt
cña biÓu thøc:
Q

a 2  ab  b 2
a 2  ab  b 2

§Ò sè 3

Bộ đề thi Học sinh giỏi Toán Lớp 8Bµi 1: (2 ®iÓm)
a) Ph©n tÝch ®a thøc sau thµnh nh©n tö:
a(b  c) 2 (b  c)  b(c  a) 2 (c  a)  c(a  b) 2 (a  b)

b) Cho a, b, c kh¸c nhau, kh¸c 0 vµ
Rót gän bi...
Bộ đề thi Học sinh giỏi Toán Lớp 8 www.CongDongGiaSu.edu.vn
§Ò sè 1 (t0¸n 8)
Bµi 1: (3 ®iÓm)
Cho biÓu thøc
3
1
327
:
3
3
3
1
2
2
2
x
x
x
xx
A
a) Rót gän A.
b) T×m x ®Ó A < -1.
c) Víi gi¸ trÞ nµo cña x th× A nhËn gi¸ trÞ nguyªn.
Bµi 2: (2 ®iÓm)
Gi¶i ph-¬ng tr×nh:
a)
y
y
y
yy
31
2
19
6
3103
1
22
b)
2
2
1
.
3
6
1
3
2
4
3
2
x
xx
x
Bµi 3: (2 ®iÓm)
Mét xe ®¹p, mét xe m¸y mét « cïng ®i A ®Õn B. Khëi hµnh
lÇn l-ît lóc 5 giê, 6 giê, 7 giê vËn tèc theo thø 15 km/h; 35 km/h
55 km/h. Hái lóc mÊy giê « t« c¸ch ®Òu xe ®¹p vµ xe ®¹p vµ xe m¸y.
Bµi 4: (2 ®iÓm)
Cho h×nh ch÷ nhËt ABCD ®iÓm P thuéc ®-êng chÐo AC ta dùng h×nh
ch÷ nhËt AMPN ( M AB vµ N AD). Chøng minh:
a) BD // MN.
b) BD vµ MN c¾t nhau t¹i K n»m trªn AC.
Bµi 5: (1 ®iÓm)
Cho a = 111 (2n ch÷ sè 1), b = 444 (n ch÷ sè 4).
Chøng minh r»ng: a + b + 1 lµ sè chÝnh ph-¬ng.
§Ò sè 2
45 Đề thi hsg toán 8 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
45 Đề thi hsg toán 8 - Người đăng: Trang Dang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
45 Vietnamese
45 Đề thi hsg toán 8 9 10 862