Ktl-icon-tai-lieu

50 đề thi HSG toán 8 có đáp án

Được đăng lên bởi Hoàng Đức Thiện
Số trang: 85 trang   |   Lượt xem: 654 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Tuyển tập đề thi HSG Toán 8

Bµi 2:

a) Cho

yz xz xy
1 1 1
   0( x, y, z  0) . TÝnh 2  2  2
x y z
x
y
z

§¸p ¸n

Bµi 2 : (3®)
b) (1,5®) V×
 1 1
1 1 1
1
   0     
x y z
z
 x y
3

 1 1
1
1 
1
1 1
1 1 1
 3       3   3  3. 2 .  3 . 2  
3
z
z  x
x y
x y
 x y
y
1 1 1
1 1  1 1
1
 3  3  3 . .     3 
3
x
y
z
x y  x y
x
1
xyz
1
1
Do ®ã : xyz( 3 + y 3 + 3 )= 3  x3 
x
z


1 1
1
 3  3.
3
y
z
xyz
xyz xyz
yz zx xy
 3 3 2  2  2 3
3
y
z
x
y
z

C©u 3 . Gi¶i ph¬ng tr×nh:
 1

1
1



 ... 
1
.
2
.
3
2
.
3
.
4
2005
.
2006
.
2007



x = ( 1.2 + 2.3 + 3.4 + . . . + 2006.2007).
C©u 5 . T×m gi¸ trÞ nhá nhÊt: A = x - 2xy + 6y2-12x + 2y + 45.
§¸p ¸n
2

C©u 3 . Gi¶i PT:
1
 1

. 

 1.2.3 2.3.4



1

 x 1.2  2.3    2006.2007 
2005.2006.2007 

Nh©n 2 vÕ víi 6 ta ®îc:

2
2
 2

3


 x  2 1.2 3  0   2.3 4  1    2006.2007 2008  2005
2005.2006.2007 
 1`.2.3 2.3.4
1
1
1
1
 1

3




x
1
.
2
2
.
3
2
.
3
3
.
4
2006
.
2007


 2 1.2.3  2.3.4  1.2.3    2006.2007.2008  2005.2006.2007 


1
 1

3

x
 1.2 2006.2007 

 2.2006.2007.2008

 x

1003.1004.669
5.100.651

C©u 5. A = x2- 2xy+ 6y2- 12x+ 2y + 45
= x2+ y2+ 36- 2xy- 12x+ 12y + 5y2- 10y+ 5+ 4
= ( x- y- 6)2 + 5( y- 1)2 + 4  4
Gi¸ trÞ nhá nhÊt A = 4 Khi:
y- 1 = 0
=>
y=1
x- y- 6 = 0
x=7
--------------------------------------------C©u 1: Rót gän biÓu thøc:
A= (2+1)(22+1)(24+1).......( 2256 + 1) + 1
Hoàng Đức thiện

1

Tuyển tập đề thi HSG Toán 8
x y z
  0
a b c

C©u 2: a. Cho

(1) vµ

a b c
  2
x y z

(2)

2
2
2
x
y
z
TÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc A= 2  2  2
a
b
c

b. Biết a + b + c = 0 TÝnh : B =

ab
bc
ca
 2 2 2 2 2 2
2
2
a b  c b c  a c a  b
2

C©u 3: T×m x , biÕt :
OD
OC

DB
AC

(1)

C©u 5: Cho a,b, c, lµ c¸c sè d¬ng. T×m gi¸ trÞ nhá nhÊt cña
P= (a+ b+ c) ( 1  1  1 ).
a

b

c

§¸p ¸n

C©u 1: Ta cã:
A= (2-1) (2+1) (22+1) ........ + 1
= (22-1)(22+1) ......... (2256+1)
= (24-1) (24+ 1) ......... (2256+1)=….
C©u 2: . a. Tõ (1)  bcx +acy + abz =0
Tõ (2) 

 ab ac bc 
x2 y 2 z 2
 2  2  2

  0 
2
a
b
c
 xy xz yz 

= [(2256)2 –1] + 1 = 2512

x2 y2 z2


4 
a 2 b2 c2

 abz  acy  bcx 
 4
2
xyz



b. Tõ a + b + c = 0  a + b = - c  a2 + b2 –c2 = - 2ab
T¬ng tù b2 + c2- a2 = - 2bc; c2+a2-b2 = -2ac
 B=

ab
bc
ca
3



 2ab  2bc  2ca
2

C©u 3:
(1) 

x· 2007 x  2007 x  2007


0 
2006
1997
1988

x= 2007

C©u 5: Ta cã:
P=1+
MÆt kh¸c

a a b
b c c
a b a c...
Tuyển tập đề thi HSG Toán 8
Bµi 2:
a) Cho
1 1 1
0( , , 0)x y z
x y z
. TÝnh
2 2 2
yz xz xy
x y z
§¸p ¸n
Bµi 2 : (3®)
b) (1,5®) V×
3
3 3 3 2 2 3
1 1 1 1 1 1
0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3. . 3 .
x y z z x y
z x y z x x y x y y
3 3 3 3 3 3
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 . . 3.
x y z x y x y x y z xyz
Do ®ã : xyz(
3
1
x
+
3
1
y
+
3
1
z
)= 3
3 3 3 2 2 2
3 3
xyz xyz xyz yz zx xy
x y z x y z
C©u 3 . Gi¶i ph¬ng tr×nh:
2007.2006.2005
1
...
4.3.2
1
3.2.1
1
x = ( 1.2 + 2.3 + 3.4 + . . . + 2006.2007).
C©u 5 . T×m gi¸ trÞ nhá nhÊt: A = x
2
- 2xy + 6y
2
-12x + 2y + 45.
§¸p ¸n
C©u 3 . Gi¶i PT:
Nh©n 2 vÕ víi 6 ta ®îc:
200520082007.2006143.2032.12
2007.2006.2005
2
4.3.2
2
3.2`.1
2
3
x
2007.2006.20052008.2007.20063.2.14.3.23.2.12
2007.2006
1
4.3
1
3.2
1
3.2
1
2.1
1
3
x
651.100.5
669.1004.1003
2008.2007.2006.2
2007.2006
1
2.1
1
3
xx
C©u 5. A = x
2
- 2xy+ 6y
2
- 12x+ 2y + 45
= x
2
+ y
2
+ 36- 2xy- 12x+ 12y + 5y
2
- 10y+ 5+ 4
= ( x- y- 6)
2
+ 5( y- 1)
2
+ 4
4
Gi¸ trÞ nhá nhÊt A = 4 Khi: y- 1 = 0 => y = 1
x- y- 6 = 0 x = 7
---------------------------------------------
C©u 1: Rót gän biÓu thøc:
A= (2+1)(2
2
+1)(2
4
+1).......( 2
256
+ 1) + 1
Hoàng Đức thiện
1
50 đề thi HSG toán 8 có đáp án - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
50 đề thi HSG toán 8 có đáp án - Người đăng: Hoàng Đức Thiện
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
85 Vietnamese
50 đề thi HSG toán 8 có đáp án 9 10 973